ارتباط صلاحیت مراقبت معنوی با کیفیت زندگی کاری پرستاران دربخش‌های سرطان: مطالعۀ توصیفی- مقطعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پرستاری داخلی – جراحی،گروه پرستاری، دانشکدۀ پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 دانشیارگروه پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت از بیماری مزمن، دانشکدۀ پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

3 مربی گروه پرستاری، دانشکدۀ پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

4 مربی گروه آمار، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

چکیده

مقدمه: معنویت، یکی از روش‌های چهارگانۀ مراقبت کلی‌نگر و از ابعاد کیفیت زندگی می‌باشد. لازم است که پرستاران، جهت پاسخگویی به نیازهای معنوی بیماران، از کیفیت زندگی کاری مطلوبی برخوردار باشند. هدف این پژوهش، تعیین ارتباط میان صلاحیت مراقبت معنوی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل، در بخش‌های سرطان بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، است.
روش کار: تحقیق حاضر، توصیفی- مقطعی و از نوع همبستگی است که شامل 100 نفر از پرستاران شاغل، در بیمارستان‌های شفا و بقایی 2 در اهواز (1397)، به روش در دسترس بودن انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده‌ها، از مقیاس صلاحیت مراقبت معنوی و پرسشنامۀ کیفیت زندگی کاری پرستاران، که روایی و پایایی آن‌ها تأیید شده بود، استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های مجذور کای، ضریب همبستگی پیرسون، به‌وسیلۀ نرم افزار SPSS نسخۀ 20 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنادار در این پژوهش، 0.05 در نظر گرفته شد.  
یافته‌ها: کیفیت زندگی کاری( 13.03±67.10) و صلاحیت مراقبت معنوی (14.16 ± 65.23) در حد متوسط بود. بر اساس ضریب همبستگی پیرسون، میان نمرۀ کیفیت زندگی کاری، با صلاحیت مراقبت معنوی پرستاران، همبستگی مثبت و معنادار مشاهده شد.( r=0.41 , P=0.01 ) 
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه شایستگی در مراقبت معنوی، یکی از عوامل مرتبط و تأثیرگذار بر کیفیت زندگی کاری پرستاران، در بخش‌های انکولوژی می‌باشد؛ بنابراین ضرورت گنجاندن این مقوله، در برنامه‌های آموزش عملی - تئوری مراقبت معنوی، به منظور توانمنـدســـازی پرستاران، جهت ارتقای کیفیت زندگی کاری آن‌ها به‌ویژه برای بیماران مبتلا به سرطان، امری ضروری است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Spiritual Care Competence and the Quality of work life of nurses in Cancer Wards: A descriptive -Cross-sectional Study

نویسندگان [English]

 • Tayeb Shariatipour 1
 • Nasrin Elahi 2
 • Abdolali Shariati 3
 • Mohammad Hosein Haghighizadeh 4

1 Master's Student – Internal Nursing – Surgery, Department of Nursing, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz Iran

2 Assistant Professor; Chronic Disease Care Research Center, School of Nursing, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz Iran

3 nstructor of Nursing Department, School of Nursing, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz Iran

4 Instructor of Department of Statistics, School of Public Health, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz Iran

چکیده [English]

Introduction: Spirituality is one of the four methods of holistic care and one of the dimensions of quality of life. Therefore, it is necessary for nurses to have a desirable quality of work life to respond the spiritual needs of patients. The purpose of this research is to determine the relationship between spiritual care competence and the quality of work life of nurses working in cancer departments of hospitals affiliated to Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz.
Materials and Methods: The present research is a descriptive-cross-sectional and correlational type study, which includes 100 nurses working in Shafa and Baqaei2 hospitals in Ahvaz (2017) selected by the availability method. In order to collect data, the Spiritual Care Competency Scale and the Nurses' Quality of Work life Questionnaire were used, whose validity and reliability were confirmed. The data were analyzed using chi-square tests, Pearson's correlation coefficient, using SPSS version 20. The significance level in this study was considered 0.05.
Results: The quality of work life (67.10 ± 13.03) and the spiritual care competence (65.23 ± 14.16) were moderate. According to the Pearson correlation coefficient, a positive and significant correlation was observed between the quality of work life score and the spiritual care competence of nurses (P=0.01, r=0.41).
Conclusion: Considering that competency in spiritual care is one of the related and influencing factors on the quality of work life of nurses in oncology departments; Therefore, the necessity of including this category in practical training programs - theory of spiritual care, in order to empower nurses, to improve the quality of their work life, especially for cancer patients, is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

