تجربۀ دانشجویان از آموزش جامع درس اخلاق بر اساس روش مبتنی بررسی موردها و رویکرد یادگیری ترکیبی مطالعۀ کیفی در ژانر پدیدارشناسی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، مرکز توسعه آموزش،دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 استادیار گروه آموزش پزشکی، مرکز توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 دانشیار گروه آموزش پزشکی، مرکز آموزش مجازی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

4 استادیار گروه زبان خارجی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: نداشتن برنامۀ یکسان و مورد توافق در آموزش اخلاق پزشکی باعث شده است که بسیاری از ویژگی‌های ضروری برای ارائۀ اثربخش درس اخلاق پزشکی، مورد غفلت قرار گیرد. نقش دانشجو در ارزیابی خود و ساخت دانش مورد نیاز خود، که از طریق روش‌هایی که بازاندیشی در عملکرد را میسر می‌سازد اهمیت دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین تجربۀ دانشجویان از آموزش جامع درس اخلاق، بر اساس روش مبتنی بررسی موردها و رویکرد یادگیری ترکیبی، در ژانر یک مطالعۀ پدیدارشناسی انجام شده است.
روش کار: در این تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسی، 70 نفر از دانشجویان پزشکی در مقطع فیزیوپات که واحد درس اخلاق پزشکی را گذرانده بودند شرکت کردند. ابزار گرداوری داده‌ها، مصاحبۀ نیمه ساختاریافته در فرد و گروه‌های متمرکز در زمینۀ تجربۀ دانشجویان از مداخله و تأثیر آن بر یادگیری بود. همۀ مکتوبات به‌ عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شده است از جمله؛ واحدهای معنایی، کدها، زیرتم‌ها و سپس تم‌ها استخراج گردید به گونه ای که صحت و استحکام داده‌ها با استفاده از معیارهای پیشنهادی لینکولن و گوبا، انجام شد.
یافته‌ها: دانشجویان، تجربه های خود را در زمینۀ آموزش درس اخلاق، به صورت آموزش جامع دانشجو محور، در 8 زیرحیطه و 3 حیطه ذکر کرده‌اند. حیطه‌ها شامل: 1- آموزش کاربردی با زیر حیطۀ (سطح کاربرد محتوا، آموزش در عمل، بار آموزش)، 2- آموزش چالشی (تناقض در عمل، چالش ابهام)، 3- تناقض در عمل (رل مدل‌ها، آموزش عینی، تجربه واقعی) بود.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که این شیوۀ آموزش، با کاربرد آن در عمل می‌تواند؛ زمینۀ بررسی چالش‌های اخلاق پزشکی و رفع تناقض­ های اخلاقی محیط بالینی را در ذهن دانشجویان فراهم نماید. بنابراین استفاده از این روش در تدریس درس اخلاق پزشکی، احساس و  توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Students' experiences of comprehensive ethics education based on case study method and combined learning approach of qualitative study in the genre of phenomenology

نویسندگان [English]

 • Atefeh Karamzadeh 1
 • Leila Bazrafkan 2
 • Leili Mosalanejad 3
 • Mehdi Daspak 4

1 Master student of Medical Education, Education Development Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor, Department of Medical Education, Medical Education Development Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Associate Professor, Department of Medical Education, Virtual Education Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

4 Assistant professor of Foreign Language Department, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

چکیده [English]

