دوره و شماره: دوره 10، 3-4، مهر 1400 
بررسی تأثیر دوره های بازآموزی (به روش ارائه سمینارهای دوره ای و پوستر) بر میزان تکامل اخلاقی پرستاران

صفحه 1-12

گلشن افشاری؛ شهلا اسدی حویزیان؛ سعید حسام؛ رضا ارجمند؛ سیمین همایونی؛ لیلا حصیمی؛ سارا سروندیان


ساخت و اعتبارسنجی ابزار سنجش ابعاد پنهان برنامۀ درسی در علوم پزشکی بر اساس یک مطالعۀ هیبریدی

صفحه 13-21

لیلی مصلی نژاد؛ نوید کلانی؛ رسول اسلامی اکبر؛ منصور تفویضی؛ عرفان محمدی


بررسی سطح تکامل اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ( 1396)

صفحه 22-30

مهری سیدجوادی؛ آرزو میرزایی؛ مریم میرزایی؛ راحله محمدی


بررسی ارتباط بین رعایت اصول اخلاقی با انگیزش شغلی و پرخاشگری در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر اهواز(1398)

صفحه 31-41

مائده رهنورد؛ کوروش زارع؛ احمد فخری؛ سعید قنبری


تجربۀ دانشجویان از آموزش جامع درس اخلاق بر اساس روش مبتنی بررسی موردها و رویکرد یادگیری ترکیبی مطالعۀ کیفی در ژانر پدیدارشناسی

صفحه 42-48

عاطفه کرم زاده؛ لیلا بذرافکن؛ لیلی مصلی نژاد؛ مهدی دستپاک


چالش های اخلاق حرفه ای پرسنل سیستم بهداشت و درمان در حوادث طبیعی بر اساس یک پژوهش کیفی

صفحه 49-55

سیده آمنه حیدری؛ سحر ذوالنوری؛ مهوش کلهر؛ فاطمه یاراحمدی


بررسی میزان آگاهی پرستاران از حقوق بیمار بر اساس یک مرور نظام مند در پژوهش‌های انجام شده در ایران

صفحه 56-67

حسین حکیم الهی؛ عرفانه راسخ جهرمی؛ منصور تقویضی؛ نوید کلانی؛ ناصر حاتمی؛ لطف الله دژکام


ارتقاء سطح معیارهای اخلاقی در فرآیند تحویل شیفت پرستاران بر اساس یک مطالعۀ اقدام‌ پژوهی

صفحه 68-78

راحله ثابت سروستانی؛ زهرا هادیان شیرازی


مقایسه تاثیر آموزش استانداردهای حفاظت مدیریت خدمات شیمی درمانی، به وسیله کتابچه و برنامه تلفن همراه بر آگاهی و پیروی پرستاران

صفحه 79-86

مهدی موذنی؛ مریم مقیمیان؛ نرگس صادقی؛ مینا محمدی


بررسی کیفیت آموزش بر اساس الگوی سروکوال از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شوشتر در دوره پاندمی کووید 19 (1400)

صفحه 87-96

ثریا مرادی؛ زهراالسادات پژوهیده


آموزش پزشکی در بحران پسا کرونا بر اساس عصر دانی محور یا افول دانش پس از بحران

صفحه 97-100

لیلی مصلی نژاد؛ مرتضی غلامی


مقایسۀ تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه و کارگاه آموزشی بر یادگیری تفسیر آزمایش گازهای خون شریانی در دانشجویان پرستاری علوم پزشکی ایرانشهر(1397)

صفحه 101-110

جعفر دورک زاده؛ پروین منگلیان؛ نظر قنبرزهی؛ سکینه سبزواری