نگرش کادر درمانی در خصوص دستور عدم احیا: مروری بر مطالعات انجام شده در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، هرمزگان، ایران

2 استادیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، هرمزگان، ایران.

3 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، هرمزگان، ایران.

چکیده

مقدمه: درمان بیماران در روزهای پایانی زندگی، همواره چالشی برای کادر درمان، از جمله: پزشکان و پرستاران بوده است و تصمیم ­گیری در مورد ادامۀ درمان در این نوع بیماران، یکی از اساسی ­ترین نیازهای متخصصان سلامت می ­باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی نگرش کادر درمانی، در خصوص دستور عدم احیا، مروری بر مطالعات انجام شده در ایران، انجام شده است.
روش­ کار: این پژوهش از نوع مرور نظام­ مند، می ­باشد. برای بررسی اولیۀ مطالعات انجام شده، از مقالات پایگاه­ های اطلاعاتی فارسی زبان، مانند:SID ،Iranmedex ،Magiran  و  انگلیسی زبان، ازجمله: Science Direct, web of science و Scopus و موتورهای جستجوگر PubMed و Google Scholar، بدون محدودیت زمانی و جستجوی منطقی کلیدواژه ­های فارسی، شامل: «عدم احیای قلبی – ریوی»، «سیاست‌های منع احیا»، «دستور عدم احیا»، «ایران» و... و کلیدواژه­ های انگلیسی، مانند: cardiopulmonary  do-not-resuscitate,  do-not-resuscitate  policy, iran,,  do-not-resuscitate   order, DNR، استفاده گردید. ارزیابی کیفیت مقالات، با استفاده از چک لیست استاندارد STROBE، صورت گرفت.
یافته‌ها: در مرحلۀ اولیۀ جستجوی مطالعات، 963 مقاله بررسی گردید؛ سپس پژوهشگران، به بررسی مطالعات جستجو شده پرداختند و تعداد 952 مقاله، به­ دلیل مرتبط نبودن با موضوع مورد بررسی، تکراری بودن و عدم دسترسی به مقاله، کامل حذف گردید. انتخاب پژوهش ­های توصیفی صورت گرفته در ایران، به هر دو زبان فارسی و انگلیسی انجام شد که در نهایت 11 مقاله، جهت تحلیل و نگارش تحقیق، استفاده گردید. مقالات در سه طبقۀ اصلی، مورد ارزیابی نگرش­ ها، ابزارها و سیاست ­ها، مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه ­گیری: با توجه به وجود نگرش مثبت در مطالعات، پیشنهاد می ­شود ضمن توسعه، یکپارچه ­سازی و استانداردسازی ابزارهای نگرش سنجی و بررسی نقش سایر متغیّرهای میانجی، بر نگرش کادر درمان نسبت به دستورعدم احیا، لازم است که ملاحظات اخلاقی، فقهی و حقوقی این امر به درستی مورد تحلیل قرار گیرد و بر طبق آن دستورالعمل اجرایی شفافی در اختیار کادر درمان، قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The attitude of the medical staff regarding the do-not-resuscitate order: a review of studies conducted in Iran

نویسندگان [English]

 • Bibi Mona Razavi 1
 • Tayyebeh Zarei 1
 • Samira Zanbagh 1
 • Pourya Adibi 2
 • Majid Vatankhah 3

1 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology , Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

2 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology , Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

3 Associated Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

Introduction: The treatment of patients in the last days of life has always been a challenge for the treatment staff, both
doctors and nurses, and deciding on the continuation of treatment in these patients is one of the most basic needs of health professionals. This study was conducted with the aim of investigating the attitude of the medical staff regarding the do not resuscitate order in the studies conducted in Iran.
Materials and Methods: This study is a systematic review. For the preliminary review of the studies carried out from the articles of the Persian language databases: SID, Iranmedex, Magiran and the English language databases Science Direct, Web of Science and Scopus and the search engines PubMed and Google Scholar without time limit and logical search for Farsi keywords of non-revival cardiopulmonary, do-not-resuscitate policies, do-not-resuscitate order, Iran, etc. and the English keywords cardiopulmonary do-not-resuscitate, do-not-resuscitate policy, iran, do-not-resuscitate order, DNR were used. The quality of the articles was evaluated using the STROBE standard checklist.
Results: In the initial stage of searching for studies, 963 studies were reviewed. Then the researchers reviewed the searched articles and 952 studies were removed completely due to not being related to the topic under study and being repetitive and not having access to the article. Descriptive articles in Iran were selected in both Persian and English languages, and finally 11 studies were used to analyze and write the article. The articles were examined in three categories of evaluation of attitudes, tools and policies.
Conclusion: Considering the existence of positive attitude in the studies, it is suggested to develop, integrate and
standardize the attitude measurement tools and examine the role of other mediating variables on the attitude of the treatment staff towards the do not resuscitate order; It is necessary to properly analyze the ethical, jurisprudential, and legal considerations of this matter, and according to that, clear executive instructions should be provided to the treatment staff.

