ارائه مدل پیشنهادی دادن خبر بد به بیمار و خانواده بر اساس فرهنگ ایرانی –اسلامی: یک مطالعه هیبرید

نویسنده

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکدۀ پرستاری و مامایی و عضو مرکز تحقیقات قرآن، علوم حدیث و طب،تهران،ایران

چکیده

مقدمه: خبر بد موجب ایجاد واکنش هیجانی شدید، رفتار یا احساسی ناخوشایند در شنونده شده و نوع نگاه وی به خود یا آینده ­اش را تغییر می ­دهد. با توجه به اهمیت چگونگی دادن خبر بد به بیمار و خانوادۀ وی و اثراتی که چگونگی انجام آن به جا می ­گذارد، این تحقیق در برگیرندۀ آن است که ضمن جمع‌ بندی بررسی ­های قبلی با انجام پژوهش­ های چند وجهی و ارائۀ راهکاری بر مبنای فرهنگ و دستورات دینی به مدلی جهت بیان کردن خبر بد به بیماران بر اساس فرهنگ ایرانی و مذهب اسلام دست یابد.
روش کار: بررسی حاضر یک تحقیق هیبرید است که شامل: سه مرحلۀ نظری، کار در عرصه و تحلیل نهایی است.
یافته ‌ها: بر اساس پژوهش انجام شده، فرآیند دادن خبر بد بر اساس الگوی اسلامی- ایرانی با نام اختصاری «تات» به دست آمد که شامل سه مرحله می ­باشد: 1- مرحلۀ تشکیل تیم، آماده‌سازی و هماهنگی 2- مرحلۀ اطلاع­ رسانی 3- مرحلۀ تعالی، برنامه ‌ریزی برای آینده و پیگیری.
نتیجه گیری: بر اساس این مدل، در اطلاع رسانی به بیماران، سطح و نگرش مذهبی آنها باید مد نظر قرار گیرد. از طرفی خود مصیبت و بیماری می ­تواند فرد را با هر پیشینۀ ایمانی مستعد دستیابی به تعالی سازد. بر اساس این تفکر، محیط­ های درمانی و مراقبتی باید تسهیلات لازم برای طی مسیر تعالی و استفاده از حمایت ­ها و مراقبت­ های معنوی بر اساس تمایل و نیاز بیماران و خانواده ­هایشان  فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Propose a model for delivering bad news based on Iranian-Islamic culture: A Hybrid study

نویسنده [English]

  • Akram sadat Sadat Hoseini

Associated professor of Tehran University of Medical Sciences and a member of research center of Quran, Hadith and medical sciences of TUMS. Tehran- Iran

چکیده [English]

