چالش های برنامۀ آموزشی دورۀ دستیاری رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: یک مطالعۀ تحلیل محتوای کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، کارشناس آموزشی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، مهدیشهر، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: چالش­ های آموزشی دورۀ دستیاری می ­تواند، اثرات نامطلوبی در حرفۀ آیندۀ پزشکی و به تبع آن در سلامت افراد جامعه داشته باشد. بهبود کیفیت آموزش بالینی و توسعۀ محیط یادگیری، مستلزم بررسی مستمر وضعیت موجود، شناخت نقاط قوت و اصلاح نقاط ضعف است که در این رابطه، دیدگاه دستیاران به عنوان عنصر آموزشی می­ تواند، به بهبود شرایط فعلی کمک کند؛ بنابراین پژوهش حاضر، در جهت بررسی چالش ­های برنامۀ آموزشی دستیاران رادیولوژی علوم پزشکی مشهد، انجام شد.
روش کار: این تحقیق از نوع کیفی  و با رویکرد تحلیل محتوا  بود. نمونه ­گیری به صورت هدفمند و با شرکت 17 نفر از دستیاران و اساتید رادیولوژی (1398-1399)، انجام شد. روش گردآوری داده ­ها از طریق مصاحبۀ نیمه ساختاریافته، انجام گردید و مصاحبه ­ها تا حد اشباع ادامه یافت. جهت کدگذاری داده ­ها، از نرم افزار MAXQDA10 ، استفاده شد.
یافته‌ها: پس از پیاده ­سازی مصاحبه ­ها، 20 تم  فرعی و 6 تم  اصلی، شامل: 1- چالش­ های آموزشی ( توجه ناکافی به راهبردهای کارآمد آموزشی، تعداد محدود کلاس تئوری، استفاده از روش ­های سنتی در تدریس، عدم مهارت بعضی اساتید در انتقال مهارت­ های بالینی، نبود اساتید متخصص برای برخی مهارت­ ها)؛ 2- چالش ­های اخلاق حرفه ­ای (نبود آموزش کافی در مبحث اخلاق حرفه­ ای و ارتباط با بیمار، در دسترس نبودن اساتید بالینی، ضعیف بودن تعامل استاد با دستیار)؛ 3- چالش­ های ساختاری (حجم زیاد محتوا و منابع، عدم تناسب تعداد استاد به دستیار، پذیرش تعداد زیاد دستیار)؛ 4- چالش­ های مربوط به ارزشیابی شایستگی ­ها ( انجام ارزیابی بدون معیار مشخص و با توجه به ذهنیت، عدم توجه به توانایی تصمیم ­گیری و استدلال بالینی، عدم آگاهی دستیار از نقاط ضعف و قوت خود)؛ 5- چالش­ های اجرایی (جدا نبودن آموزش از درمان، عدم آموزش برخی از پروسیجرهای تخصصی،  نبود برنامۀ مدون آموزش توانمندی ­های عمومی، تخصصی و اخلاق حرفه ­ای، عدم برنامه ­ریزی آموزش مناسب با نیاز دستیاران)؛ 6- چالش­ های محیطی (کمبود امکانات و تجهیزات تخصصی، عدم طراحی برنامۀ محیط آموزشی)، استخراج شد.
نتیجه‌گیری: چالش ­های بیان شده توسط دستیاران، بر لزوم در نظر گرفتن راهکارها و بازنگری برنامۀ آموزشی متناسب با محیط یادگیری، در جهت ارتقای شایستگی­ های عمومی و تخصصی دستیاران رادیولوژی تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of the educational program of radiology residency program of Mashhad University of Medical Sciences: A qualitative content analysis study

نویسندگان [English]

