امکان سنجی استفاده از ابزار در اخلاق پزشکی؛ یک مطالعه مروری روایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

2 دانشیار، گروه اخلاق پزشکی و فلسفه سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: در طول تاریخ علم، ابزارها کاربرد ویژه‌ای در حوزه‌ی پزشکی داشته‌اند به طوری که پیشرفت‌های پزشکی نوین را بر بستر ابزارها، باید ارزیابی کرد. این پیشرفتها درحوزه ابزارها، موجب پیدایش مسائل جدیدی در حوزه اخلاق پزشکی شده است. حال این سوال مطرح  است که «آیا از همین ابزارها برای حل مسائل چالش‌های اخلاق پزشکی می‌توان استفاده کرد؟» بنابراین بایستی، این مساله مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد.
روش کار: این مطالعه از نوع مرور روایتی است. ابتدا به بحث" خنثی بودن یا جهت دار بودن فناوری" پرداخته شد. آنگاه امکان‌پذیری استفاده از ابزارها برای حل مسائل و چالش‌های اخلاقی مورد واکاوی اجمالی قرار گرفت. در نهایت  بر اساس مدل طب انگاری اخلاق پزشکی، بازتعریفی از وسیله اخلاق پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: ابزارهای پزشکی برای تسهیل یا حل چالش پزشکی به کار می‌روند. بر اساس مدل طب انگاری اخلاق، هر محور اخلاقی، یک معادل پزشکی دارد. بنابراین، در این چهارچوب، مشابه وضعیت‌های پزشکی، امکان استفاده از ابزارها برای تسهیل یا حل چالش‌های اخلاقی وجود دارد. همچنین با الگوگیری از تعریف ابزار پزشکی، تعریفی از وسیله  با کاربرد اخلاقی به دست می‌آید: "ابزار اخلاق پزشکی"یعنی وسیله‌ای که هدف از ساخت آن،کمک به اجرای اخلاق زیست-پزشکی است، نه پزشکی و این هدف را هم سازنده بیان می‌کند."
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد، با استفاده از ابزار میتوان شکاف‌های موجود بین اخلاق و پزشکی درحوزه‌ی ابزاری را ترمیم نمود. بر این اساس می‌توان وسایلی با کاربرد مستقیم اخلاقی، طراحی و تولید نمود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility study of using equipments in medical ethics; a narrative review study

نویسندگان [English]

 • Aliakbar Shakeri 1
 • Lotfollah Dezhkam 2
 • Majid Tavakol 3

1 Assistant Professor, Medical Ethics Research Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom Iran

2 Associate Professor, Department of Medical Ethics and Philosophy of Health Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

3 Assistant Professor, Department of Islamic Education, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

چکیده [English]

