نقش دانش اخلاقی در توسعه دانش پرستاری، یک مطالعه مروری روایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه اتاق عمل و بیهوشی، مرکز تحقیقات سالمندی سالم ایران. دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

2 کارشناس ارشد پرستاری، مرکز بیماری های غیرواگیر، دانشکده پیراپزشکی، گروه هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه: پرستاران در عملکرد بالینی روزانه خود هر روز و هرساعت با مسایل اخلاقی متعددی روبه رو هستند که ناچار به حل آنها می‌باشند. دانش اخلاقی، فعالیت پرستاران را هدایت می‌کند که، چه چیزی را مهم تلقی کنند. کجا وظایفشان را انجام دهند. اهمیت دانش اخلاقی به حدی است که گاهی بر مهارت‌های فنی کار پرستاری برتری می‌یابد. این مطالعه با هدف بررسی نقش دانش اخلاقی درتوسعه پرستاری، انجام پذیرفت.
روش کار: مطالعه حاضر از نوع مروری روایی بوده و داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای و پایگاه‌های اطلاعاتی (Medline و Google scholar، Magiran وSID)، با استفاده از کلید واژه‌های اخلاق در پرستاری، توسعه دانش اخلاقی در پرستاری، دانش اخلاقی، اخلاق پرستاری و یا ترکیب آن‌ها و سایر کلید واژه‌های مرتبط به همراه معادل انگلیسی آن‌ها بین بازه زمانی 2010 تا 2020 به دست آمد.
یافته‌ها: یافته ها در 4 بخش توصیف اخلاق، انواع اخلاق، دیدگاه‌های مختلف اخلاقی و اخلاق در ادبیات پرستاری، ارائه شد.
نتیجه گیری: براساس مروری بر متون می‌توان گفت دانش اخلاقی جزء جدایی ناپذیر حرفه پرستاری است و به عنوان یکی از چهار بعد توسعه دانش در پرستاری نقش مهمی داشته و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن دانش اخلاقی به توسعه دانش پرستاری پرداخت. برای رسیدن به این مهم نیازمند بررسی و شناسایی محیط های مراقبتی، فرصت ها و تهدیدهای آن و در نهایت تدوین برنامه‌های آموزشی منظم و مداوم در زمینه اهمیت و رعایت اصول اخلاق پرستاری در بیمارستان ها است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of ethical knowledge in the development of nursing knowledge a review-narrative study

نویسندگان [English]

 • Roghayeh Zardosht 1
 • Bita Koushki 2

1 Associate Professor, Department of operative room and anesthetics, Iranian Research Center on Healthy Aging. School of paramedical, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran

2 Mcs of Nursin, Non Communicable Disease Center, School of Paramedics, Departman of Anesthesia, Sabzevar University of Medical Sceinces, Sabzevar, Iran

چکیده [English]

