درک پرستاران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان از ارزش‌های حرفه‌ای (1396)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری ،عضو هیئت علمی،مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان ،ایران

2 کارشناس پرستاری،بیمارستان ارتش گرگان

3 دانشجوی دکترای پرستاری،دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

4 دانشیار پرستاری، گروه پرستاری بهداشت کودک و خانواده، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان

5 گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

مقدمه: ارزش‌ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ‌ای ﭘﺮﺳﺘﺎری، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﺮﻓﻪ ای را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ‌دﻫند. اگر چه پژوهش‌ های زیادی در این زمینه انجام شده است، اما در منابع قابل دسترس، تحقیقی که به بررسی ارزش های حرفه ای در اتاق های عمل  پرداخته باشد، یافت نشد.
بنابراین  پژوهش حاضر، با هدف بررسی درک پرستاران اتاق عمل از ارزش‌های حرفه ای انجام شده است.
روش کار : این تحقیق توصیفی - مقطعی در سال 1396 انجام شد . 110 شرکت کننده در پژوهش که شامل پرستاران اتاق عمل از 7 مرکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان  بودند. داده‌ها با استفاده از مقیاس ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺷﺪۀ ارزش‌ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای پرستاری شانک و ویس جمع آوری گشت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS/18 با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته‌ ها: میانگین نمرۀ ارزش های حرفه ای 14.61±103.05 بود. بیشترین بعد ارزش های حرفه ای در بعد مراقبت با میانگین 5.39±38.33 و کم ترین ارزش های حرفه ای در بعد عدالت با میانگین 2.06±12.59 بود. همچنین در بررسی متغیرهای دموگرافیک، میانگین ارزش های حرفه ای در افراد با تحصیلات مختلف دارای تفاوت معناداری بود (p<0.05).
نتیجه گیری: به طور کلی این تحقیق نشان داد که پرستاران اتاق عمل به ارزش‌ های حرفه‌ ای در امر مراقبت از بیمار اهمیت نسبتاٌ زیادی می‌دهند. در برخی از ابعاد مانند بعد مراقبت این میزان بالا و در برخی از موارد مانند عدالت این میزان پایین بود که نیاز به حمایت بیشتری دارد. بنابراین توجه و تأکید بر آموزش در تمام ابعاد ارزش‌ های حرفه‌ای ضروری است.


 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

perception of operating room nurses'of Golestan University of Medical Sciences From professional values in 2017

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Aghaeenezhad 1
  • Javad Goleij 2
  • Zahra Royani 3
  • Zahra Sabzi 4
  • Masoomeh Mahdavifar 5

1 MSc in nursing education, faculty member, laboratory sciences Research Center, School of Paramedical Sciences, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

