بررسی کیفیت برگزاری جلسات ژورنال کلاب از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم (1402)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

3 استادیار گروه داخلی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

4 استادیار گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

5 کارشناس پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

6 استادیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

7 استادیار گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: ژورنال کلاب، جلسۀ آموزشی است که با حضور اساتید و دانشجویان برگزار می­گردد و در طی آن به مرور محتوا و روش شناسی چند مقاله از مجلات معتبر پرداخته می ­شود. ژورنال کلاب، یکی از روش ­های مقبول، جهت ارتقای دانش پزشکان با مرور و بحث متون پزشکی است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی کیفیت برگزاری جلسات ژورنال کلاب، از دیدگاه دانشجویان مقطع بالینی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، انجام گرفت.
روش کار: این پژوهش از نوع مقطعی، بر روی 91 نفر از دانشجویان پزشکی مقطع بالینی (رزیدنت، اینترن، اکسترن، استیودنت )، در بیمارستان­های آموزشی - درمانی شهرستان جهرم، انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل: دو پرسشنامۀ اطلاعات دموگرافیک و کیفیت برگزاری ژورنال کلاب بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات، با استفاده از نرم افزار spss نسخۀ 21 و با استفاده از آزمون­های آماری توصیفی(فراوانی و درصد) و استنباطی(کای دو، تی تست)، در سطح معناداری P<0.05، انجام گردید.
یافته‌ها: میانگین نمرۀ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم، در زمینۀ کیفیت برگزاری جلسات ژورنال کلاب 2/39 ± 2/51 بوده است که پایین‌تر از سطح متوسط می­باشد. از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم، در حیطۀ کیفیت برگزاری جلسات ژورنال کلاب، بالاترین نمره مربوط به گویه­ های «ارتقای تکنیک در سخنرانی» و «ارتقای درک از عناوینی که در کتب درسی خوانده شده است»، بوده؛ چنانچه پایین‌ترین نمره، مربوط به گویه ­های« ارتقای مهارت برای پاسخ سؤالات و جمع‌بندی بحث در مورد سخنرانی» و «ارتقای درک از اصول آمار حیاتی و اپیدمولوژی»، قرار داشتند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر، نشان داد که دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جهرم، در زمینۀ کیفیت برگزاری جلسات ژورنال کلاب، پایین‌تر از سطح متوسط قرار داشته است و در بین بخش‌های ژورنال کلاب، مهارت‌های درک و نقد مقالات علمی، دارای کم­ترین میانگین بوده است؛ بنابراین با توجه به نتایج گزارش شده و اهمیت برگزاری ژونال کلاب در ارتقای مهارت های درک و نقد مقالات، نیاز به بررسی ­های دقیق در حیطۀ پایین بودن کیفیت این گویه، در تحقیق حاضر می­باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the quality of journal club meetings from the students' Point of view of Jahrom University of Medical Sciences (2023)

نویسندگان [English]

 • Masoome Pourmokhtari 1
 • Zahra Haghani 2
 • Zhila Rahmanian 3
 • Sara Matin 4
 • Samaneh Abiri 6
 • Mohammad Darayesh 7

1 Assistant Professor of Orthopaedics, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

2 Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

3 Assistant Professor of Internal Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

4 Assistant Professor of Pediatrics, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

5

6 Assistant Professor of Emergency Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

7 Assistant Professor of Dermatology, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

چکیده [English]