کلیدواژه‌ها [English]

 • No Cardiopulmonary Resuscitation
 • Nurses
 • Attitudes
 • Policies
 • Tools
 • Orders
 • Iran
 1. Peimani M., Zahedi F., Larijani B. Do-not-resuscitate order across societies and the necessity of a national ethical guideline. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2012; 5(5), 19–35
 2. Hinkka HKE, Metsänoja R, Lammi U-K, Kellokumpu-Lehtinen P. To resuscitate or not: a dilemma in terminal cancer care. Resuscitation. 2001;49(3):289–297.
 3. Cantor MD, Braddock III CH, Derse AR, et al. Do-not-resuscitate orders and medical  Arch Intern Med 2003; 163(22): 2689-94.
 4. Abbas SQ, Abbas  Z,  Macaden    Attitudes towards euthanasia and physician-assisted suicide among Pakistani and Indian doctors:  a survey. Indian J Palliat Care 2008; 14(2): 71-4.
 5. Okazi ABH, Ghadipasha M, Mehdizadeh F. A survey on ‘do not attempt resuscitation order’in patients with cardiopulmonary arrest. IJFM. 2014;20(3):103–110. 
 6. de Vos RKR, de Haan RJ, Oosting H, van der Wouw PA, Lampe-Schoenmaeckers AJ. In-hospital cardiopulmonary resuscitation: prearrest morbidity and outcome. Arch Intern Med. 1999;159(8):845–850.
 7. Sasson C, Rogers M, Dahl J, Kellermann AL. Predictors of survival from out-of-hospital cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis. Circul Cardiovasc Qual Outc 2010;3(1):63–81.
 8. Loertscher L, Reed D, Bannon MP, Mueller PS. Cardiopulmonary resuscitation and do-not-resuscitate orders: a guide for clinicians. Am J Med 2010;123(1):4–9.
 9. Burns JP, Edwards J, Johnson J, Cassem NH, Truog RD. Do-not-resuscitate order after 25 years. Crit Care Med. 2003;31(5):1543–1550.
  1. Castledine   Nurses  should  be  more  involved  in DNR decisions. Br J Nurs 2004;13(3):175.
  2. Saiyad S. Do not resuscitate: a case study from the Islamic viewpoint. J Islamic Med Assoc North Am 2009;41(3).
  3. Guidelines for the Appropriate Use of Do-Not-Resuscitate Orders. JAMA J Am Med Assoc. American Medical Association 1991;265:1868.
  4. Thibault‐Prevost J, Jensen  LA,  Hodgins  Critical care nurses' perceptions of DNR status. J Nurs Scholarsh 2000; 32(3): 259-65.
  5. Loertscher L, Reed DA, Bannon MP, Mueller PS. Cardiopulmonary   resuscitation  and  do-not- resuscitate  orders:  a  guide  for    Am  J Med 2010; 123(1): 4-9.
  6. Assarroudi A., Nabavi F. H., Ebadi A., Esmaily H. Do-not-resuscitate order: The experiences of iranian cardiopulmonary resuscitation team members. Indian Journal of Palliative Care 2017; 23(1), 88–92.
  7. Lin KH, Huang SC, Wang CH, Chau-Chung, Chu TS, Chen YY. Physician workload associated with do-not-resuscitate decision-making in Intensive Care Units: An observational study using Cox proportional hazards analysis. BMC Med Ethics 2019;20:15.
  8. Monteiro NF, Simões I, Gaspar I, Carmo E. Do-not-resuscitate and treatment limitation decisions – Six years of experience from a Portuguese general Intensive Care Unit. Rev Assoc Med Bras (1992) 2019;65:1168–73.
  9. Phua J, Joynt GM, Nishimura M, Deng Y, Myatra SN, Chan YH, et al. Withholding and withdrawal of life-sustaining treatments in Intensive Care Units in Asia. JAMA Intern Med 2015;175:363–71.
  10. Connolly C, Miskolci O, Phelan D, Buggy DJ. End-of-life in the ICU: Moving from 'withdrawal of care' to a palliative care, patient-centred approach. Br J Anaesth 2016;117:143–5.
  11. Kasule OHK. Outstanding ethico-legal-fiqhi issues. J Taibah Univ Med Sci. 2012;7(1):5–12. 
  12. Fields L. DNR does not mean no care. J Neurosci Nurs 2007;39(5):294–296.
  13. Brauner DJ. Later than sooner: a proposal for ending the stigma of premature do-not-resuscitate orders. J Am Geriatr Soc 2011;59(12):2366–2368.
