ارتقاء سطح معیارهای اخلاقی در فرآیند تحویل شیفت پرستاران بر اساس یک مطالعۀ اقدام‌ پژوهی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه نجم الدین اربکان، کونیا، ترکیه

2 استادیار،مرکزمراقبت های روان جامعه نگر، بخش پرستاری، دانشکده پرستاری ومامایی،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،ایران

چکیده

مقدمه: فرآیند تحویل شیفت، یک قسمت حیاتی در ارائۀ مراقبت‌های بهداشتی پیشرفته محسوب می‌گردد. رعایت اصول اخلاقی در این فرآیند توسط پرستاران الزامی است. بنابراین ارتقاء آگاهی پرستاران در زمینۀ اصول اخلاقی و تحویل شیفت ضروری به نظر می‌رسد. این تحقیق، با هدف ارتقاء سطح معیارهای اخلاقی، در زمان تحویل شیفت پرستاری، انجام گردید.
روش کار: این بررسی با روش باهم‌پژوهی، در یک دورۀ 19 ماهه، در بخش داخلی کودکان بیمارستان نمازی شیراز وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در استان فارس ( 1392-1391) به اجرا در آمد. شرکت‌کنندگان شامل 12 پرستار، 2 بهیار، سرپرستار بخش و یک پژوهشگر به عنوان تسهیل‌گر بودند. ابتدا تنگناهای تحویل شیفت پرستاری در بستر مطالعه، توسط مشارکت‌کنندگان و تسهیل‌گر با روش مصاحبه و مشاهده و ضبط صداها کشف شد. سپس در دو جلسه بازاندیشی گروهی، برنامۀ عملیاتی طراحی، اولویت‌بندی برنامه‌ها مشخص و توانمندسازی مشارکت‌کنندگان انجام شد. اجرای برنامۀ عملیاتی و غوطه‌وری در عمل، به مدت 4 ماه طول کشید. در پایان چرخۀ اول، ارزشیابی اولیه، با کمک مشارکت‌کنندگان انجام گردید. چرخۀ دوم، با بازاندیشی بر نتایج و درس‌های آموخته شده در مرحلۀ قبل آغاز و جلسه‌های بازاندیشی گروهی، انجام شد. سپس برنامۀ عملیاتی جدید طراحی و در مرحلۀ غوطه‌وری در عمل به اجرا درآمد. در نهایت تسهیل‌گر و مشارکت‌کنندگان به ارزشیابی نتایج نهایی پرداختند. داده‌های جمع آوری شده به روش تلفیق‌سازی، با روش تحلیل محتوایی - استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: میانگین قضاوت‌ها دربارۀ بیمار قبل از بررسی 13 درصد، در چرخۀ اول، 7 درصد، و در چرخۀ دوم، 3 درصد، بود. قضاوت‌ها دربارۀ مراقبت از بیمار، قبل از مطالعه 6.9 درصد، در چرخۀ اول و دوم قضاوتی شنیده نشد. قضاوت دربارۀ وضعیت روانی- شخصیتی بیماران قبل از تحقیق 9.6 درصد بود. درحالی‌که در چرخۀ اول و دوم به صفر رسیده بود. قضاوت دربارۀ همکاران نیز قبل از پژوهش 21.5 درصد، درحالی‌که در چرخۀ اول و دوم به صفر رسیده بود. تفاوت در تمامی ابعاد از نظر آماری معنا‌دار بود (p≤0.001 ). در کل تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی به استخراج 1351 کد اولیه منجر شد. دسته‌بندی کدها به کشف دو طبقۀ اصلی منتهی گردید که تنگناهای تحویل شیفت پرستاری را نشان می دادند. یکی از محدودیت‌های تحویل شیفت، کم توجهی به ملزومات اخلاقی و قانونی بود.
نتیجه‌گیری: تحویل شیفت پرستاری، با مسائل اخلاقی و قانونی ارتباط تنگاتنگی دارد و آشنایی با آن‌ها برای پرستاران مهم و لازم می باشد. بنابراین ضروری به نظر می‌رسد که کدهای اخلاقی در زمان تحویل شیفت پرستاری، به پرستاران و دانشجویان پرستاری آموزش داده شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Improving ethics in nursing handover process in pediatric wards: an action research

نویسندگان [English]

