بررسی کیفیت آموزش بر اساس الگوی سروکوال از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شوشتر در دوره پاندمی کووید 19 (1400)

نویسندگان

1 کمیته تحقیقات دانشجویی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،اهواز، ایران

2 گروه مامایی،دانشکده علوم پزشکی شوشتر،شوشتر،ایران

چکیده

مقدمه: امروزه موضوع کیفیت خدمات، عامل مهمی برای رشد، موفقیت و ماندگاری سازمان‌ها بیان شده است. کیفیت خدمات و بهبود کیفیت برنامه‌های آموزشی در نظام آموزش عالی نیز، از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به طوری‌که تبدیل به یکی از دغدغه‌های مهم مسئولین مراکز آموزشی شده است. این پژوهش، با هدف بررسی خدمات آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شوشتر از دیدگاه دانشجویان با استفاده از پرسشنامۀ سروکوال در دورۀ بیماری کوید 19 صورت گرفت.
روش کار: این تحقیق مقطعی، بر روی 225 نفر از دانشجویان دانشکدۀ علوم پزشکی شوشتر (1400) انجام شد. ابزار بررسی شامل: اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامۀ سروکوال (SERVQUAL questionnaire) بود. با توجه به نرمال نبودن داده ­ها، از آزمون­ های Mann-Whitney و Kruskal Wallis استفاده و سطح معنا­داری 0.05 در نظر گرفته شد. در حالی که تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گردید.
یافته ­ها: نتایج پژوهش نشان داد در تمامی ابعاد پرسشنامه شکاف منفی وجود دارد که این موضوع به معنی وجود فاصله میان کیفیت وضعیت موجود با کیفیت وضعیت مطلوب می­ باشد. بیش­ترین میانگین، مربوط به بعد تضمین (1.25 ± 1.24-) و کم­ترین میانگین، مربوط به بعد ملموس (1.03 ± 0.91 -) است. میانگین نمرۀ شکاف در پنج بعد (تضمین خدمت، پاسخگویی، همدلی کارکنان، اطمینان خدمت و ملموس خدمت) به تفکیک متغیرهای سن، وضعیت تأهل و رشتۀ تحصیلی از نظر آماری ارتباط معناداری داشتند
(0.001>p-value).
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد، انتظارات دانشجویان از خدمات دریافتی در پنج بعد کیفیت خدمات آموزشی، به طور کامل تأمین نشده بود. با توجه به شرایط و بحران پیش رو می توان با بالا بردن کیفیت آموزش مجازی، گامی بلند و نوین در پیشرفت آموزش دانشجویان برداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the quality of education based on SERVQUAL model from the perspective of students of Shushtar University of Medical Sciences in the Covid 19 pandemic course (2021)

نویسندگان [English]

  • Soraya Moradi 1
  • Zahra sadat Pajohideh 2

1 Student Research Committee, Department of Statistics and Epidemiology, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 Instructor, Master of Midwifery. Midwifery group. Shoushtar Faculty of medical sciences. Shoushtar. Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, the issue of service quality has become an important factor for the growth, success and sustainability of organizations. The quality of services and improving the quality of educational programs in the higher education system is also very important, so that it has become one of the important concerns of the officials of educational centers. The aim of this study was to evaluate the educational services of Shushtar University of Medical Sciences from the perspective of students using the SERVQUAL questionnaire in the course of COVID-19.
Materials & Methods: This cross-sectional study was performed on 225 students of Shushtar University of Medical Sciences (2020). The study tools were demographic information and SERVQUAL questionnaire. Due to the non-
normality of the data, Mann-Whitney and Kruskal Wallis tests were used. Significance level was considered 0.05, while Data analysis was performed using SPSS software version 22.
Results: The results showed that there is a negative gap in all dimensions of the questionnaire, which means that
there is a gap between the quality of the current situation and the quality of the desired situation. The highest mean is related to the guarantee dimension (-1.24 ± 1.25) and the lowest is related to the tangible dimension (-0.91 ± 1.03). The mean score of the gap in five dimensions (service guarantee, accountability, employee empathy, service assurance and tangible service) were statistically significant for the variables of age, marital status and field of study (p-value <0.001).
Conclusion: Given the current situation and crisis, by raising the quality of virtual education, a long and new step
can be taken in the development of student education. The findings of the present study showed that students' expectations from the services received in five dimensions of the quality of educational services were not fully met.
Due to the current situation and crisis, a high and new step can be taken in improving the students'education by raising the quality of virtual education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Education
  • Students' Perspectives
  • SERVQUAL Model
  • COVID-19