بررسی وضعیت آموزش پاسخگو در گروه های آموزشی بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم،ایران

2 استادیار گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم،جهرم،ایران

3 استادیار گروه جراحی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

4 استادیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

5 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: آموزش پاسخگو یکی از جنبه‌های ضروری آموزش بالینی است که تضمین می‌کند دانشجویان به دانش و مهارت‌های لازم برای پاسخگویی به خواسته‌های سیستم مراقبت‌های بهداشتی مجهز هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت آموزش پاسخگو در گروه‌های آموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1401 بر روی تمامی گروه ­های آموزش بالینی مراکز آموزشی-درمانی پیمانیه،  مطهری و سیدالشهداء دانشگاه علوم پزشکی جهرم انجام شد. نمونه گیری به صورت سرشماری از تمامی اساتید گروه‌های بالینی انجام شد. پرسشنامه آموزش پاسخگو برای بررسی ارزیابی تحقق ملاک‌های مختلف آموزش پاسخگو مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 21 و با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی (میانگین، درصد و انحراف معیار) و استنباطی (تی تست، کای اسکوئر و من ویتنی) در سطح معنی‌داری p<0.05 صورت گرفت.
یافته‌ها: در مطالعه حاضر 24 مرد و 16 زن با میانگین سنی کل 9.91±44.92 سال شرکت داشتند. میانگین مدت زمان سابقه کار 8.37±11.42 سال بود. میانگین نمرات هر ارزیابی نسبتاً پایین بوده و در محدوده 30 تا 39.26 از 100 امتیاز ممکن بوده است. میانگین تجمیعی کل شاخص ها نمرات برابر 35.43 درصد بود. آموزش مبتنی بر دستاورد  با 39.26 درصد و انحراف معیار 24.45 بالاترین میانگین امتیاز را داشت. نمرات تربیت و تامین نیروی انسانی کارآمد براساس توانمندی ها و نقش های مورد نیاز جامعه و نظام سلامت، پیش بینی نیاز جامعه، مدیریت پاسخگو و اثربخش (حاکمیت موسسه)، ساز و کار الزامی برای اعتباربخشی، اصول جهانی و مقتضیات محلی، همکاری و تعامل با نظام سلامت، ارتقای کیفیت، استانداردها و نقش جامعه در رتبه‌های بعدی قرار داشتند. مقایسه نمرات در مقیاس پیش بینی نیاز جامعه بین افراد مذکر و مونث نشان داد میانگین اختلاف بین گروه ها 11.97 درصد و اختلاف خطای استاندارد 5.78 بود که تفاوت معنی‌داری نشان داد (p=0.045). به این صورت که زنان نمرات ارزیابی بالاتری از مردان ارائه داده بودند.
نتیجه گیری: نمرات آموزش پاسخگو در دانشگاه علوم پزشکی جهرم مخصوصا در زمینه نقش جامعه در آموزش در سطح مناسبی قرار نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the state of responsive education in the clinical education groups of Jahrom University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Mohammad Sadegh Sanie 1
 • Lohrasb Taheri 2
 • Marzieh Haghbeen 3
 • Mehdi Chegin 4
 • Nima Fattahi 5
 • Samane Abiri 4

1

2

3

4

5

چکیده [English]

Introduction:
Responsive education is an essential aspect of clinical education that ensures students are equipped with the necessary knowledge and skills to meet the demands of the healthcare system. The present study was conducted with the aim of investigating the state of responsive education in the clinical education departments of Jahrom University of Medical Sciences.
Methods & Materials:
This cross-sectional descriptive study was conducted in 1401 on all the clinical training groups of Peymaniyeh, Motahari and Seyed al-Shohada medical centers of Jahrom University of Medical Sciences. The sampling was done by census of all the professors of the clinical groups Responsive training questionnaire was used to evaluate the realization of different criteria of responsive training. Data analysis was done using spss software version 21 and using descriptive (mean, percentage and standard deviation) and inferential (t-test, chi-square and Mann-Whitney) statistical tests at a significance level of P<0.05.
Results:
24 men and 16 women participated in the present study with an average age of 44.92±9.91 years. The average length of work experience was 11.42±8.37 years. The average scores of each evaluation were relatively low and ranged from 30 to 26.39 out of 100 possible points. The cumulative average score of all indicators was 35.43%. Achievement-based education had the highest average score with 39.26% and 24.45 standard deviation. Grades for training and providing efficient human resources based on the capabilities and roles required by society and the health system, anticipating society's needs, responsive and effective management (governance of the institution), the mechanism required for accreditation, global principles and local requirements, cooperation and interaction With the health system, quality improvement, standards and the role of society were in the next ranks. The comparison of the scores on the community needs prediction scale between male and female individuals showed that the average difference between the groups was 11.97% and the standard error difference was 5.78, which showed a significant difference (P=0.045). In this way, women gave higher evaluation scores than men.
Conclusion:
The educational scores of respondents in Jahrom University of Medical Sciences were not at the appropriate level, especially in the field of the role of society in education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Education
 • Clinical education
 • Evaluation
 • Medical sciences
 • Health care system