مقایسه عملکرد شغلی پرستاران، مبتنی برآیین اخلاق پرستاری در بخش مراقبت ویژه با بخش های عمومی درشهر اصفهان (1398)

نویسندگان

1 دانشجوی رشته کارشناسی ارشدپرستاری سلامت جامعه،دانشگاه آزاداسلامی، واحداصفهان(خوراسگان)،اصفهان،ایران

2 دانشیار،مرکزتحقیقات سلامت جامعه،دانشگاه آزاداسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان،ایران

3 استاد،مرکزتحقیقات مراقبت های پرستاری ومامایی،گروه سلامت بزرگسالان، دانشکده پرستاری ومامایی،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،اصفهان،ایران

چکیده

مقدمه: عملکرد اخلاقی، یکی از مؤلفه های اصلی در ارائۀ مراقبت کل نگر و با کیفیت به مددجویان می‌باشد. بنابراین با توجه به اهمیت مسألۀ اخلاق پرستاری، تحقیق حاضر با هدف مقایسۀ عملکرد شغلی پرستاران، مبتنی بر آیین اخلاق پرستاری در بخش‌های مراقبت ویژه و عمومی انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر به روش مقطعی بود. تعداد 160 نفر از پرستاران شاغل در بخش های ویژه و عمومی در بیمارستان های منتخب اصفهان به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار پرسشنامۀ استاندارد سنجش عملکرد پرستاران به آیین اخلاق پرستاری با روایی و پایایی آن از قبل تعیین شده است. تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده در سطح خطای پنج درصد و با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS و آزمون تی مستقل و واریانس چند متغیره انجام گشت.
یافته ها: بهترین عملکرد شغلی پرستاران در بخش های عمومی در مؤلفه‌های پرستار و جامعه، پرستار و ارائۀ خدمات بالینی و ضعیف ترین عملکرد، در مورد مؤلفۀ پرستار، آموزش و پژوهش بود. در میان پرستاران بخش‌های ویژه، بهترین عملکرد شغلی پرستاران در مؤلفه‌های پرستار و ارائۀ خدمات بالینی و ضعیف ترین عملکرد، در زمینۀ مؤلفۀ پرستار و همکار بود. میانگین امتیاز عملکرد شغلی پرستاران بر آیین اخلاق پرستاری در بخش‌های مراقبت ویژه  بیشتر بود (p<0.001).
نتیجه گیری: عملکرد شغلی پرستاران مبتنی بر آیین اخلاق پرستاری در پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه، نسبت به پرستاران بخش‌های عمومی در سطح بالا مشاهده شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود پرستاران بخش‌های عمومی با کدهای اخلاق پرستاری بیشتر آشنا شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study on nurses' job performance based on nursing ethics in intensive care and general care units in Isfahan in 2019

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Anari 1
  • Shayesteh Salehi 2
  • Mohsen Shahriari 3

1 Master student of community health nursing Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan)

2 Associate professor, Commumity Health Research Center, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

3 Professor, Nursing and Midwifery Care Research Center, Medical Surgical Care Nursing Department, School of Nursing and Midwifery.Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Ethical performance is one of the main components in providing holistic and high-quality care to clients.
Thus, given the importance of the issue of nursing ethics, the present study was conducted with the aim of comparing the job performances of nurses based on nursing ethics in intensive care and general care units.
Materials and Methods: The present study was a cross-sectional study. A total number of 160 nurses working in intensive care and general care units in selected hospitals of Isfahan were selected by a convenience sampling method. The research tool was a standard questionnaire used for measuring the job performance of nurses based on nursing ethics that its validity and reliability have been already confirmed. The collected data were analyzed at the level of 5% error using SPSS version 22 software and independent t-test and multivariate variance.
Results: The best job performance of nurses in the public sector was in the components of nurse and society, nurse and providing clinical services and the weakest performance was in the component of nurse, education and research. Among intensive care unit nurses, the best job performance of nurses was in the components of nurse and providing clinical services and the weakest performance was in the component of nurse and colleague. The mean score of nurses' job performance based on nursing ethics in intensive care units was higher (p<0.001).
Conclusion: Nurses' job performance based on nursing ethics was observed at a higher level in intensive care unit
nurses than in general care unit nurses. Therefore, it is recommended that public sector nurses become more familiar with the nursing codes of ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Performance
  • Nurses' Performance Appraisal
  • General Care Units
  • Intensive Care
3. Gangineia H, Heidari M, Shoghli A, Mohajer M. Evaluation of Attitude and Performance of Nurses Attending In-service Training courses Regarding the Use of Professional Ethics in Educational Healthcare Centers of Zanjan, Iran. Journal of Medical Education Development. 2018;11(31):97-104. 6. Hamid S, Kanwal R, Bajwa MH, Khalid S, Mubarak H. Ethical issues faced by nurses during nursing practice in district Layyah, Pakistan. Diversity & Equality in Health and Care. 2016;13(4):302-8. 7. Thulth AS, Sayej S. Selected Organizational Factors Affecting Performance of Professional Nurses in North West Bank Governmental Hospitals. Journal of Education and Practice. 2015;6(7):100-10. 13. Mselle L, Msengi H. Caring Critically Ill Patients in the General Wards in Tanzania: Experience of Nurses and Physicians. Int J Crit Care Emerg Med. 2018;4:047. 17. Mai E, El-Karmalawy EM, Hassan MA-S. Assessment of professional ethics practiced by nurses working in primary health care centers in Port Said. Journal of American science. 2012;8(12). 18. Nowicka A, Kunecka D. Ethical aspects in working relationships between nurses. Progress in Health Sciences. 2018;8(1):55 20. Teng CI, Dai YT, Lotus Shyu YI, Wong MK, Chu TL, Tsai YH. Professional commitment, patient safety, and patient‐perceived care quality. Journal of Nursing Scholarship. 2009;41(3):301-9. 21. Barać I, Prlić N, Plužarić J, Farčić N, Kovačević S. THE MEDIATING ROLE OF NURSES'PROFESSIONAL COMMITMENT IN THE RELATIONSHIP BETWEEN CORE SELF-EVALUATION AND JOB SATISFACTION. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2018;31(5):649.