بررسی تأثیر دوره های بازآموزی (به روش ارائه سمینارهای دوره ای و پوستر) بر میزان تکامل اخلاقی پرستاران

نویسندگان

1 PhD فیزیولوژی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان گلستان ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز،ایران

2 فوق لیسانس آموزش پرستاری، گروه هوشبری، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آبادان

3 PhD آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران

4 PhD انگل شناسی، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

5 واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز،ایران

6 گروه اتاق عمل، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

7 فوق لیسانس اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: با گسترش روزافزون مسائل اخلاقی در مراقبت های پرستاری، و قرار گرفتن افراد در موقعیت‌هایی که نداشتن قدرت استدلال کافی سبب سردرگمی آنها می‌شود، نیاز هرچه بیشتر به پژوهش‌هایی در زمینۀ بررسی تکامل اخلاقی پرستاران احساس می گردد. این پژوهش با هدف بررسی سطح تکامل اخلاقی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی گلستان اهواز و تأثیر دوره‌های بازآموزی (به روش ارائه سمینارهای دوره ای و پوستر) بر میزان رشد تکامل اخلاقی پرستاران صورت گرفته است.
روش کار: این تحقیق به روش نیمه تجربی انجام شد. جامعۀ پژوهش، شامل تمام پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی- درمانی تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان گلستان اهواز بودند. در این بررسی 73 نفر از پرستاران که با توجه به مقاله مشابه و با توجه به 4 واحد اختلاف معنا داری بین نمرات آموزش دیده و آموزش ندیده محاسبه شده بودند، طبق شرایط ورود، وارد پژوهش شدند و پرسشنامۀ تکامل اخلاقی کلبرگ را قبل و بعد از مداخله تکمیل کردند. شرایط ورود به تحقیق داشتن مدرک کارشناسی پرستاری و حداقل یک سال سابقۀ کاری بود. پرسشنامۀ تکامل اخلاق کلبرگ شامل: دو بخش اطلاعات دموگرافیک و آزمون معمای پرستاری می‌باشد. آزمون شامل: 6 سناریوی نوزاد دارای آنومالی‌های شدید، اجبار دارویی، تقاضای بالغین نسبت به مرگ، آشناسازی پرستار جدید، اشتباه دارویی و افراد بیمار در مراحل آخر بیماری می‌باشد. مداخله ما که شامل برگزاری سمینار در زمین، اخلاق در سه مقطع زمانی به فاصلۀ 3 ماه و الصاق پوستر «کدهای اخلاقی در پرستاری» در بخش‌های مختلف بیمارستان در این فاصلۀ زمانی در ابعاد (90×60) و با شکل‌های رنگی بود. پرسشنامه قبل و بعد از مداخله توسط پرستاران دارای شرایط ورود به تحقیق تکمیل شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها از طریق نرم‌افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی و محاسبۀ میانگین ها و درصد و فراوانی، نتایج با هم مقایسه و بررسی شدند.
یافته ها: در بخش اطلاعات دموگرافیک به غیر از بخش محل خدمت، سایر متغیرها ارتباطی با تکامل اخلاقی نداشتند. در قسمت تصمیم‌گیری اخلاقی، که سؤال اول پرسشنامه برای هر سناریو می‌باشد؛ افزایش تصمیم‌گیری اخلاقی بعد از آموزش در سناریوی نوزاد با آنومالی‌های شدید، اجبار دارویی، آشناسازی پرستار جدید و بالغین با بیماری شدید در مراحل انتهایی از لحاظ آماری معنادار بودند (p<0.001). مقایسۀ میانگین نمرۀ کل تفکر اخلاقی پرستاران قبل و بعد از آموزش نشان داد که اختلاف میانگین نمرۀ تفکر اخلاقی در هر سناریو از لحاظ آماری معنادار شده و در کل نمرۀ تفکر اخلاقی شرکت کنندگان با p<0.001  اختلاف معناداری داشته و افزایش یافته است.
نتیجه گیری: پس این بررسی نشان داد که  برگزاری دوره های بازآموزی و نصب پوستر در بهبود تکامل اخلاقی پرستاران نقش مؤثری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of education (by presenting periodic seminars and posters) on the level of moral development of nurses

نویسندگان [English]

 • Golshan Afshari 1
 • Shahla Assadi Hovyzian 2
 • Saeed Hesam 3
 • Reza Arjmand 4
 • Simin Homayouni 5
 • Leila Hassimi 6
 • Sara Sarvandian 7

1 PhD of Physiology, Golestan Hospital Clinical Research Development Unit, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz. Iran

2 Master of Nursing Education, Anesthesiology group, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran

3 PhD of Biostatistics. Department of Biostatistics, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz. Iran

4 PhD of Parasitology, Department of Parasitology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz. Iran

5 M.Sc. in Psychology, Golestan Hospital Clinical Research Development Unit, Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

6 M.Sc. in Nursing. Department of surgery, School of Nursing and Midwifery. Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

7 M.Sc. in Epidemiology, Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: With the proliferation of ethical issues in nursing care and the placement of people in situations where
lack of reasoning power confuses them, there is a need for more and more research on the ethical evolution of nurses. The aim of this study was to investigate the level of moral development of nurses working in Golestan Medical Center in Ahvaz and the effect of retraining courses (by providing periodic seminars and posters) on the growth rate of moral development of nurses.
Materials & Methods: This study was performed by quasi-experimental method. The study population was all nurses working in specialized and sub-specialized teaching-medical Golestan hospital in Ahvaz. In this study, 73 nurses were calculated according to the same article and according to 4 units, there was a significant difference between trained and untrained scores. According to the conditions of entry, they entered the study and completed the Kelberg Moral Development Questionnaire before and after the intervention. Admission requirements were a bachelor's degree in nursing and at least one year of work experience. The Kelberg Ethics Development Questionnaire consists of two parts: demographic information and the nursing riddle test. The nursing riddle test includes 6 scenarios of infants with severe abnormalities, compulsory medication, adult demand for death, familiarization of a new nurse, medication error, and patients in the later stages of the disease. Our intervention, which included holding a seminar on ethics in three time intervals with an interval of 3 months and installing the poster "Ethical codes in nursing" in different parts of the hospital in this time interval in dimensions (60×90) and with colored shapes. Questionnaire was completed before and after the intervention by nurses having the conditions of entry. The results were compared and reviewed after collecting data through SPSS software and using descriptive statistics and calculating means and percentage and frequency.
Results: In the demographic information section, other than the place of service, other variables were not related to moral evolution. In the moral decision section, which is the first question of the questionnaire for each scenario. Increased moral decision making after training in the infant scenario with severe anomalies, compulsory medication, familiarization of new and adult nurses with severe disease in the final stages were statistically significant (P<0.001). Comparison of the mean total score of moral thinking of nurses before and after training showed that the difference between the mean score of moral thinking in each scenario was statistically significant and the total score of moral thinking of participants was (P<0.001) and it has increased.
Conclusion: This study showed that holding retraining courses and installing posters has an effective role in improving the moral development of nurses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • education
 • Moral development
 • Kelberg
 • Nurses