روند تولیدات علمی در حوزه اخلاق پرستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: اخلاق، یکی از حوزه ­های مهم، در حرفۀ پرستاری است. پیشرفت در این زمینه، مستلزم اجرای پژوهش ­های علمی می ­باشد، که سبب ارتقای کیفیت مراقبت­ های پرستاری و جلب رضایت مددجویان می ­شود. این پژوهش، با هدف بررسی روند تولیدات علمی، در حوزۀ اخلاق پرستاری، انجام شده است؛ چنان­ که از این طریق، پژوهشگران مبتدی با موضوعات علمی در این حیطه، آشنا گردند.
روش­ کار: این پژوهش، با استفاده از علم ­سنجی و ترسیم نقشۀ تحلیل کتاب­ سنجی، بر روی 2957 عدد از مدارک علمی منتشر شده، در پایگاه دادۀ Web of Science ، در حیطۀ اخلاق پرستاری، انجام شد. جستجو بدون محدودیت زمانی و با استفاده از کلیدواژه ­های nursing و ethics ، در موضوع مقالات انجام شد.
یافته ­ها: بیشترین تعداد مدارک علمی مربوط به( 2022)، با 297 مقاله بود. بیشتر مدارک علمی در این زمینه، به ­صورت مقالۀ پژوهشی اصلی، بوده است. کشور آمریکا، بیشترین تولیدات علمی را داشت. روند تحول واژه ­های کلیدی مدارک علمی، نشان می ­دهد که موضوع پژوهش ­ها در ابتدا، بر شناسایی ماهیت اخلاق پرستاری، تأکید داشت؛ سپس به سمت ارزیابی پرستاران، از نظر اخلاق پرستاری و راه­ های ارتقای آن تحول یافت. در حال حاضر، مطالعات با استفاده از اخلاق پرستاری در عمل و مشکلات آن متمرکز هستند.
نتیجه­ گیــری: مسیر صعودی تولیدات علمی، در حوزۀ اخلاق پرستاری، در دو دهۀ اخیر نشان می­ دهد که این حیطه، مورد استقبال پژوهشگران است. شناسایی چالش ­های اخلاقی جدید و ارائه راهکار برای آن­ها، از موضوعات پرتکرار در سال­های اخیر می ­باشد که پیشنهاد می­ شود، محققان به پژوهش دربارۀ آن­ ها بپردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The trend of scientific productions in the field of nursing ethics

نویسنده [English]