  14. Vandenbroucke JP, von Elm E, Altman DG, Gøtzsche PC, Mulrow CD, Pocock SJ, et al. Strengthening the reporting of observational studies in epidemiology (STROBE): Explanation and elaboration. PLoS Med 2007;4:e297.
  15. Dunn MC. Attitudes of medical personnel toward do-not-resuscitate orders, [MS Disertation]; California   State   University, Long Beach; 2000.
  16. Hosaka T, Nagano H, Inomata C, et al. Nurses' perspectives concerning do-not-resuscitate (DNR) orders. Tokai J Exp Clin Med 1999;24(1):29–34.
  17. Mogadasian S, Abdollahzadeh F, Rahmani A, Ferguson C, Pakanzad F, Pakpour V, Heidarzadeh H. The attitude of Iranian nurses about do not resuscitate orders. Indian J Palliat Care 2014 Jan;20(1):21-5.
  18. Isagani Costales Canonizado, The Crafting of Researcher-Made Questionnaire, Updated date:Oct 3, 2021, Available on: https://discover.hubpages.com/education/Validation-of-researcher-made-questionnaire
  19. Mohammadbeigi A, Mohammadsalehi N, Aligol M. Validity and Reliability of the Instruments and Types of MeasurmentS in Health Applied Researches. JRUMS 2015; 13 (12) :1153-1170
  20. Díaz-Oreiro, I.; López, G.; Quesada, L.; Guerrero, L.A. Standardized Questionnaires for User Experience Evaluation: A Systematic Literature Review. Proceedings 2019, 31, 14.
  21. Ghajarzadeh M, Habibi R, Amini N, Norouzi-Javidan A, Emami-Razavi SH. Perspectives of Iranian medical students about do-not-resuscitate orders. Maedica (Bucur) 2013 Sep;8(3):261-4. PMID: 24371495; PMCID: PMC3869115.
  22. Moghadasian S, Abdollahzadeh F, Rahmani A, Paknejad F, Heidarzadeh H. Do not resuscitate order: attitude of nursing students of Tabriz and Kurdistan Universities of Medical Sciences. IJMEHM 2013; 6 (5) :45-56
  23. Masod Falahi, Homayoon Bana Derakhshan, Fariba Borhani, Mohammad Amin Pourhoseingholi. The comparision of Iranian Physician and Nurses attitudes towards Do- Not- Resusciate Orders, Advances in Nursing & Midwifery 2015; 25(89), 21.
  24. Fallahi M, Banaderakhshan H, Abdi A, Borhani F, Kaviannezhad R, Karimpour HA. The Iranian physicians attitude toward the do not resuscitate order. J Multidiscip Healthc 2016 Jun 29;9:279-84.
  25. Fayyazi Bordbar MR, Tavakkoli K, Nahidi M, Fayyazi Bordbar A. Investigating the Attitude of Healthcare Providers, Patients, and Their Families toward "Do Not Resuscitate" Orders in an Iranian Oncology Hospital. Indian J Palliat Care 2019 Jul-Sep;25(3):440-444.
  26. Shojaei M, Khornegah F, Khoramkish M, Zarean V, Kalani N. Nurses’ Attitude toward DNR Order: A Descriptive Cross-Sectional Study. Journal of Education and Ethics in Nursing 2017:5(4):1-8.
  27. Safari Malak-Kolaei, F., Sanagoo, A., Pahlavanzadeh, B., Akrami, F., Jouybari, L., Jahanshahi, R. The Relationship Between Death and Do Not Resuscitation Attitudes Among Intensive Care Nurses. OMEGA - Journal of Death and Dying. 2022; 85(4), 904–914.
  28. Naghshbandi S, Salmasi S, Parsian Z, Rahmani F. Attitude of nurses in intensive care units towards Do Not Resuscitate order. J Anal Res Clin Med 2019; 7(4): 122-8.
  29. Goodarzi A, Sadeghian E, Babaei K, Khodaveisi M. Knowledge, Attitude and Decision-making of Nurses in the Resuscitation Team towards Terminating Resuscitation and Do-not-Resuscitate Order. Ethiop J Health Sci. 2022 Mar;32(2):413-422.
  30. Mirhosseini S, Aghayan SS, Basirinezhad MH, Ebrahimi H. Health Care Providers' Attitudes Toward Do-Not-Resuscitate Order in COVID-19 Patients: An Ethical Dilemma in Iran. Omega (Westport). 2022 Jan 18:302228211057992.