Introduction: In their daily clinical performance, nurses are faced with many ethical issues every day and every hour,
which they have to solve. Ethical knowledge guides the activities of nurses to consider what is important. Where to do their duties. Sometimes the Importance of ethical knowledge have superiority to the technical skills of nursing work.
This study was conducted with the aim of investigating the role of ethical knowledge in the development of nursing.
Materials and Methods: The present study is a review- narrative type and the data is from library sources and databases
(Medline, Google scholar, Magiran and SID), using the keywords ethics in nursing, development of ethical knowledge in nursing, ethical knowledge, nursing ethics. Or their combination and other related keywords along with their English equivalent were obtained between 2010 and 2020.
Results: The findings were presented in 4 sections describing ethics, types of ethics, different ethical perspectives and ethics in nursing literature.
Conclusion: Based on a review of the literature, it can be said that ethical knowledge is an inseparable part of the
nursing profession, and as one of the four dimensions of knowledge development in nursing, it plays an important role, and it is impossible to develop nursing knowledge without considering ethical knowledge. In order to achieve this goal, it is necessary to investigate and identify the care environment, its opportunities and threats, and finally to develop regular and continuous training programs in the field of the importance and compliance with the principles of nursing ethics in hospitals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethical Knowledge
 • Ethics
 • Nursing
 • Nursing Knowledge
 • Knowledge Development
 1. D'Antonio P. Overview and summary: The 200th birthday of Florence Nightingale: Celebrating the history of nursing. The Online Journal of Issues in Nursing 2020;25(2).
 2. Butts JB, Rich KL. Nursing ethics: Jones & Bartlett Learning; 2019.
 3. Escobar Castellanos B, Sanhueza-Alvarado O. Carper knowledge patterns and expression in nursing care: Review study. Enfermería: cuidados humanizados 2018;7(1):73-87.
 4. Khalili M, Alimohammadi N, Narges K. Iranian nurses' ethical challenges in controlling children's fever. International Journal of Pharmaceutical Research 2018;10(1):337-40.
 5. Naseri‐Salahshour V, Sajadi M. Ethical challenges of novice nurses in clinical practice: Iranian perspective. International nursing review 2020;67(1):76-83.
 6. Ventura CAA, Austin W, Carrara BS, de Brito ES. Nursing care in mental health: Human rights and ethical issues. Nursing Ethics 2020;28(4):463-80.
 7. Hatefimoadab N, Cheraghi MA, Benton DC, Pashaeypoor S, editors. Ethical advocacy in the end‐of‐life nursing care: A concept analysis. Nursing Forum; 2021: Wiley Online Library.
 8. Suhonen R, Scott PA. Missed care: A need for careful ethical discussion. Nursing Ethics 2018;25(5):549-51.
 9. Toescher AMR, Barlem ELD, Lunardi VL, Brum AN, Barlem JGT, Dalmolin GdL. Moral distress and professors of nursing: A cluster analysis. Nursing Ethics 2020;27(4):1157-67.
 10. Borhani F, Abbaszadeh A, Mohamadi E, Ghasemi E, Hoseinabad-Farahani MJ. Moral sensitivity and moral distress in Iranian critical care nurses. Nursing Ethics 2015;24(4):474-82.
 11. De Brasi EL, Giannetta N, Ercolani S, Gandini ELM, Moranda D, Villa G, et al. Nurses' moral distress in end-of-life care: A qualitative study. Nursing Ethics 2020;28(5):614-27.
 12. Habibzadeh SM, Reza Masouleh S, Mitra Chehrzad M, Kazemnejad Leili E. Moral Distress and Related Factors in Nurses Working in Intensive Care Units. Journal of Holistic Nursing and Midwifery 2020;30(3):166-73.
 13. Jalali K, Tabari R, Asgari F, Sedghi Sabet M, Kazemnejad E. Moral Distress and Related Factors Among Emergency Department Nurses. Eurasian J Emerg Med 2019;18:23-7.

14.Eskandari M, Alizadeh S. Moral Distress in Intensive Care Unit Nurses: An Integrated Review. Education & Ethic In Nursing 2020;9(1):1-9.

 1. Mohammad-Reza Sohrabi. Principles of writing a review article. Pajoohande 2013;18(2):52-6.
 2. Robinson S, Doody O. Nursing & Healthcare Ethics-E-Book: Elsevier Health Sciences; 2021.
 3. Floridi L, Strait A. Ethical foresight analysis: What it is and why it is needed? Minds and Machines 2020;30(1):77-97.
 4. Usberg G, Uibu E, Urban R, Kangasniemi M. Ethical conflicts in nursing: An interview study. Nursing ethics 2021;28(2):230-41.
 5. Ebrahimi H, Kazemi A, Asghari Jafarabadi M, Azarm A. Moral distress in nurses working in educational hospitals of Northwest Medical Universities of Iran. Medical Ethics and History of Medicine 2013;6(4):80-8.
 6. Abbasi S, Ghafari S, Shahriari M, Shahgholian N. Effect of moral empowerment program on moral distress in intensive care unit nurses. Nursing ethics 2019;26(5):1494-504.
 7. Aminizadeh M, Arab M, Mehdipour R. Relationship moral courage to moral distress in nurses the intensive care unit. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2017;10(1):131-40.

22.Papastavrou E, Igoumenidis M, Lemonidou C. Equality as an ethical concept within the context of nursing care rationing. Nursing Philosophy 2020;21(1):122-44.