  • Raheleh Sabetsarvestani 1
  • Zahra Hadianshirazi 2

1 Assistant professor of nursing, Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey

2 Assistant professor, Community Based Psychiatric Care Research Center, Nursing Department, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: The shift delivery process is a vital part of providing advanced health care. It is mandatory for nurses to observe ethical principles in this process. Therefore, raising the awareness of nurses in the field of ethics and shift delivery seems necessary. This study was conducted with the aim of improving the level of ethical criteria at the time of delivery of the nursing shift.
Materials & Methods: This study was performed by co-research method, in a period of 19 months, in the pediatric ward of Shiraz Namazi Hospital affiliated to Shiraz University of Medical Sciences in Fars Province (2012-2013). Participants included 12 nurses, 2 nurses' aid, a ward nurse, and a researcher as facilitator. First, the bottlenecks of nursing shift delivery in the study context were discovered by the participants and the facilitator through interviews and observation and recording of voices. Then, in two group rethinking sessions, an action plan was designed, program prioritization was determined, and empowerment of participants was done. The implementation of the action plan and immersion in action
took 4 months. At the end of the first cycle, the initial evaluation was performed with the help of the participants. The second cycle began with a rethinking of the results and lessons learned in the previous stage and group rethinking sessions was done. Then a new action plan was designed and implemented in the immersion phase. Finally, the facilitator and the participants evaluated the final results. The collected data were analyzed by combined method with content-inductive analysis.
Results: Judgment on patients' psycho-personality status was 9.6% before the study. While in the first and second
cycle it had reached zero. Judgment of colleagues before the study was 21.5%, while in the first and second cycle it was zero. The difference in all dimensions was statistically significant (p≤ 0.001). In general, the analysis of qualitative data led to the extraction of 1351 primary codes. The classification of codes led to the discovery of two main classes that showed the nursing shift delivery bottlenecks. One of the limitations of shift delivery was the lack of attention to ethical and legal requirements.
Conclusion: Nursing shift delivery is closely related to ethical and legal issues and familiarity with them is important
and necessary for nurses. Therefore, it seems necessary to teach ethical codes to nurses and nursing students at the time of delivery of the nursing shift.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Criteria
  • Shift Delivery
  • Action Research
References: 1. Athwal, P., W. Fields, and E. Wagnell, Standardization of Change-of-Shift Report. J Nurs Care Qual, 2009. 24(2): p. 143-147. 2. Rushton, C.H., Ethics of nursing shift report. AACN Adv Crit Care, 2010. 21(4): p. 380-4. 3. Kerr, M.P., A qualitative study of shift handover practice and function from a socio-technical perspective. Journal of Advanced Nursing, 2002. 37(2): p. 125-134. 4. Anderson, C.D. and R.R. Mangino, Nurse Shift Report Who Says You Can’t Talk in Front of the Patient? Nurs Admin Q, 2006. 30(2): p. 112-122. 5. Chaboyer, W. Clinical Handover. 2011 [cited 2012 13.2.2012]; Available from: http://www.health.qld.gov.au/psq/handover/docs/ch_presentation2.pdf. 6. Thomas, J., A Nurses Survival Guide to leadership and Management on the Ward. second ed. 2009: Elsevier. 7. Ekman, I. and K. Segesten, Deputed power of medical control: the hidden message in the ritual of oral shift reports. J Adv Nurs, 1995. 22(5): p. 1006-11. 8. Manias, E. and A. Street, The handover: uncovering the hidden practices of nurses. Intensive Crit Care Nurs, 2000. 16(6): p. 373-83. 9. Griffen, T., Bringing change of shift report to the bedside apatient and family centerd approach. J Peinate Neonat Nurs, 2010. 24(4): p. 348-353. 10. Griffin, T., Bringing change-of-shift report to the bedside: a patient- and family-centered approach. J Perinat Neonatal Nurs, 2010. 24(4): p. 348-53; quiz 354-5. 11. Hutchfield, K., Family-centred care: a concept analysis. J Adv Nurs, 1999. 29(5): p. 1178-87. 12. McMurray A., et al., Patients' perspectives of bedside nursing handover. Collegian, 2011. 18(1): p. 19-26. 13. Mikkelsen, G. and K. Frederiksen, Family-centred care of children in hospital - a concept analysis. J Adv Nurs, 2011. 67(5): p. 1152-62. 14. Ryan, E. and E. Steinmiller, Modeling family-centered pediatric nursing care: strategies for shift report. J Spec Pediatr Nurs, 2004. 9(4): p. 123-8, 134. 15. Tobiano, G., W. Chabayor, and A. McMurray, Family member perceptions of the nursing bedside handover Journal of clinical nursing, 2012: p. 1-7. 16. Hunt G.E., Marsden R., and Ocooor N., clinical handover in acute psychiatric and community mental health setting. journal of psychiatric and mental health nursing, 2012. 19: p. 310-318. 17. Miller R. and Sands N., He did what? well that wasnt handover! communicating risk in mental health. journal of psychiatic and mental health nursing, 2012. 20(4): p. 345-54. 18. Lamond, D., The information content of the nurse change of shift report: a comparative study. Journal of Advanced Nursing, 2000. 31(4): p. 794+804. 19. Etezadi, T., et al., Nursing Handover Written Guideline Implementation: A Way to Improve Safe Performance of Nurses in Intensive Care Units. Evidence based nursing Journal, 2012. 2(2): p. 8-17. 20. Malekzadeh, J., et al., A STANDARDIZED SHIFT HANDOVER PROTOCOL: IMPROVING NURSES’ SAFE PRACTICE IN THE AREA OF MEDICATION AND INTRAVENOUS LINE IN INTENSIVE CARE UNITS. The Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, 2013. 11(6): p. 453-460. 21. Payne, S., M. Hardey, and P. Coleman, Interactions between nurses during handovers in elderly care. Journal of Advanced Nursing, 2000. 32(2): p. 277-85. 22. Association, A.N., Code of Ethics for Nurses With Interpretive Statements. 2001: Nursesbooks.org. 23. Larijani, B., F. Zahedi, and H. Malek-Afzali, Medical ethics in the Islamic Republic of Iran. Eastern Mediterranean Health Journal, 2005. 11(5). 24. میرزابیگی, غ., ص. سالمی, and م. سنجری, استانداردهای حرفه ای پرستاری. چاپ اول ed. 1386, تهران تهران سازمان نظام پرستاری ایران 325. 25. نوغانی, ف. and پ. سرداری, اخلاق قوانین و مقررات پرستاری. چاپ اول ed. 1376, تهران سپهر. 26. Brydon-Miller, M., D. Greenwood, and P. Maguire, Why action research? Action research, 2013. 1(1): p. 9-28.