آموزش پزشکی در بحران پسا کرونا بر اساس عصر دانی محور یا افول دانش پس از بحران

نویسندگان

1 گروه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

2 گروه زبان خارجی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: پس از همه‌گیری ویروس کرونا، بحران های مختلفی در نقاط مختلف جهان رخ داده است. نظام آموزشی در تمامی سطوح با مشکلات بی‌شماری مواجه بوده است. آنچه مسلم می‌باشد این است که علاوه بر مشکلات پیچیدۀ تحصیلی و شغلی، که دانشجویان  اغلب در زمینۀ اثرات منفی بحران کرونا با آن مواجه می‌شوند؛ در حالی که تأثیر اجتماعی این بیماری همه‌گیر بر آموزش نیز، از این قاعده مستثنی نیست. دورۀ جدید با ظهور دوران پساکرونا، عصر دانش بنیان است که با تأکید بر بستر کنونی ، تحولی عمیق در آموزش و یادگیری ایجاد می کند. می توان چنین بیان کرد که آموزش و یادگیری، در بستر جدیدی ادامه خواهد یافت و عصر دانش بنیان را با نیاز به استفاده از منابع برای توسعۀ آن رقم خواهد زد. عصری را که با فرصت‌های جدید پذیرفته شده است را می توان عصر دانش و توانایی نامید که با آموزش مبانی و حکمت متعالیه، مسیر رشد فردی و علمی را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Post-corona crisis medical education based on the knowledge-driven era or post-crisis knowledge Decline

نویسندگان [English]

  • Leili Mosalanejad 1
  • Morteza Gholami 2

1 Medical Education Department, Virtual Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, IRAN

2 English language Department, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, IRAN

چکیده [English]

Introduction: Following the coronavirus pandemic, various crises have occurred in different parts of the world. The
educational system has encountered different problems at all levels. What is certain is that in addition to the complex educational and professional difficulties that students often encounter regarding the negative effects of the Corona crisis, the social effect of the pandemic on education is not an exception. The new era with the emergence of the post-corona era is the knowledge-based age, which makes a profound change in teaching and learning by emphasizing the present context. It can be stated that teaching and learning will continue in a new context and will mark the knowledge-
based age with the need to use the resources to develop it. The age which has been adopted with new opportunities can be called the age of knowledge and ability, and it will provide the path of personal and scientific growth by teaching the principles and transcendent wisdom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona Pandemic
  • Medical Education
  • Opportunities
  • Future Studies
  • Knowledge
  • Active Learning
1. Novel CP. The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China. Zhonghua liu xing bing xue za zhi= Zhonghua liuxingbingxue zazhi. 2020 Feb 17;41(2):145. 2. Wenham C, Smith J, Morgan R. COVID-19: the gendered impacts of the outbreak. The Lancet. 2020 Mar 14;395(10227):846-8. 3. Viner RM, Russell SJ, Croker H, Packer J, Ward J, Stansfield C, Mytton O, Bonell C, Booy R. School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. The Lancet Child & Adolescent Health. 2020 Apr 6. 4. Ahmed H, Allaf M, Elghazaly H. COVID-19 and medical education. The Lancet Infectious Diseases. 2020 Mar 23. 5. Ferrel MN, Ryan JJ. The impact of COVID-19 on medical education. Cureus. 2020 Mar;12(3). 6. Wutoh R, Boren SA, Balas EA. ELearning: a review of Internet‐based continuing medical education. Journal of Continuing Education in the Health Professions. 2004 Dec;24(1):20-30. 7. Webb AL, Choi S. Interactive radiological anatomy eLearning solution for first year medical students: Development, integration, and impact on learning. Anatomical sciences education. 2014 Sep 10;7(5):350-60. 8. Yapa YM, Dilan MM, Karunaratne WC, Widisinghe CC, Hewapathirana R, Karunathilake I. Computer Literacy and Attitudes towards eLearning among Sri Lankan Medical Students. Sri Lanka Journal of Bio-Medical Informatics. 2012;3(3):82-96. 9. Issenberg B, Gordon MS, Gordon DL, Safford RE, Hart IR. Simulation and new learning technologies. Medical teacher. 2001 Jan 1;23(1):16-23. 10. Zandifar A, Badrfam R. Iranian mental health during the COVID-19 epidemic. Asian journal of psychiatry. 2020 Mar;51. 11. Singh K, Srivastav S, Bhardwaj A, Dixit A, Misra S. Medical education during the COVID-19 pandemic: a single institution experience. Indian pediatrics. 2020 Jul;57(7):678-9. 12. 12- Contactless U: Higher Education in the Postcoronavirus World. https://ieeexplore.ieee.org/document/9130414 13. 14. Neuwirth LS, Jović S, Mukherji BR. Reimagining higher education during and post-COVID-19: Challenges and opportunities. Journal of Adult and Continuing Education. 2020 Jan 1:1477971420947738. 15. Arnove RF. Imagining what education can be post-COVID-19. Prospects. 2020 Oct;49:43-6.