Introduction: Bad news can cause a strong emotional and stressful response, unpleasant feeling or behavior, it can
change their attitude towards themselves or their futures. Given the importance of how to tell bad news to a patient or his/her family and its consequent effects, this study includes summarizing previous literature by conducting multidimensional research along with providing a solution for expressing bad news to patients based on Islamic religion and Iranian culture to achieve a model for this issue.
Materials and Methods: This study is a hybrid study with three stages: theoretical, field work and final analysis.
Results: According to this study, a model for delivering bad news based on Islamic-Iranian culture had been developed, entitled “TAT”. This model consists of three stages: 1- Team formation, preparation, and coordination for delivering bad news; 2- Notification; 3- Transcending and planning for the future, and follow-up.
Conclusion: According to this model, when notifying patients, their religious attitudes and faith should be considered. Although, hardships and illnesses can make people think of transcendence, regardless of their faith level. Hence, care settings should facilitate this process of transcendence and application of spiritual support and care for patients and their families based on their wants and needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bad News
  • Islam
  • medical ethics
  • Transcendences
1. 1. Baile W. SPIKES--A Six-Step Protocol for Delivering Bad News: Application to the Patient with Cancer. The Oncologist. 2000;5(4):302-11. 2. Fallowfield L, Jenkins V, Farewell V, Saul J, Duffy A, Eves R. Efficacy of a Cancer Research UK communication skills training model for oncologists: a randomised controlled trial. The Lancet. 2002;359(9307):650-6. 3. Kazemi A. Medical environment, patient and bad news. Strides in Development of Medical Education. 2008;4(2):133-[Persian]. 4. Buckman R. Breaking bad news: why is it still so difficult? British medical journal (Clinical research ed). 1984;288(6430):1597-99. 5. Barclay J, Blackhall L, Tulsky J. Communication strategies and cultural issues in the delivery of bad news. Journal of palliative medicine. 2007;10(4):958-77. 6. Gilbey P. Qualitative analysis of parents’ experience with receiving the news of the detection of their child's hearing loss. International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2010;74(3): 265-70. 7. Warnock C. Breaking bad news: issues relating to nursing practice. Nursing Standard. 2014;28(45):51-8. 8. Back A, Arnold R, Baile W, Fryer-Edwards K, Alexander S, Barley G. Efficacy of communication skills training for giving bad news and discussing transitions to palliative care. . Archives of internal medicine. 2007;167(5):543-60. 9. Baile W, Buckman R, Lenzi R, Glober G, Beale E, Kudelka A. SPIKES—a six-step protocol for delivering bad news: application to the patient with cancer. The oncologist. 2000;5(4):302-11. 10. Griffiths J, Ewing G, Wilson C, Connolly M, Grande G. Breaking bad news about transitions to dying: A qualitative exploration of the role of the District Nurse. Palliative Medicine. 2014:1-9. 11. Kalber B. Breaking bad news–whose responsibility is it? . European journal of cancer care. 2009;18(4):330. 12. Zahedi F, Larijani B. Truth telling across cultures: Islamic perspectives. ijme. 2010; 3 (5 and 1) :1-11. URL: http://ijme.tums.ac.ir/article-1-210-fa.html [Persian] 13. FUJIMORI M, AKECHI T, UCHITOMI Y. Factors associated with patient preferences for communication of bad news. Palliative and Supportive Care. 2016;1478(16):1-8. 14. Buken N. Truth-telling information and communication with cancer patients in Turkey. Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine. 2003;2(4):31-6. 15. Al-Mohaimeed A, Sharaf F. Breaking bad news issues: a survey among physicians. Oman medical journal. 2013;28(1):20. 16. Abdelmoktader A, Elhamed K. Egyptian mothers’ preferences regarding how physicians break bad news about their child’s disability: A structured verbal questionnaire. BMC medical ethics. 2012;13(14):1-5. 17. Abbaszadeh A, Ehsani R, Begjani J, Akbari M, Nemati Dopolani F, Nejati A, et al. Nurses’ perspectives on breaking bad news to patients and their families: a qualitative content analysis. Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2014;7(17):1-[Persian]. 18. Ali Labaf, Amirhossein Jahanshir , Amir Amir Shahvaraninasab, (2014). Difficulties in using Western guidelines for breaking bad news in the emergency department: the necessity of indigenizing guidelines for non-Western countries, Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 7(1), 4-11. magiran.com/p1265279 [Persian] 19. Kazemiyan A. Evaluating physicians points of view about terminally ill patients. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2008;1(2):61- [Persian]. 20. Conferences Gowi. Islamic- Iranian Development(2). Tehran: Nashre Olgoye Pishraft; 1392. 21. Javadi Amuli A. Ensan az Aghaz ta Anjam. Qum: Esra; 2010[Persian]. 22. Jafari. Afarinesh va Ensan. edn e, editor. Qum: Dar Al`Tabliq Islami; 1965.[Persian] 23. Jafari Tabrizi M. Haq Keramah Ensani. Nashrieh Daneshkade Hoqoq va Oloom Siasi. 1995:77-98.[Persian] 24. Javadi Amuli A. Tafsir Mozoee Quran Karim: Tafsir Ensan be Ensan. 4th, editor. Qum: Esra; 2008.[Persian] 25. Abazari P. Breaking bad news protocol for cancer disclosure: an Iranian version. J Med Ethics Hist Med. 2017;10:13[Persian]. 26. Salem A, Salem A. Breaking Bad News: Current Prospective and Practical Guideline for Muslim Countries. Journal of Cancer Education. 2013;28(4):790-4. 27. Melise IA. Theoretical Nursing Development and Progress. edn n, editor. Washington (U.S.A): Lippincott Williams &Walkins; 2012. 28. Seifart C. Breaking bad news–what patients want and what they get: evaluating the SPIKES protocol in Germany. Annals of Oncology. 2014;25(3):707-11. 29. Marschollek P. Oncologists and Breaking Bad News—From the Informed Patients’ Point of ViewThe Evaluation of the SPIKES Protocol Implementation. Journal of Cancer Education. 2018;FEB(5). 30. Kaplan M. SPIKES: A Framework for Breaking Bad News to Patients With Cancer. Clinical Journal of Oncology Nursing. 2010;14(4):514-6. 31. Leone D. Breaking bad news in assisted reproductive technology: a proposal for guidelines. Reproductive Health. 2017;14(87). 32. Hanya M. Effects of communication skill training (CST) based on SPIKES for insurance-covered pharmacy pharmacists to interact with simulated cancer patients. Journal of Pharmaceutical Health Care and Sciences. 2017;3(1). 33. Pereira C. The P-A-C-I-E-N-T-E Protocol: An instrument for breaking bad news adapted to the Brazilian medical reality. Revista da Associação Médica Brasileira. 2017;63(1):43-9. 34. Narayanan V, Bista B, Koshy C. 'BREAKS' Protocol for Breaking Bad News. Indian J Palliat Care. 2010;16(2):61-5. 35. Baqeri M. Fetrat va Keramat Ensani az Manzare Quran va Imam. Bayenat. 2005;53:182-205[Persian]. 36. Gazi zade K, Salimi zare M. Keramate Ensani dar Parto Quran va Revayat. Bayenat. 2005;53:68-95..[Persian] 37. Sadagpour T. Keramat Ensan dar Quran. Bayenat. 2005;53:51-67.[Persian] 38. Rajabi M. Ensanshenasi. edn n, editor. Qum: Entasharat Moassese Amozeshi va Pajoheshi Imam Khomeini; 2007.[Persian] 39. Qaraee AQ. Holy Quran translation. Tehran: Markaze Tahgigate Computeri Oloom Islami; 2009. Available from: Available in: Software Jame- Al Tafasir[Persian]. 40. Razi M. Nahjol Balaghe: Imam Ali (Dashti A translated to Persian). edn n, editor. Qum: Mashhoor; 2000[Persian]. 41. Abdol Mohammad A. Holy Quran translation. 4 th ed. Tehran: Entesharat Sorosh; 1995[Persian]. 42. Arberry AJ. Arberry Quran translation. Tehran: Moassese Farhangi Jahan Yarane Kosar; 2001. 43. isfahani M. Hamdame Bimar. th, editor. Tehran: Tehran University of Medical Sciences; 1385[Persian]. 44. Isfahani M. Aayeen Tandorosti. Tehran: Tandis; 2009[Persian]. 45. Sadat Hoseini A, Alhani F, Khosro-panah A, Behjat Pour A. The Concept Analysis of Health Based on Islamic Sources: Intellectual Health. International Journal of Nursing Knowledge. 2013b.