 • The Quality of Work Life of Nurses
 • Spiritual Care Competence
 • Cancer
 1. Mardani H M, Seyedfatemi N, Eslami A, Haghani S.[ The Spiritual Care Competency of the Nurses of the Teaching HospitalsAffiliated to Alborz University of Medical Sciences, Iran]. Iran Journal of Nursing 2020; 33(124): 58- 69. DOI:10.29252/ijn.33.124.58(Persian)
 2. Babamohamadi H, Ahmadpanah MS, Ghorbani R. [Attitudes toward spirituality and spiritual care among Iranian nurses and nursing students: A cross-sectional study]. J Relig Health 2018; 57(4):1304-14. [DOI:10.1007/s10943-017-0485-y] [PMID]
  1. Adib-Hajbaghery M, Zehtabchi S. [Assessment of nurses' professional competence in spiritual care in Kashan's hospitals in 2014]. Avicenna Journal of Nursing and Midwifery Care 2014; 22(4):23-32. [DOI:10.1177/0969733015600910] [PMID]
  • Hsiao YC, Chiang HY, Chien LY, An exploration of the status of spiritual health among nursing students in Taiwan, Nurse Education Today 2010; 30: 386–392. doi: 10.1016/j.nedt.2009.05.001.
  • Kalkim A, Midilli TS, Daghan S. Nursing students' perceptions of spirituality and spiritual care and their spiritual care competencies: A correlational research study. Journal of Hospice & Palliative Nursing. 2018; 20(3):286-95. [DOI:10.1097/NJH.0000000000000446] [PMID]
  • Hasandoost F, Mafi MH, Shafiei kisoumi Z, Mahmoudi khodabandeloo Z, Kasirlou L. [A Survey of spiritual attitudes and spiritual care of nurses in Vellayat Educational and Therapeutic Center in Qazvin in 2016]. Scientific Journal of Nursing, Midwifery and Paramedical Faculty 2018; 3(3):36-44(Persian)
  • Chandramohan S, Bhagwan R. The Routledge International Handbook of Spirituality in Society and the Profession, ch:Spirituality and nursing.2019;P:8. ISBN9781315445489
  • Ricci-Allegra P. Spiritual perspective, mindfulness, and spiritual care practice of hospice and palliative nurses. J Hosp Pall Nurs 2018; 20(2):172-9. [DOI:10.1097/NJH.0000000000000426] [PMID]
  • Mardani Hamole M, Shahraki Vahed A. [the relationship between mental health and quality of life in cancer patients]. Journal of shaheed sadoughi university of Medical Sciences 2010; 18(2):111-117(Persian)
  1. Abdollahyar A, Baniasadi H, Doustmohammadi MM, Sheikhbardesiri H, Yarmohammadian MH. Attitudes of Iranian nurses toward spirituality and spiritual care. J Christ Nurs 2019; 36(1):E11-6. [DOI:10.1097/CNJ.0000000000000581] [PMID]
  2. Rahnama M, Fallahi Khoshknab M, Bagher Madah S, AhmadiF. [Cancer patients’ perception of spiritual care]. Journal of Iranian history and ethics medical 2012;5(3):64-80(Persian)
  3. Mohammadi MA, Mozaffari N, Dadkhah B, Etebari F, Etebari Z. [Study of Work-Related Quality of Life of Nurses in Ardabil Province Hospitals]. Journal of Health and Care 2017; 19( 3): 108-116(Persian)
  4. Brooks, B. A. Anderson, M. A. Defining Quality of Nursing Work Life. Nursing Economics 2005; 23(6), 319-326.
  5. DaubermannC, Pamplona Tonete V.L. Quality of work life of nurses in primary health care. Acta Paulista de Enfermagem 2011; 25(2):277-283. 10.1590/S0103-21002012000200019
  6. Andrade J.V, Mendonça E.T, Oliveira D.M, Spirituality in Daily Healthcare Provided in Brazil: Meanings and Practices of the Nursing Team.
   Journal of Holistic Nursing,2021;21: . https://doi.org/10.1177/08980101211041185
  7. Van Leeuwen R, Tiesinga LJ, Middel B, Post D, Jochemsen H. The validity and reliability of an instrument to assess nursing competencies in spiritual care. J Clin Nurs 2009
  8. Khalaj M, Pakpour Haji Agha A, and MohammadiZeidi I. Validity and Reliability of Nursing Students Competence Questionnaire in Providing Spiritual Care” The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2103; 64-70 (Persian)
  9. Nasehi A, Rafiei H, Jafari M, Borhani F, Sabzevari S, Baneshi M, Rahimi-Madiseh M. [Survey of nurse’s students competencies for delivering spiritual care to their patients.] Journal of Clinical Nursing and Midwifery 2013; 2(2):1-9. [Persian]
  10. Khani A., Jaafarpour M., Dyrekvand mogadam A., Quality of nursing work life. Journal of Clinical and Diagnostic Research 2008; 2(6):1169-1174.
  11. Fitch M I., uth Bartlett R., Patient Perspectives about Spirituality and Spiritual Care. Asia Pac J Oncol Nurs. 2019 Apr-Jun; 6(2):111–121. doi: 4103/apjon.apjon_62_18
  12. Khaled Suleiman, Zaineh Hijazi,Mahmoud Al Kalaldeh, 1 and Loai Abu Sharour. Quality of nursing work life and related factors among emergency nurses in Jordan, J Occup Health 2019 Sep; 61(5):398–406. doi: 1002/1348-9585.12068
  13. Almalki MJ, FitzGerald G, Clark M. Quality of work life among primary health care nurses in the Jazan region, Saudi Arabia: a cross-sectional study. Human resources for health 2012;10(1):1-13