Introduction: Throughout the history of science, tools have had a special use in the field of medicine, so that modern
medical advances in the context of tools should be evaluated. These advances in the field of tools have led to new issues in the field of medical ethics. Now the question is, "Can these tools be used to solve the challenges of medical ethics?" Therefore, this issue should be discussed and evaluated.
Materials and Methods: This study is a narrative review study. First, the issue of "technology neutrality or technology
orientation" was discussed. Then, the possibility of using tools to solve ethical problems and challenges briefly was discussed. Finally, based on the “medical ethics” model, we redefined, the definition of medical ethics tools.
Results: Medical tools are used to facilitate or solve medical challenges. According to the “medical ethics” model, each moral axis, has a medical equivalent. Therefore, in this framework, similar to medical situations, it is possible to use tools, to facilitate or resolve ethical challenges. Also, following the definition of medical tools (as a model), a definition of a device with ethical use (in medical environments) is obtained: "Medical ethics tools” means a device its purpose is to help
implement bioethics (not for medical uses), and its purpose is determined by its creator. "
Conclusion: It seems that tools can be used to bridge the gap between ethics and medicine in the field of tools (hardware). Based on this, it is possible to design and produce device with direct ethical uses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Engineering
 • Equipment and Supplies
 • Ethics
 • Medicine
 • Technology
 1. Ghomrawi HM, Holl JL, Abdullah F. Telemedicine in surgery—Beyond a pandemic adaptation. JAMA surgery 2021 Oct 1;156(10):901-2.
 2. Sharma R, Nalleballe K, Kapoor N, Dandu V, Veerapaneni K, Yadala S, Jasti M, Siddamreddy S, Onteddu S, Brown A. Telestroke: A New Paradigm. InIschemic Stroke 2020 Jul 26 (p. 61). IntechOpen.
 3. Kjelle E, Myklebust AM. Implementation of a telemedicine, stroke evaluation service; a qualitative study. BMC Health Services Research 2022 Dec;22(1):1-0.4.
 4. Bidehandi M., Shiravand M. The possibility of establishing medical ethics on the basis of transcendent wisdom. Journal of Bioethics - Scientific Research,2012 , 2(3), 49-76.(in persion) doi:10.22037/.V2I3.13995
 5. De Georgia MA. History of brain death as death: 1968 to the present. J Crit Care. 2014;29(4):673–678. doi:10.1016/j.jcrc.2014.04.015
 6. Zali A. The Role of Medical Ethics In Comprehensive Healthcare System. Journal of Medical Ethics. .2008, 2(5), 45-64. doi:10.22037/MEJ.V2I5.12185(in rersion)
 7. Larijani B. The Physician and Ethical Considerations. Baraye Farda Publication company; 2004.(in persion)
 8. Brey, P. Eds. Berg-Olsen, J., Pedersen, S. H. Biomedical Engineering Ethics. A Companion to Philosophy of Technology. Blackwell. Published online 2015.
 9. Monzon JE. Teaching Ethical Issues in Biomedical Engineering *. 1999;15(4):276–281.
 10. The Kuala Lumpur Principles Medical Device Sector Codes of Ethics.; 2011.
 11. Nili Ahmad Abadi M. Explain the basics of technology with the attitude of conquering creation. Bi-Quarterly Journal of Philosophy of Religion. 2021; 1 (2). (In Persian)
 12. bagheri kh. Philosophy of technology and technology education. Psychology and Educational Sciences 2002; 32 (1): 75–98.(In Persian). https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=7414
 13. mardomi k, Ahsani Amir. Comparative comparison of Islamic view and other schools of thought in the relationship between man and technology and its function in society and the physical environment. The role of the world. 2015; 9 (5): 85–99. (In Persian)
 14. Karimian Z, Ahmadvand Am. Information society, cultural identity and mission of universities. Iranian Cultural Research Quarterly 2012; 5 (3): 47–76 (in Persian). doi:10.7508/IJCR.2012.19.003
 15. O. A, M. E. Medical Law And Executive Guarantee Of Medical Ethics. 2010;5(12):19–26.
 16. MEDDEV 2.1/1 A 1994. Guidelines Relating To the Application of : the Council Directive 90/385/Eec on Active Implantable Medical Devices the Council Directive 93/42/Eec on Medical Devices.; 2001:4–6.
 17. Maslen H, Douglas T, Kadosh RC, Levy N, Savulescu J. Theregulation of cognitive enhancement devices: Extending the medical model. J Law Biosci. 2014;1(3):68–93. doi:10.1093/jlb/lst003
 18. The Council of Ministers. Medical Equipment Regulations. Official Newspaper; 2018: 1–15.. https://rrk.ir/Laws/PrintLaw.aspx?Code=17566(in persion)
 19. Faramarz Gharamaleki A, Hosseini M. Ethnography and its accessories. Ethics 2011; 26(7):73–87.(in pesion)
 20. alfetrio r, tabrizi m, Patients' Rights Book. nozhat, 2007. (in Persian)
 21. 21. Shiri Y , Ahmadi F. Medical examinations of the opposite sex from the perspective of Islamic jurisprudence. Research in jurisprudence and law 2015; 2 :87-97
 22. Bullough VL. Technology for the prevention of “Les maladies produites par la masturbation.” Technol Cult. 1987;28(4):828–832. doi:10.2307/3105184