 • Mohammad Mehdi Rajabi

Nursing master's student, Department of Pediatric Nursing and Neonatal Special Care, Tehran University of Medical Sciences, School of Nursing and Midwifery, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Ethics is one of the most important fields in the nursing profession. Progress in this field requires the implementation of scientific research, which will improve the quality of nursing care and satisfy clients. This study aims to investigate the trend of scientific productions in the field of nursing ethics so that novice researchers can become acquainted with scientific topics in this field.
Materials and Methods:  This study was conducted using scientometrics and bibliometric analysis map drawing on 2957 scientific documents published in the Web of Science database in the field of nursing ethics. The search was conducted without a time limit using the keywords ‘nursing’ and ‘ethics’ in the subject of the articles.
Results: The highest number of scientific documents was in 2022 with 297 articles. Most of the scientific papers in this field were in the form of original research papers. The United States had the most scientific productions. The evolution process of the keywords of scientific documents shows that the subject of the research was initially emphasized on the identification of the nature of nursing ethics. Then it evolved toward the evaluation of nurses in terms of nursing ethics and ways to improve it. Currently, studies are focused on the use of nursing ethics in practice and its problems.
Conclusion: The upward trend of scientific productions in the field of nursing ethics over the last two decades indicates that this field is welcomed by researchers. Identifying new ethical challenges and providing solutions for them are frequent topics in recent years that researchers are encouraged to investigate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nursing
 • Nursing Ethics
 • Bibliometrics
 • Scientometrics
 1. 1. Gholamhosseini L, Hanafiye Moghadas M, Vandaee O. Value and Status of Professional Morality in the Providing Nursing Services. Paramedical Sciences and Military Health. 2015;10(1):55-62. (Persian)
 2. Haahr A, Norlyk A, Martinsen B, Dreyer P. Nurses experiences of ethical dilemmas: A review. Nurs Ethics. 2020;27(1):258-72.
 3. 3. Zahedi F, Sanjari M, Aala M, Peymani M, Aramesh K, Parsapour A, et al. The code of ethics for nurses. Iran J Public Health. 2013;42(Supple1):1-8.
 4. 4. Goethals S, Gastmans C, de Casterlé BD. Nurses' ethical reasoning and behaviour: a literature review. Int J Nurs Stud. 2010;47(5):635-50.
 5. 5. Yıldız E. Ethics in nursing: A systematic review of the framework of evidence perspective. Nurs Ethics. 2019;26(4):1128-48.
 6. 6. Çiçek Korkmaz A, Altuntaş S. A bibliometric analysis of COVID-19 publications in nursing by visual mapping method. J Nurs Manag. 2022;30(6):1892-902.
 7. 7. Blažun Vošner H, Železnik D, Kokol P, Vošner J, Završnik J. Trends in nursing ethics research: Mapping the literature production. Nurs Ethics. 2017;24(8):892-907.
 8. 8. van Eck NJ. Methodological Advances in Bibliometric Mapping of Science [Ph.D. thesis]: Erasmus Research Institute of Management; 2011.
 9. 9. Lashgari L. Research process with emphasis on the concept of educational management in the field of nursing: A scientometric study. Caspian Journal of Scientometrics. 2019;6(2):57-65. (Persian)
 10. 10. Darvish A, Tabibi# SJ, Alborzi M, Radfar R. The trend of scientific production in the field of nursing information technology. Quarterly Journal of Nersing Management. 2018;7(1):61-72. (Persian)
 11. 11. Morley G, Grady C, McCarthy J, Ulrich CM. Covid-19: Ethical Challenges for Nurses. Hastings Cent Rep. 2020;50(3):35-9.
 12. 12. Paul B, Heather D, Anna C, Sara F, Lucy F. COVID-19 and beyond: the ethical challenges of resetting health services during and after public health emergencies. Journal of Medical Ethics. 2020;46(11):715.
 13. 13. Sahebi A, Moayedi S, Golitaleb M. COVID-19 pandemic and the ethical challenges in patient care. J Med Ethics Hist Med. 2020;13:24.
 14. 14. Lashgari L. Research Process Focusing on the Concept of Leadership in Nursing: A Scientometric Study. Caspian Journal of Scientometrics. 2022;9(2):48-59. (Persian)
 15. 15. Fowler MD. Why the history of nursing ethics matters. Nurs Ethics. 2017;24(3):292-304.
 16. 16. Shahriari M, Mohammadi E, Abbaszadeh A, Bahrami M. Nursing ethical values and definitions: A literature review. Iran J Nurs Midwifery Res. 2013;18(1):1-8.
 17. 17. Olsen CDP. Ethical Considerations in International Nursing Research: a report from the international centre for nursing ethics. Nurs Ethics. 2003;10(2):122-37.
 18. 18. Rainer J, Schneider JK, Lorenz RA. Ethical dilemmas in nursing: An integrative review. J Clin Nurs. 2018;27(19-20):3446-61.
 19. 19. Izadi F, Bijani M, Fereidouni Z, Karimi S, Tehranineshat B, Dehghan The Effectiveness of Teaching Nursing Ethics via Scenarios and Group Discussion in Nurses' Adherence to Ethical Codes and Patients' Satisfaction with Nurses' Performance. ScientificWorldJournal. 2020;2020:5749687.
 20. 20. Mohajjel-Aghdam A, Hassankhani H, Zamanzadeh V, Khameneh S, Moghaddam S. Knowledge and Performance about Nursing Ethic Codes from Nurses' and Patients' Perspective in Tabriz Teaching Hospitals, Iran. J Caring Sci. 2013;2(3):219-27.
 21. 21. Cheraghi R, Valizadeh L, Zamanzadeh V, Hassankhani H, Jafarzadeh A. Clarification of ethical principle of the beneficence in nursing care: an integrative review. BMC Nurs. 2023;22(1):89.
 22. 22. Haddad LM, Geiger RA. Nursing Ethical Considerations. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing Copyright © 2023, StatPearls Publishing LLC.; 2023.
 23. 23. Torabi M, Eslamipanah M. Evaluating the Level of Ethical Decision Making of Nurses and Its Relationship with the Attitudes of End-Of-Life Care of Patients with COVID-19. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2021;14(0):333-47. (Persian)
 24. 24. Robley LR. The ethics of qualitative nursing research. J Prof Nurs. 1995;11(1):45-8.
 25. 25. Afshar L, Joolaee S, Vaskouei K, Bagheri A. Nursing ethics priorities from nurses aspects: a national study. Iranian Journal of Medical Ethics and History of Medicine. 2013;6(3):54-63. (Persian)
 26. 26. Usberg G, Uibu E, Urban R, Kangasniemi M. Ethical conflicts in nursing: An interview study. Nurs Ethics. 2021;28(2):230-41.
 27. 27. Zuzelo PR. Exploring the Moral Distress of Registered Nurses. Nurs Ethics. 2007;14(3):344-59.
 28. 28. Ilkafah I, Mei Tyas AP, Haryanto J. Factors related to implementation of nursing care ethical principles in Indonesia. J Public Health Res. 2021;10(2).
 29. 29. Mohajjel Aghdam A, Hassankhani H, Zamanzadeh V, Khameneh S, Moghaddam S. Nurses' Performance on Iranian Nursing Code of Ethics from Patients' Perspective. Iran Journal of Nursing. 2013;26(84):1-11. (Persian)
 30. 30. Bah HT, Sey-Sawo J. Teaching and practicing nursing code of ethics and values in the Gambia. International Journal of Africa Nursing Sciences. 2018;9:68-72.
 31. 31. Roshanzadeh M, Kashani E, Tajabadi A. Knowledge and Practice of Nurses Regarding the Standards of Professional Nursing Ethics. Faṣlnāmah-i akhlāq-i pizishkī - ie, Quarterly Journal of Medical Ethics. 2022;16(47):1-12. (Persian)
 32. 32. Ghahremanzadeh Anigh S, Kazemi A, Khamnei S, Seif-Farshad M, Hasanzadeh F, Rahmani F. Effect of Professional Ethics Workshop on the Moral Intelligence of Prehospital Emergency Personnel in East Azarbaijan, Iran. Thrita. 2021;10(2):e11