بررسی دروس مرتبط با اخلاق حرفه ای در برنامه درسی رشته های مختلف علوم پزشکی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، مرکز تحقیقات بیماریهای غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران

2 کارشناسی بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران

3 کارمند معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران

چکیده

مقدمه: به منظور موفقیت در درمان و مراقبت از وضعیت بیماران و ارتقای سلامت آنها، وجود یک رابطه مثبت و همراه با اعتماد بین مراجعین و مراقبین سلامت طبق مبانی اخلاقی ضرورت دارد. بنابراین بایستی این اصول در میان دانشجویان علوم پزشکی و پیراپزشکی خصوصاً گرایش ­های بالین ­محور به صورت موکد دنبال شود و در برنامه ­های آموزشی دانشگاه ­ها دروس مربوط به اخلاق حرفه­ ای به صورت ویژه ­ای مورد توجه قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر بررسی دروس مرتبط با اخلاق حرفه ای در برنامه درسی رشته های مختلف علوم پزشکی در ایران بود.
روش کار: مطالعه حاضر با رویکرد تحلیل محتوای کمی به منظور شمارش تعداد واحدهای مرتبط با مبحث اخلاق حرفه ­ای در رشته ­های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی انجام شد که با روش بررسی اسنادی (کتابخانه ­ای) سرفصل ­های اعلام شده برای تمامی رشته ­های در حال حاضر فعال در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف شناسایی میزان تطبیق واحدها و دروس موجود با مبحث اخلاق حرفه ­ای مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
یافته­ ها: از مجموع 11821 واحد احصاء­شده از 205 رشته، 675.5 (5.7 %) واحد احتمالا مرتبط و در نهایت 216.9 (1.8%) واحد به طور کامل مرتبط با مبحث اخلاق حرفه ­ای شناسایی شد.
نتیجه ­گیری: اختصاص نسبتا کم واحدهای مرتبط با موضوع اخلاق­ حرفه ­ای در مقایسه با تعداد کلی واحدهای رشته­ های فعال علوم پزشکی سراسر کشور، نیاز به بازنگری کلی در برنامه ­های درسی و آموزشی دانشجویان این رشته ­ها را به منظور تقویت مبانی اخلاقی و حرفه ­ای ضروری نموده است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of Courses Related to Professional Ethics in Medical Sciences Curriculum in Iran

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Rajabalipour 1
 • Fatemeh Rastegari 2
 • Fahimeh Ghanbari Zadeh 3

1 Ph. D Student in Health Education and Promotion, Noncommunicable Diseases Research Centre, Bam University of Medical Sciences, Bam, Iran

2 Bachelor of Public Health, Student Research Committee, Bam University of Medical Sciences, Bam, Iran

3 Employee of the vice-chancellor of education, Bam University of Medical Sciences, Bam, Iran

چکیده [English]