Introduction:
Journal Club is an educational session that is held with the presence of professors and students, during which the content and methodology of several articles from reputable journals are reviewed. Journal Club is one of the accepted methods to improve the knowledge of doctors by reviewing and discussing medical texts. The present study was conducted with the aim of investigating the quality of journal club meetings from the point of view of clinical students of Jahrom University of Medical Sciences.
Materials and Methods:
This cross-sectional study was conducted on 91 clinical medical students (residents, intern, extern, student) in educational and therapeutic hospitals in Jahrom city. The data collection tool in this study included two demographic information questionnaires and the quality of holding the journal club questionnaire. Data analysis was done using spss software version 21 and using descriptive statistical tests (frequency and percentage) and inferential statistical tests (chi-square, t-test) at a significance level of P<0.05.
Results:
The average score of students of Jahrom University of Medical Sciences regarding the quality of journal club meetings was 2.51 ± 2.39, which was lower than the average level. From the point of view of the students of Jahrom University of Medical Sciences regarding the quality of the journal club meetings, the highest score was related to the items "improvement of technique in lectures" and "improvement of understanding of topics read in textbooks". Also, the lowest score was related to the items "improving skills for answering questions and summarizing the discussion about the lecture" and "improving understanding of the principles of vital statistics and epidemiology".
Conclusion:
The results of the present study showed that the opinion of the students of Jahrom University of Medical Sciences regarding the quality of the journal club meetings was lower than the average level, and among the sections of the journal club, the skills of understanding and criticizing scientific articles had the lowest average. Therefore, according to the reported results and the importance of holding the Journal Club in improving the skills of understanding and criticizing articles, it is felt that there is a need for detailed investigations regarding the low quality of this subject in the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Journal Club
 • Medical Students
 • Resident
 1. Behnamfar R, Mostaghaci M. Residents and Medical Students’ Satisfaction with Journal Club Meetings at Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education 2016; 16 :379-87
 2. Nadi F, Nadi E, Ahmadinia H. The Status of Implementing Medical student's Clinical Training Programs in different departments at Shahid Beheshti Hospital of Hamadan University of Medical Sciences. Journal of Development Strategies in Medical Education 2020; 6(2): 63-74.
 3. Shrivastava SR, Shrivastava PS. Promoting the Conduct of Medical Education Journal Clubs in Teaching Medical Institutions. Avicenna Journal Clinical Medicine 2021; 11(3): 156-59.
 4. Sharifi B, Ghafarian Shirazi H, Momeninejad M, Saniee F, Hashemi N, Jabarnejad A. A survey of the quality and quantity of clinical education from the viewpoint of medical students. Pars Journal of Medical Sciences 2012; 10(2): 57-64.
 5. Fotoukian Z, Hosseini S, Beheshti Z, Zabihi A, Aziznejad P, Ghaffari F. Clinical Education Status According to the Nursing Students’ Point of View, Babol Medical Sciences University. Medical Education Journal. 2013; 1(1): 26-33.
 6. Mogharab M, Khazaei T, Amuzeshi Z, Soruri M, Sharifzadeh GhR. Assessing clinical training fields from the perspective of nursing students and instructors in 2010-2011. Mod Care Journal 2011 2(8); 94-99.
 7. Zare S, Behnamfar Z, Behnamfar Z, Mirjalili M. Quality of Morning Report at Yazd Shahid Sadoughi Teaching Hospital in 2008. The Journal of Medical Education and Development 2008; 2(2): 56-60
 8. Razavi S, Shahbaz Ghazvini S, Dabiran S. Students’ Benefit Rate from Morning Report Sessions and Its Related Factors in Tehran University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education 2012; 11(7): 798-806.
 9. Razavi M, Mohammadi G, Dabiran S. Investigation of Faculties’ Knowledge and Application of Teaching Methods in Tehran University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education 2012;12(8): 589-97.
 10. Zaghari tafreshi M, Rasouli M, Sajadi M. Simulation in nursing education: A review article. Iranian Journal of Medical Education 2013; 12 (11): 888-89.
 11. Haghani F, Ehsani M, Jafari Mianaei S. Simulation. Strides in Development of Medical Education 2014; 11(2): 272-79.
 12. Mohamadirizi S, Bahadoran P, Fahami F, Ehsanpour S. The Effect of Teaching through Demonstration on Midwifery Student's Self-efficacy in Delivery Management. Iranian Journal of Medical Education 2014; 14(4): 282-90
 13. Hojat M, Imanian M, Karimyar Jahromi M. The Quality of Journal Club Implementation in Iranian Nursing Faculties. Iranian Journal of Medical Education 2014; 14(7): 605-15.
 14. Hossini M. Journal club and its effective presentation. Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2002; 6(2): 88-92.
 15. Ilic D, de Voogt A, Oldroyd J. The use of journal clubs to teach evidence‐based medicine to health professionals: A systematic review and meta‐analysis. Journal of Evidence-Based Medicine 2020; 13(1): 42-56
 16. Mark I, Sonbol M, Abbasian C. Running a journal club in 2020: reflections and challenges. Bulletin of the Royal College of Psychiatrists? 2021;45(6): 239-42
 17. Shariat Moharreri R, AsleSoleimani H. How to manage a journal club? Urmia Medical Journal 2008;3: 257-64
 18. Honey CP, Baker JA. Exploring the impact of journal clubs: A systematic review. Nurse Education Today. 2011; 31(8): 825-31.
 19. Eusuf D, Shelton C. Establishing and sustaining an effective journal club. BJA education 2022; 22(2): 40.
 20. Gottlieb M, King A, Byyny R, Parsons M, Bailitz J. Journal Club in residency education: an evidence based guide to best practices from the Council of emergency medicine residency directors. The Western Journal of Emergency Medicine 2018; 19(4): 746-55.
 21. Hendrickson CD. Teaching Critical Appraisal through the Lens of Study Design in Journal Club. Journal of the Endocrine Society 2021; 5(8): 1-4.
 22. Field N, Agustin CB, Milinkovic D. Could a Journal Club be an Effective Educational Tool for Radiation Therapists? The Radiographer 2004; 51(3): 123-127.
 23. Baraz Pordanjani S, Fereidooni Moghadam M, Loorizade M. Clinical Education Status According to the Nursing and Midwifery Students’ Point of View, Tehran University of Medical Sciences. Strides in Development of Medical Education 2009; 5(2): 102-12.
 24. Iranmanesh F, Moghaddam A, Shafa M. [Evaluation of the Quality of Teaching in Neurology Ward, Kerman University of Medical Sciences, Iran, from the Point of View of Medical Students. Strides in Development of Medical Education 2013; 10(2): 281-287.
 25. Hessam M, Monjezi S, Shaterzadeh M J, Zahed nejad S. Quality of Journal Club Meetings from the Perspective of faculty members and postgraduate students of physical therapy. International Journal of Medical Education 2020; 20 :127-33