Introduction: The lack of a uniform and agreed program in medical ethics education has led to the neglect of many
essential features to provide an effective medical ethics course. The role of the students in self-assessment and the construction of the knowledge they need is necessary through methods that enable rethinking performance. Therefore, this study aimed to investigate the students' experiences of comprehensive ethics education based on a case study method and the combined learning approach in a phenomenological study.
Materials & Methods: In this qualitative study with a phenomenological approach, 70 medical students participated in the physiopathology course who had passed the medical ethics course. The data collection tool was a semi-structured interview in the individual and focus groups on students' experiences of the intervention and its impact on learning. All writings were considered as units of analysis, including: semantic units, codes, subtopics and then themes were extracted so that the accuracy and robustness of the data was done using the criteria proposed by Lincoln and Guba.
Results: Students have listed their experiences in teaching ethics as a comprehensive student-centered education
in 8 sub-areas and 3 areas. Areas included: 1- Applied training with sub-domain (content application level, training in practice, training load), 2- Challenging training (contradiction in practice, challenge of ambiguity), 3- Contradiction in practice (role models, objective training, real experience).
Conclusion: The present study results showed that this method of education in practice could provide the basis for
examining the challenges of medical ethics and resolving ethical contradictions in the clinical environment in students' minds. Therefore, using this method in teaching medical ethics is felt and recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Medical Education
 • Medical Ethics
 • Active Learning
 • Blended Learning
 • Flex Model
 • Case- Based Study
 • Professionalism
 • Phenomenology
1. Marco CA, Lu DW, Stettner E, Sokolove PE, Ufberg JW, Noeller TPJTJoem. Ethics curriculum for emergency medicine graduate medical education. 2011;40(5):550-6 2. Dorri S, Hakimi H. The effect of Mastery learning model for suction and oxygen therapy skills in nursing students. Research In Medical Education. 2018;9(4):10-9. [persian] 3. West C, Usher K, Delaney LJ. Unfolding case studies in pre-registration nursing education: Lessons learned. Nurse Educ Today. 2012;32(5):576-80 4. Adel F, Ataei G. The place of ethics in Iranian medical education. J Education and Ethics in Nursing. 2012;1(1):1-7 5. Xu J-h. Toolbox of teaching strategies in nurse education. Chin Nurs Res. 2016;3(2):54-7 6. Pritchard SA, Blackstock FC, Nestel D, Keating JL. Simulated Patients in Physical Therapy Education: Systematic Review and Meta-Analysis. Physical therapy. 2016;96(9):1342-53 7. Hafferty F, Franks R. the hidden curriculum, ethics teaching, and the structure of medical education. Acad Med. 1994;69(11):861-71 8. Beigzadeh A, Yamani N, Bahaadinbeigy K, Adibi P. Challenges and Problems of Clinical Medical Education in Iran: A Systematic Review of the Literature. Strides in Development of Medical Education. 2020;16(1):e89897. [persian] 9. Abedini S, Imani E, Fazli A. Educational Ethical Challenges in the Viewpoint of Students in Medical Sciences: A Qualitative Study with Content Analysis Approach. Hormozgan Med J. 2019;23(2):e89932. [persian] 10. Khaghanizadeh M, Maleki H, Abbasi M, Abbaspoor AJMEJ. Identity of the medical ethics curriculum based on the experiences of teachers of medical ethics: qualitative research. 2011;5(16):95-116. [persian] 11. Managheb S, Y. S-M. Methodology of teaching and evaluation of medical ethics course from the perspective of teachers. Biannual Medical Education, Babol Univ Med Sci. 2017;5(1):47-52. [persian] 12. Khajedaluee M, Movafaghi Z, Pouryazdanpanah MJIJoM. Effectiveness of the medical ethics curriculum: viewpoints of interns in Mashhad University of Medical science. 2014;6(1). [persian] 13. Ogundiran TO, Adebamowo CAJJoAE. Medical Ethics Education: A Survey of Opinion of Medical Students in a Nigerian University. 2010;8(2):85-93 14. Khaghanizadeh M, maleki h, Abbasi m, Abbasi pour a, mesri m. The challenges of medical ethics curriculum: a qualitative study of instructors view. Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2012;5(2):70-9. [persian] 15. Ayatollahi H. Practical Suggestions for Improving the Morality of Medical Students. Iranian Journal of culture and heaith promotion. 2019;3(1):103-15. [persian] 16. Al-Jalahma M, Fakhroo E. Teaching medical ethics: implementation and evaluation of a new course during residency training in bahrain. Education for Health: Change in Learning & Practice. 2004;17(1):62-72 17. Sanagoo a. Ethical Challenges in the Clinical and Educational Environment of the University: Experiences of Nursing and Midwifery Students. Education and Ethics in Nursing. 2018;7(1):383-90. [persian] 18. Yousefy A, Gordanshekan MJIJoME. A Review on development of Self-directed learning. 2011;10(5):776-83. [persian] 19. Badiyepeymaie Jahromi Z, Parandavar N, Ahmadi Vasmehjani A, Eslami Akbar R, Dowlatkhah HR, Rahmanian A, et al. Perspective of students about professional ethics compliance of clinical instructors in Jahrom University of Medical Sciences. Education and Ethics in Nursing. 2014;3(2):55-63. [persian] 20. Karampourian A, Imani B, Torkzaban P. The Attitude of Faculty Members Towards Professional Ethics at Hamadan University School of Dentistry. Journal of research in dental sciences. 2013;10(1). [persian]