2 BSc in nursing, Gorgan army hospital.

3 Ph.D student in nursing , Nursing and Midwifery school, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

4 Associate Professor, Nursing and Midwifery school, Golestan University of Medical Sciences Gorgan, Iran

5 Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

Introduction: Professional nursing values account for a major part of professional performance. Although this field has been investigated in plenty of research, no research has been found in the available literature that examines professional values in operating rooms. Therefore, the present study aimed to investigate perioperative nurses' perception of professional values.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 110 participants consisting of perioperative nurses from seven educational centers affiliated to Golestan University of Medical Sciences in 2017. Data were collected using the Nurses Professional Values Scale-Revised (NPVS-R) of Schank and Weis and analyzed by descriptive and inferential statistics using SPSS/18 software.
Results: The mean score of professional values was 103.05 ± 14.61. The highest (38.33 ± 5.39) and the lowest
(12.59 ± 2.06) average professional values belonged to the care and justice dimensions. In the study of demographic variables, the mean of professional values was significantly different in people with different education levels (P< 0.05).
Conclusion: Altogether, this study demonstrated that professional values are of paramount importance in the views
of perioperative nurses in terms of patient care. This importance was high in some dimensions, such as the care dimension while it was low in others, such as justice, which requires more support. Therefore, it is necessary to pay attention and emphasize the education in all dimensions of professional values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Values
  • Operating Room
  • Perception
1. Cetinkaya-Uslusoy E, Paslı-Gürdogan E, Aydınlı A. Professional values of Turkish nurses: a descriptive study. Nursing ethics. 2017;24(4):493-501. 2. Parvan K, Hosseini F, Zamanzadeh V. Professional Values from Nursing Students' Perspective in Tabriz University of Medical Sciences: a Pilot Study. Iran Journal of Nursing (2008-5923). 2012;25(76). 3. Shareinia H, Khodadadi E, Nedaei H, Hosseini M. Professional and ethical values in providing nursing care from nurses’ perspective. Iran Journal of Nursing. 2018, 31(112):44-55. 4. Torabizadeh C, Darari F, Yektatalab S. Operating room nurses’ perception of professional values. Nursing ethics. 2019;26(6):1765-76. 5. Razmjoei S, Abedi H, Masoudi R. Professional and ethical values in providing nursing care: The perspective of nurses. Iranian Journal of Medical Education. 2016;16:430-9. 6. Iacobucci TA, Daly BJ, Lindell D, Griffin MQ. Professional values, self-esteem, and ethical confidence of baccalaureate nursing students. Nursing ethics. 2013;20(4):479-90. 7. Shahriari M, Baloochestani E. Applying professional values: the perspective of nurses of Isfahan hospitals. Journal of medical ethics and history of medicine. 2014;7:1. 8. Yang YT, Henry L, Dellinger M, Yonish K, Emerson B, Seifert PC. The circulating nurse's role in error recovery in the cardiovascular OR. AORN journal. 2012;95(6):755-62. 9. Schroeter K. Ethical perception and resulting action in perioperative nurses. AORN journal. 1999;69(5):991-1002. 10. abadi f, abadi f, sadeghi t, noohi e. Investigating Compliance with Professional Values in Clinical Nurses in Kerman University of Medical Sciences in 2016. Education and Ethics in Nursing. 2017;6(3):31-9. 11. Weis D, Schank MJ. Development and psychometric evaluation of the nurses professional values scale—revised. Journal of Nursing Measurement. 2009;17(3):221-31. 12. Torabizadeh C, Darari F, Yektatalab S. Operating room nurses’ perception of professional values. Nursing ethics. 2018:0969733018772077. 13. Schank MJ, Weis D. SERVICE AND EDUCATION SHARE RESPONSIBILITY FOR NURSES'VALUE DEVELOPMENT. Journal for Nurses in Professional Development. 2001;17(5):226-31. 14. Alkaya SA, Yaman Ş, Simones J. Professional values and career choice of nursing students. Nursing ethics. 2018;25(2):243-52. 15. Allahyari Bayatiani F, Fayazi S, Jahani S, Saki Malehi A. The relationship between the personality characteristics and the professional values among nurses affiliated to Ahwaz University of Medical Sciences in 2014. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2015;14(5):367-78. 16. Pourama A, Azizzadeh Forouzi M, Asadabadi A. Professional values from nursing students’ perspective in Kerman province: a descriptive study. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2015;7(6):79-88. 17. Foroughi s, Alhani f, Kazemnejad a, Zareiyan a. The ethical values in professional nursing ethics: A thematic analysis. scientific magazine yafte. 2016;18(1):56-64. 18. Abbasi M, Momenyan S. Barriers to observance of the codes of professional ethics in clinical care: perspectives of nurses and Midwifery of hospitals affiliated with Qom university of medical sciences in 2016. Health, Spirituality and Medical Ethics. 2018;5(1):33-9. 19. Rassin M. Nurses' professional and personal values. Nursing ethics. 2008;15(5):614-30. 20. Martin P, Yarbrough S, Alfred D. Professional values held by baccalaureate and associate degree nursing students. Journal of Nursing Scholarship. 2003;35(3):291-6. 21. Brown SS, Lindell DF, Dolansky MA, Garber JS. Nurses’ professional values and attitudes toward collaboration with physicians. Nursing Ethics. 2015;22(2):205-16. 22. Kubsch S, Hansen G, Huyser-Eatwell V. Professional values: The case for RN-BSN completion education. The Journal of Continuing Education in Nursing. 2008;39(8):375-84. 23. Poorchangizi B, Farokhzadian J, Abbaszadeh A, Mirzaee M, Borhani F. The importance of professional values from clinical nurses’ perspective in hospitals of a medical university in Iran. BMC medical ethics. 2017;18(1):1-7. 24. Parandeh A, Khaghanizade M, Mohammadi E, Nouri JM. Factors influencing development of professional values among nursing students and instructors: a systematic review. Global journal of health science. 2015;7(2):284. 25. Bang KS, Kang JH, Jun MH, Kim HS, Son HM, Yu SJ, et al. Professional values in Korean undergraduate nursing students. Nurse education today. 2011;31(1):72-5.