  31. Goniewicz MRP, Klukow J, Pawlikowski J, Sak J, Goniewicz K. DNR declaration—emergency medical system nurses’ opinions. Open Med. 2013;8(1):69–74.
  32. Konishi E. Nurses’ attitudes towards developing a do not resuscitate policy in Japan. Nurs Ethics. 1998;5(3):218–27.
  33. Thibault-Prevost J, Jensen LA, Hodgins M. Critical care nurses’ perceptions of DNR status. J Nurs Scholarsh. 2000;32:259–65.
  34. Dignam C, Brown M, Thompson CH. Moving from "Do Not Resuscitate" Orders to Standardized Resuscitation Plans and Shared-Decision Making in Hospital Inpatients. Gerontol Geriatr Med. 2021 Mar 20;7:23337214211003431.
  35. Portanova J., Irvine K., Yi J. Y., Enguidanos S. It isn’t like this on TV: Revisiting CPR survival rates depicted on popular TV shows. Resuscitation 2015; 96, 148–150.
  36. Mockford C., Fritz Z., George R., Court R., Grove A., Clarke B., et al. Do not attempt cardiopulmonary resuscitation (DNACPR) orders: A systematic review of the barriers and facilitators of decision-making and implementation. Resuscitation 2015; 88, 99–113.
  37. Sritharan G., Mills A. C., Levinson M. R., Gellie A. L. Doctors’ attitudes regarding not for resuscitation orders. Australian Health Review 2017; 41(6), 680–687.
  38. Henry B. A reasoned argument for the demise of the “do not resuscitate” order. Annals of Palliative Medicine 2016; 5(4), 303–307.
  39. Sritharan G, Mills AC, Levinson MR, Gellie AL. Doctors' attitudes regarding not for resuscitation orders. Aust Health Rev 2017 Dec;41(6):680-687.
  40. Georgiou L., Georgiou A. A critical review of the factors leading to cardiopulmonary resuscitation as the default position of hospitalized patients in the USA regardless of severity of illness. International Journal of Emergency Medicine 2019; 12(1), 9.
  41. You JJ, Downar J, Fowler RA, Lamontagne F, Ma IW, Jayaraman D, et al. Canadian Researchers at the End of Life Network. Barriers to goals of care discussions with seriously ill hospitalized patients and their families: a multicenter survey of clinicians. JAMA Intern Med 2015 Apr;175(4):549-56.
  42. Lofmark R. Ethical aspect on decision making and communication among physician, nurses, patients and relatives Lund University. Doctoral Thesis, 2001.
  43. O’Hanlon S, O'Connor M, Peters C and O’Connor M (2013) Nurses’ attitudes towards Do Not Attempt Resuscitation orders. Clinical Nursing Studies. 1(1) p43.
  44. Jezewski MASY, Miller C, Battista E. Consenting to DNR: critical care nurses' interactions with patients and family members. Am J Crit Care 1993;2(4):302–309.
  45. Saunders JM, Valente SM. Code/no code? The question that won't go away. Nursing 1986;16(13):60–64.
  46. Slater AL, Fassnacht-Hanrahan K, Slater H, Goldfarb IW. From hopeful to hopeless… when do we write; do not resuscitate, Focus Crit Care 1991;18(6):476–9.
  47. Amoudi AS, Albar MH, Bokhari AM, Yahya SH, Merdad AA. Perspectives of interns and residents toward do-not-resuscitate policies in Saudi Arabia. Adv Med Educ Pract 2016;7:165–170.
  48. Takrouri MSM, Halwani TM. An Islamic medical and legal prospective of do not resuscitate order in critical care medicine. Internet J Health. 2008;7:1.
  49. Cardoso T, Fonseca T, Pereira S, et al. Life-sustaining treatment decisions in Portuguese intensive care units: a national survey of intensive care physicians. Crit Care 2003;7:R167–75.
  50. Al-Mobeireek AF. Physicians' attitudes towards 'do-not-resuscitate' orders for the elderly: a survey in Saudi Arabia. Arch Gerontol Geriatr. 2000;30:151–60.
  51. Hildén HM, Louhiala P, Palo J. End of life decisions: attitudes of Finnish physicians. J Med Ethics 2004;30:362–5.