بررسی وضعیت آموزش پاسخگو در گروه های آموزشی بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 استادیار گروه جراحی، مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

4 استادیار گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

5 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: آموزش پاسخگو یکی از جنبه‌های ضروری آموزش بالینی است که تضمین می‌کند دانشجویان به دانش و مهارت‌های لازم برای پاسخگویی به خواسته‌های سیستم مراقبت‌های بهداشتی مجهز هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش پاسخگو در گروه‌های آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1401 بر روی تمامی گروه ­های آموزش بالینی مراکز آموزشی-درمانی پیمانیه،  مطهری و سیدالشهداء دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد نمونه گیری به صورت سرشماری از تمامی اساتید گروه‌های بالینی انجام شد. پرسشنامه اموزش پاسخگو برای بررسی ارزیابی تحقق ملاک‌های مختلف آموزش پاسخگو مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 21 و با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی(میانگین، درصد و انحراف معیار) و استنباطی(تی تست، کای اسکوئر و من ویتنی) در سطح معنی‌داری 05/0 P< صورت گرفت.
یافته‌ها: در مطالعه حاضر 24 مرد و 16 زن با میانگین سنی کل 91/9±92/44 سال شرکت داشتند. میانگین مدت زمان سابقه کار 37/8±42/11 سال بود. میانگین نمرات هر ارزیابی نسبتاً پایین بوده و در محدوده 30 تا 26/39 از 100 امتیاز ممکن بوده است. میانگین تجمیعی کل شاخص ها نمرات برابر 43/35  درصد بود. آموزش مبتنی بر دستاورد  با 26/39 درصد و انحراف معیار 45/24 بالاترین میانگین امتیاز را داشت. نمرات تربیت و تامین نیروی انسانی کارآمد براساس توانمندی ها و نقش های مورد نیاز جامعه و نظام سلامت، پیش بینی نیاز جامعه، مدیریت پاسخگو و اثربخش (حاکمیت موسسه)، ساز و کار الزامی برای اعتباربخشی، اصول جهانی و مقتضیات محلی، همکاری و تعامل با نظام سلامت، ارتقای کیفیت، استانداردها و نقش جامعه در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. مقایسه نمرات در مقیاس پیش بینی نیاز جامعه بین افراد مذکر و مونث نشان داد میانگین اختلاف بین گروه ها 97/11 درصد و اختلاف خطای استاندارد 78/5 بود که تفاوت معنی‌داری نشان داد (045/0P=). به این صورت که زنان نمرات ارزیابی بالاتری از مردان ارائه داده بودند.
نتیجه گیری: نمرات آموزش پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی جهرم مخصوصا در زمینه نقش جامعه در آموزش در سطح مناسبی قرار نداشت.

کلیدواژه‌ها