 1. Bijani M, Ghodsbin F, Fard SJ, Shirazi F, Sharif F, Tehranineshat B. An evaluation of adherence to ethical codes among nurses and nursing students. Journal of medical ethics and history of medicine 2017;10(6):201-9.
 2. Borhani f, alhani f, mohammadi e, abbaszadeh a. Nursing students perception of barriers of acquiring professional ethics: a qualitative research. Strides in development of medical education 2011;8(1):31-42.
 3. Bayat M, Shahriari M, Keshvari M. The relationship between moral distress in nurses and ethical climate in selected hospitals of the Iranian social security organization. Journal of medical ethics and history of medicine 2019;12(2):151-63.
 4. Arnold EC, Boggs KU. Interpersonal relationships e-book: professional communication skills for nurses: Elsevier Health Sciences 2019; 21(5):347-61.
 5. Husted JH, Husted GL. Ethical decision making in nursing and health care: The symphonological approach: Springer Publishing Company; 2007.
 6. Holland S. Scepticism about the virtue ethics approach to nursing ethics. Nurs Philos 2010;11(3):151-8.
 7. Borhani f, abbas zadeh a, mohsenpour m. Barrier to acquiring ethical sensitivity: perceptions of nursing students. Medical ethics 2011;8(1):41-54.
 8. Asadi F, Donyaei M, Karimzadeh M, Heydari M. Survey of Nurses' Awareness about the Principles of Professional Ethics and Barriers to Its Observance in Public Hospitals in South Khorasan Province in 2019. Medical Ethics and History of Medicine 2021;14(1):14-26.

31.Dehghani M, Mousazadeh N, Hakimi H, Hajihosseini F, Faghih M, Mohseni R. Relationship between moral sensitivity and moral intelligence in nurses working in intensive care units. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2020;30(184):148-53.

 1. Majidi SA, Kouchakzadeh S, Safarmohammadi H, Kazemnezhad Leyli E. Assessment of Hospital Nurses’ Moral Intelligence: A Cross-Sectional Study in Guilan Province, North of Iran. Shiraz Emedical Journal 2018;19(10):622-49.
 2. Buckley LA, Growley MJ. A longitudinal study of untreated periodontal disease. Journal of clinical periodontology 1984;11(8):523-30.

 

 1. Condon EH. Nursing and the caring metaphor: gender and political influences on an ethics of care. Nursing outlook 1992;40(1):14-9.
 2. Nodding N. Caring: Afiminin, approach to~ thics and moral~ ducation. Berkeley: University 9f California Press; 1984;27(3):123-35.
 3. Borhani F, Abbaszadeh A, Bahrampour A, Ameri G, Aryaeenezhad A. Investigating the relationship between the ethical atmosphere of the hospital and the ethical behavior of Iranian nurses. Journal of Education and Health Promotion 2021;10(1):193-208.
 4. Dehghan M, Mehdipour-Rabori R, Rayani M, Zakeri MA, Mobasher M, Iranmanesh M, et al. Comparison of the importance and observance of the patient's bill of rights from the perspectives of patients and personnel of hospitals in Kerman. Journal of medical ethics and history of medicine 2020;13(4):305-17.
 5. Jafarinahlashkanani F, Eydivandi Z, Shafiei M, Maraghi E, Moradi Kalboland M. Evaluation of the Facilitating and Inhibitory Factors of Professional Ethics Standards’ Obsrvance in Nursing Care from the Perspective of Nurses. Medical Ethics and History of Medicine 2020;13(1):155-67.
 6. Alnajjar P, Hend Abdu, Abou Hashish P, Ebtsam Aly. Academic Ethical Awareness and Moral Sensitivity of Undergraduate Nursing Students: Assessment and Influencing Factors. SAGE Open Nursing 2021;23(7)737-51.
 7. Arries EJ. Professional values and ethical ideology: Perceptions of nursing students. Nursing Ethics 2019;27(3):726-40.
 8. Magabo M, Bailey L. Patricia Steele1, Cheryl Burleigh1, Margaret Kroposki1. Journal of Educational Technology Systems 2020;49:2.
 9. Kim WJ, Park JH. The effects of debate-based ethics education on the moral sensitivity and judgment of nursing students: A quasi-experimental study. Nurse Education Today 2019;83(10):1042-61.
 10. ÖZGÖNÜL ML, KIRCA N, BADEMLİ K. Determination of Nursing Students' Approaches to Ethical Problems. Tıp Eğitimi Dünyası.19(59):18-28.
 11. Dehghani A. Factors affecting professional ethics development in students: A qualitative study. Nursing Ethics 2019;27(2):461-9.