26.Shriyat Mohrari R, Asl Soleimani H. How to run the journal club? Urmia Journal Medicine 2009; 19(3): 257-64

 1. Taghvaei M, Ahmadinia H, Rezaeian M. The Medical Students' Satisfaction with the Journal Club Meetings in Rafsanjan University of Medical Sciences in 2021: A Descriptive Study. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences 2022; 20 (11) :1239-52
 2. Behnamfar R, Mostaghaci M. Residents and Medical Students’ Satisfaction with Journal Club Meetings at Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education 2016; 16 :379-87
 3. Hojat M, Imanian M, Karimyar Jahromi M. The Quality of Journal Club Implementation in Iranian Nursing Faculties. Iranian Journal of Medical Education 2014; 14(7): 605-15.

30.Ilic D, de Voogt A, Oldroyd J. The use of journal clubs to teach evidence‐based medicine to health professionals: A systematic review and meta‐analysis. Evidence Based Medicine 2020; 13(1): 42-56.

 1. Lucia VC, Swanberg SM. Utilizing journal club to facilitate critical thinking in pre-clinical medical students. International Journal of Medical Education 2018; 9: 7-8.
 2. Shariat Moharari R, Asle -soleimani H. How to manage a journal club? Journal of Research in Applied and Basic Medical Sciences 2008; 19(3) :257-64.
 3. Berman D, Braig Z, Simms B, Anderson T, Dougherty K, Marcinkowski K, et al. Efficacy of Medical Student Surgery Journal Club. Journal of Surgical Education 2019; 76(1): 83-8
 4. Hessam M, Monjezi S, Shaterzadeh M J, Zahed Nejad S. Quality of Journal Club Meetings from the Perspective of faculty members and postgraduate students of physical therapy. Iranian Journal of Medical Education 2020; 20 :127-33
 5. Aminian N, Zangi M, Farzanegan R, Sheikhy K, Shadmehr MB. Journal club: An educational experience for thoracic surgery fellows. Iranian Journal of surgery 2014;21(3): 27-36.
 6. Akhund S, Kadir MM. Do community medicine residency trainees learn through journal club? Anexperience from a developing country. BMC Medical Education 2006; 22: 43.
 7. O'Sullivan PS, Pinsker J, Jeremiah J, Wartman SA. A learner‐centered journal club. Teaching and Learning in Medicine 1995; 7(2): 121-24.
 8. Deenadayalan Y, Grimmer - Somers K, Prior M, Kumar S. How to run an effective journal club: a systematic review. Journal of Evaluation in Clinical Practice 2008; 14 (5): 898-911.
 9. Sidorov J. How are internal medicine residency journal clubs organized, and what makes them successful? JAMA internal medicine 1995; 155 (11):1193-97
 10. Dirschl DR, Tornetta P, Bhandari M. Designing, conducting, and evaluating journal clubs in orthopaedic surgery. Clinical Orthopaedics and Related Research 2003; 413: 146-57.
 11. Sharifi B, Ghafarian Shirazi H, Momeninejad M, Saniee F, Hashemi N, Jabarnejad A, et al. A survey of the quality and quantity of clinical education from the viewpoint of medical students. Pars Journal of Medical Sciences 2012; 10(2): 57 -63.