چالش های اخلاق حرفه ای پرسنل سیستم بهداشت و درمان در حوادث طبیعی بر اساس یک پژوهش کیفی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، دانشکده پرستاری بروجرد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

2 مربی، گروه آموزشی پرستاری، دانشکده پرستاری بروجرد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان،خرم اباد، ایران

3 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده پرستاری بروجرد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

4 مربی، گروه آموزشی پرستاری، دانشکده پرستاری بروجرد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم اباد، ایران

چکیده

مقدمه: صلاحیت حرفه ای پرسنل بهداشتی، در معیار پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای می‌باشد و با توجه به اینکه موضوع مهم و اساسی اخلاق حرفه‌ای، در بلایای طبیعی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، سعی بر آن گردید که این مقاله با هدف بررسی چالش‌های اخلاقی پرسنل سیستم بهداشت و درمان در حوادث طبیعی انجام گیرد.
روش کار: این پژوهش به روش کیفی و با رویکرد تحلیل محتوی- قراردادی انجام شد. مشارکت کنندگان 38 نفر از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان بودند که در حادثۀ سیل (1398) لرستان، حداقل به مدت دو روز جهت امدادرسانی حضور و تمایل به همکاری در مقاله را داشتند. داده ها با استفاده از مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختار یافته، به‌صورت چهره به چهره با هدف درک شواهد غیر کلامی انجام شد. در مصاحبه از راهنمای مصاحبه برای تمرکز بر در این امر استفاده شد. بقیه مصاحبه‌ها، با کسب اجازه و رضایت از مشارکت کنندگان ضبط شد. بلافاصله بعد از اتمام  و حداکثر تا پایان روز مصاحبه، صداها به نوشته تبدیل و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بعد از آن یادداشت برداری انجام گرفت. زمان مصاحبه بین 30 تا 60 دقیقه متغیر بود. هر مشارکت کننده، بین دو تا سه بار مورد مصاحبه قرار گرفتند.
یافته‌ها: از 38 نفر مشارکت کننده، 66 درصد خانم و 34 درصد آقا بودند. 37 درصد متأهل و 63 درصد مجرد بودند. میانگین سن آن‌ها 42  سال و میانگین سابقۀ خدمت آن‌ها 6 سال بود. در حالی که 29 درصد استخدام رسمی و 31 درصد به صورت شرکتی و 40 درصد پیمانی بودند. میانگین تعداد روزهای حضورشان 4 روز بود. مصاحبه ها بعد از چندین مرتبه باز خوانی، در 22 طبقه قرار گرفتند و مفاهیم اصلی شامل: عدالت، مدیریت بحران، تأخیر در ارائۀ خدمات، مسئولیت پذیری و وجدان کاری استخراج‌ گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق، نشان داد که تبلور جلوه‌هایی از عزم ملی و جهادی، کمک های ارسالی، حضور همگانی، همدلی و مهربانی، زیبایی دین و فرهنگ در زمان بحران‌های ملی، از نقاط قوت حضور در این تنش بود. برخلاف نکات مثبت، چالش‌هایی مانند: ناهماهنگی بین مراکز یاری‌رسان، عدم برنامه‌ریزی و آموزش ناکافی پرسنل، نابرابری در توزیع خدمات و امکانات، تأخیر در ارائۀ خدمات که نقطۀ قابل ارتقا، در ارائۀ خدمات به آسیب دیدگان بود. البته باید توجه داشت که مشکلات موجود را با برنامه‌ریزی علمی و هماهنگی ارگان‌های حاضر در حوادث می‌توان به صفر تقلیل داد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ethical challenges of health care system personnel in natural disasters: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Seyede Amaneh Heydari 1
  • Sahar Zonoori 2
  • Mahvash Kalhor 3
  • Fatemeh Yarahmadi 4

1 Master of Nursing, Boroujerd School of Nursing, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran

2 Instructor, Department of Nursing, Boroujerd School of Nursing, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran

3 Master of Library and Information Science, Boroujerd School of Nursing, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran

4 Instructor, Department of Nursing, Boroujerd School of Nursing, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

Introduction: The professional competence of health personnel depends on adherence to the principles of professional
ethics and due to the fact that the issue of professional ethics in natural disasters is more important, so this study aims to investigate the ethical challenges of health care personnel in natural disasters.
Materials & Methods: This qualitative study was conducted with a conventional content analysis approach. Participants were 38 employees of Lorestan University of Medical Sciences who were present at the Lorestan 1398 flood incident for at least two days to provide relief and were willing to participate in the study. Data were analyzed using in-depth semi-structured face-to-face interviews with the aim of understanding non-verbal evidence. In the interview, the interview guide was used to focus on this aim. The other interviews were recorded with the permission and consent of the participants. Immediately after completion and at most by the end of the interview day, the voices were converted
into writing and analyzed. Then notes were taken. Interview times ranged from 30 to 60 minutes. Each participant was interviewed between two to three times.
Results: Out of 38 participants, 66% were women and 34% were men. 37% were married and 63% were single. Their average age was 42 years and their average service history was 6 years. 29% were officially employed, 31% were companies and 40% were contract workers. The average number of days they attended was 4 days. The interviews were divided into 22 categories after several readings and the main concepts were extracted: justice, crisis management, service delivery delays, accountability and work conscience.
Conclusion: The results of this study showed that the crystallization of manifestations of national and jihadi determination, donations, public presence, empathy and kindness, the beauty of religion and culture in times of national crises were the strengths of this crisis. Despite the positive points, challenges such as inconsistencies between aid centers, lack of planning and inadequate staff training, inequality in the distribution of services and facilities, delays in providing services was an upgradeable point in providing services to victims, which of course should be considered to reduce the existing problems to zero with scientific planning and the coordination of the organs present in the events.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Challenges
  • Health Care
  • Natural Disaster
1- Farahani H. Niknam sarabi R. Farsi H. Lessons Learned from the Lorestan Flood Crisis: Relief Experience in Pol-e-Dokhtar flood. Military Caring Sciences Journal, 2019, 6.3: 169-173. 2- Azarmi S, Dabbagh Moghaddam A, Baniyaghoobi F. Impact of Natural Disasters on Public Health with Reviewing the Kermanshah Earthquak. Paramedical Sciences and Military Health. 2019; 13 (4) :54-62. 3- Moosazadeh F. Zolala KH. Sheikhzadeh S. Safiri M. Amiresmaili D. A review of health managers’ experiences with challenges of aiding in Bam earthquake: A qualitative study. J Mil Med. 2013; 15 (3) :225-232. 4-GHanbari V. et al. The effect of a disaster nursing education program on nurses’ preparedness for responding to probable natural disasters. Iran Journal of nursing, 2011; 24.73: 72-80. 5- YU, Manzhu; YANG, Chaowei; LI, Yun. Big data in natural disaster management: a review. Geosciences, 2018, 8.5: 165.‌ 6- Gharebagh A. Investigating the relationshipbetween the quality of professional life and the work ethics of nurses in hospitals affilfated to weserns in hospitalsaffilfated to western AZARBAYEJAN university of medical sciences in the year. 2019. Nursing And Midwifery Journal16.10: 730-737 7- MAHDIYOUN, Seyyed Ali, et al. Correlation between the nurses, moral sensitivity and the observance of patients' rights in ICUs. Medical Ethics Journal, 2017, 11.40: 7-14. 8- GHOLAMHOSSEINI, Leila; HANAFIYE MOGHADAS, Mohammad; VANDAEE, Omidali. Value and Status of Professional Morality in the Providing Nursing Services. Paramedical Sciences and Military Health, 2015, 10.1: 55-62. 9- ZANDIAN, Aidin; SOLEIMANI, Hassan; BEHNIAFAR, HamadReza. Médecins Sans Frontières and the Right to Fair Use of Health and Medical Services: The Pathology of Legal and Ideological Structures. Iranian Journal of Medical Law, 2021, 15.56: 225-239. 10- GHASEMZADEH, Abolfazl; MALEKI, Shiva; SHARIFI, Leili. The mediating role of professional ethics regarding intellectual capital, organizational learning and knowledge sharing. Journal of Medical Education Development, 2016, 9.22: 76-86. 11-Bik mohammadi S. et al. Exploring the experiences of the nurses in Urmia Seyyedolshohada hospital’s emergency room from a crisis: a qualitative study. Iran Journal of nursing, 2015; 13,9. 12- BAHRANI, Farideh; FARZIN, Mitra; NOZARI, Leila. Shiraz dentists’ knowledge of professional ethics. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine, 2012, 5.6: 69-80.‌ 13- SHADBAD, Mohammadali Zabani; HASANI, Mohammad; ALISHAHI, Abolfazl Ghasemzadeh. The Role of Professional Ethics in Individual and Organizational Outcomes. Medical Ethics Journal, 2017, 11.40: 53-62.‌ 14- NIKKHAH FARKHANI, Zahra, et al. An Analysis of Nurses Ethical Behavior toward Persons Accompanying a Patient Based on the Theory of Virtue Ethics. Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 2015, 4.4: 363-376.‌ ‌ 15- hunt m, Pal NE, Schwartz L, O’Mathúna D. Ethical challenges in the provision of mental health services for children andfamilies during disasters. Current psychiatry reports. 16-Broussard L, Myers R. School nurse resilience: Experiences after multiple natural disasters. The Journal of School Nursing. 2010;26(3):203-11. 17- NASRABADI, A. N., et al. Earthquake relief: Iranian nurses’ responses in Bam, 2003, and lessons learned. International nursing review, 2007, 54.1: 13-18.‌