Introduction: To succeed in patients’ treatment and care and improving the health of them, a direct relationship with
the level of confidence and satisfaction of patients between clients and health workers based on ethical principles is necessary. Therefore, these principles should be carefully followed among medical and paramedical students, especially clinical-students and the related courses of professional ethics and attention in the curriculums should be compiled. This study aims to investigation the courses related to professional Ethics in Medical Sciences Curriculum in Iran.
Materials and Methods: This was a Quantitative Content Analysis study by documentary (library) method in order to investigate the number of units related to the topic of professional ethics in variouse fields of medical and paramedical sciences. Which currently active in the Ministry of Health, Treatment and Medical Education were reviewed and reported to identify the degree of adaptation of existing units and courses to the topic of professional ethics.
Results: Among the total of 11821 taken units from 205 disciplines, 675.5 (5.7%) units were identified to be relatively associated and 216.9 (1.8%) units were complete associated with the topic of professional ethics.
Conclusion: The allocation of few units related to the topic of professional ethics in the curriculums of medical and
paramedical sciences in Iran, it requires a general revision and promote in education programs of students in these disciplines in order to strengthen moral and professional foundations.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Professional Ethics
 • Medical Sciences
 • Curriculum
 • Iran
 1. 1. Runciman B, Merry A, Walton M. Safety and ethics in healthcare: a guide to getting it right: CRC Press; 2017.
 2. 2. Zhunusbekova A, Koshtayeva G, Zulkiya M, Muratbekovna OL, Kargash A, Vasilyevna SM. The role and importance of the problem of ethics in education. Cypriot Journal of Educational Sciences 2022;17(3):787-97.
 3. 3. Behmaneshpour F, Irandegani F, Miandoab NY. Relationship between the nurses' observance of professional ethics and quality of nursing care from the patients' point of view. Drug Invention Today 2019;12(12(.
 4. 4. Dehghani A. Factors affecting professional ethics development in students: A qualitative study. Nursing ethics 2020;27(2):461-9.
 5. 5. Mintz S. Reimagining Ethics Education. The CPA Journal 2017;87(9):8-9.
 6. 6. Abdollahi H, Nadushan G, Taheri M, Yadegarzadeh G, Taqizadeh Si. A Study of Professional Ethics in the Country's Universities and its Comparison With the World's Top Universities With an Emphasis on Effective Teaching. Research Quarterly in Islamic Ethics 2019;12(46):71-86. (Persian)
 7. 7. Maxwell B. Codes of professional conduct and ethics education for future teachers. Philosophical Inquiry in Education 2017;24(4):323-47.
 8. 8. Mulhearn TJ, Steele LM, Watts LL, Medeiros KE, Mumford MD, Connelly S. Review of instructional approaches in ethics education. Science and engineering ethics 2017;23(3):883-912.
 9. 9. Malone DM. Ethics education in teacher preparation: a case for stakeholder responsibility. Ethics and Education 2020;15(1):77-97.
 10. 10. Nieusma D, Cieminski M, editors. Ethics education as enculturation: Student learning of personal, social, and professional responsibility. 2018 ASEE Annual Conference & Exposition; 2018.
 11. 11. Borhani F, Abbaszadeh A, Kohan M, Fazael MAJIjome, medicine ho. Nurses and nursing students’ ethical reasoning in facing with dilemmas: a comparative study. Iranian journal of medical ethics and history of medicine 2010;3(4):71-81. (Persian)
 12. 12. Borhani F, Abbaszadeh A, Mohsenpour MJIjon, research m. Nursing students’ understanding of factors influencing ethical sensitivity: A qualitative study. Iranian journal of nursing and midwifery research 2013;18(4):310.
 13. 13. Goethals S, Gastmans C, de Casterlé BDJIJoNS. Nurses’ ethical reasoning and behaviour: a literature review. International journal of nursing studies 2010;47(5):635-50.
 14. 14. Woods MJNe. Nursing ethics education: are we really delivering the good(s). Nursing ethics 2005;12(1):5-18.
 15. 15. Magalhães-Sant’Ana M. A theoretical framework for human and veterinary medical ethics education. Advances in Health Sciences Education 2016;21(5):1123-36.
 16. 16. Drisko JW, Maschi T. Content analysis: Pocket Guide to Social Work Re; 2016.
 17. 17. Khaleghinezhad SA, Navidi A, Zeynivand Nezhad F, Toorani Developing a Research ethic Guideline for Department of Curriculum Studies and Educational Innovations: A Qualitative Research. Quarterly Ethical Research (Association for Islamic Thought) 2020;3(39):81. (Persian)
 18. 18. Hwang Y-S, Jang J-H, Kang K-H, Kim M, Park J-R, Son S, et al. Level of professional ethics awareness and medical ethics competency of dental hygienists and dental hygiene students: the need to add ethics items to the Korean Dental Hygienist Licensing Examination. Journal of educational evaluation for health professions 2020;17.
 19. 19. Jang J-H, Hwang Y-S, Lee S-M. Level of perception of professional ethics education and the knowledge and attitudes related to medical ethics of students and professors in dental hygiene. Journal of Korean society of Dental Hygiene 2021;21(1):77-88.
 20. 20. Giubilini A, Milnes S, Savulescu J. The medical ethics curriculum in medical schools: present and future. J Clin Ethics 2016;27(2):129-45.
 21. 21. Fino LB, Alsayed AR, Basheti IA, Saini B, Moles R, Chaar BB. Implementing and evaluating a course in professional ethics for an undergraduate pharmacy curriculum: A feasibility study. Currents in Pharmacy Teaching and Learning 2022;14(1):88-105.
 22. 22. Mahdavinoor SH, Miandashti AJ, Mahdavinoor SMM. Suggestions for changing professional ethics educational system. Research and Development in Medical Education 2021;10(1):27.
 23. 23. Salari P, Abdollahi M. Ethics in pharmacy curriculum for undergraduate pharmacy students: a needs assessment study. Archives of Iranian medicine 2017;20(1):0.
 24. 24. Mohamadi N, Gholami N, Rezaei S, Zangeneh M, Shahnavazi M, Roshanaei G, et al. Evaluating staff and students’ knowledge about professional ethics in the Field of Communication, Law and Ethics. Research in Medical Education 2017;9(4):9-1.(Persian)
 25. 25. Maxwell B, Schwimmer M. Professional ethics education for future teachers: A narrative review of the scholarly writings. Journal of Moral Education 2016;45(3):354-71.
 26. 26. Maxwell B, Tremblay-Laprise A-A, Filion M, Boon H, Daly C, van den Hoven M, et al. A five-country survey on ethics education in preservice teaching programs. Journal of teacher education 2016;67(2):135-51.
 27. 27. Jafari H, Khaghanizade M, Nouri JM, Nir MS. Developmental strategies for nursing ethics education. Medical Ethics Journal 2017;10(38):81-90. (Persian)
 28. 28. Borhani F, Jalali T, Abbaszadeh A, Haghdoost AJNe. Nurses’ perception of ethical climate and organizational commitment. Nursing ethics 2014;21(3):278-88.
 29. 29. Dehghani A, Mosalanejad L, Dehghan-Nayeri NJBme. Factors affecting professional ethics in nursing practice in Iran: a qualitative study. BMC medical ethics 2015;16(1):61.

30.           Hoseinialiabadi P, Omidi A, Arab M, Makarem Z, Jafari M. Knowledge and attitude toward professional ethics: A study among Iranian medical and nursing students'. Journal of Education and Health Promotion 2022;11.