دوره و شماره: دوره 12، 1-2، فروردین 1402 
چت جی پی تی (Chat GPT) در پزشکی و سلامت: نگاهی جامع به تکنولوژی نو ظهور به عنوان شمشیر دو لبه؛ اموزش در مراقبت و اخلاق در به کارگیری

صفحه 1-2

لیلی مصلی نژاد


آموزش دانشجویان یکی از مصادیق باقیات الصالحات

صفحه 3-4

فرشته عراقیان مجرد؛ طاهره یعقوبی


بررسی وضعیت آموزش پاسخگو در گروه های آموزشی بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

صفحه 5-11

سمانه عبیری؛ لهراسب طاهری؛ محمد صادق صنیع جهرمی؛ مهدی چگین؛ مرضیه حق بین؛ نیما فتاحی


دیدگاه بیماران مراجعه کننده به کلینیک های درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم در خصوص رعایت رفتار حرفه ای توسط پزشکان متخصص

صفحه 12-21

مجید توکل؛ هاجر تقی زاده؛ اطهر راسخ جهرمی؛ نیلوفر درخشان


تأثیر آموزش بر آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان دانشکدۀ پرستاری نسبت به پیوند اعضا

صفحه 22-30

محمد علی نژاد مقدم؛ زهره اسکندری ثالث؛ نرگس خادم مقدم؛ سمانه صفری


روند تولیدات علمی در حوزه اخلاق پرستاری

صفحه 31-45

محمد مهدی رجبی


چالش های برنامۀ آموزشی دورۀ دستیاری رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: یک مطالعۀ تحلیل محتوای کیفی

صفحه 46-54

سمیه سالاری؛ علی اکبر امین بیدختی؛ مرتضی کرمی


ارتباط صلاحیت مراقبت معنوی با کیفیت زندگی کاری پرستاران دربخش‌های سرطان: مطالعۀ توصیفی- مقطعی

صفحه 55-61

طیب شریعتی پور؛ نسرین الهی؛ عبدالعلی شریعتی؛ محمد حسین حقیقی زاده