 • somayeh salary 1
 • Aliakbar Aminbeidokhti 2
 • Morteza Karami 3

1 PhD in Educational Administration, Department of the Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

2 Full Professor of Department of Psychology and Educational Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

3 Associate Professor of Curriculum Studies and Instruction, Department of Curriculum Studies and Instruction, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Introduction: The educational challenges of the residency period can have adverse effects on the future medical profession and consequently on the health of the society. Improving the quality of clinical education and developing the learning environment requires continuous review of the current situation, recognition of strengths and correction of weaknesses, and in this regard, assistants' perspective as an educational element can help to improve the current situation. Therefore, the study was conducted to examine the challenges of the radiology assistant training program in Mashhad medical sciences.
Materials and Methods: The present study was a qualitative study with a content analysis approach. Sampling was done in a targeted manner with the participation of 17 radiology assistants and professors in the academic year of
2018-2019. The data collection method was done through semi-structured interviews and the interviews continued until saturation. MAXQDA 10 software was used to code the data.
Results: After the implementation of the interviews, 20 sub-themes and 6 main themes including educational challenges (insufficient attention to efficient educational strategies, limited number of theory classes, use of traditional methods in teaching, lack of skills of some professors in transferring clinical skills, lack of expert professors for some skills); Challenges of professional ethics (lack of sufficient training on professional ethics and communication with patients, unavailability of clinical professors, weak interaction between professor and assistant); structural challenges (large amount of content and resources, lack of proportion between the number of professors and assistants, acceptance of a large number of assistants); challenges related to the evaluation of competencies (doing the evaluation without specific criteria and considering the subjectivity, not paying attention to the decision-making ability and clinical reasoning, the assistant's lack of awareness of his strengths and weaknesses); Executive challenges (seriousness of training from treatment, lack of training for some specialized procedures, lack of a written program for training general and specialized abilities and professional ethics, lack of proper training planning for the needs of assistants); and environmental challenges (lack of specialized facilities and equipment, lack of educational environment program design) were extracted.
Conclusion: The challenges expressed by the residents emphasize the need to consider solutions and revise the educational program according to the learning environment in order to improve the general and specialized competencies of radiology residents.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Curriculum
 • Radiology Assistants
 • Challenge
 • Medical Education
 1. Badrawi, N., Hosny, S., Ragab, L. et al. Radical reform of the undergraduate medical education program in a developing country: the Egyptian experience. BMC Med Educ 2023; 23, 143.

 Harris P, Snell L, Talbot M, Harden RM, International CBME Collaborators. Competency-based medical education: implications for undergraduate programs. Medical Teacher 2010 Aug 1;32(8):646-50.

 1. The College of Family Physicians of Canada. CanMEDS-Family Medicine 2013; Available from: http://www.cfpc.ca/uploadedFiles/Education/CanMeds%20FM%20Eng.pdf.
 2. Yaghini J, Faghihi A, Yamani N, Daryazadeh S. Challenges for Implementing General Dentistry Curriculum from Students' Viewpoint: A Qualitative Study. J Mashhad Dent. Sch 2018;42(4):356-69.
 3. Ebadi A, Vanaki Z, Nahrir B, Hekmat Pour D. Pathology of continuing education programs in the medical community of Iran. SDME 2007; 4(2):140-145.

6 Mohammadi Mehr M. study of the status of the traditional curriculum of the general medicine course from the students' point of view. NPWJM 2015; 8(3).  

 1. Khaghanizadeh M , Maleki H, Abbasi M, Abbaspoor A, Mesri M. The challenges of medical ethics curriculum: a qualitative study of instructors view. ijme 2012; 5(2):70-79.

­­­­­­­8. Thomas DR. A general inductive approach for analyzing qualitative evaluation data. American journal of evaluation 2006 Jun;27(2):237-46.

 1. Mehrdad, N, skouei, SF, Seyed Fatemi, N. Qualitative content analysis. 2015; Tehran: Publishing and promoting human beings.
 2. McDougall J, Drummond MJ. The development of medical teachers: an enquiry into the learning histories of 10 experienced medical teachers. Med Educ 2005; 39(12):1213-20.
 3. Houston TK, Clark JM, Levine RB, Ferenchick GS, Bowen JL, Branch WT, et al. Outcomes of a national faculty development program in teaching skills: prospective follow-up of 110 internal medicine faculty development teams. J Gen Intern Med 2004; 19(12): 1220-7.
 4. Spînu-Popa EV, Cioni D, Neri E. Radiology reporting in oncology—oncologists’ perspective. Cancer Imaging 2021 Dec;21(1):1-2.
 5. Shoja A, Sadeghimahalli F, Akhlaghi A, Moradi S. Quality of Different Residency Programs in Mazandaran University of Medical Sciences, 2019: A Mixed Method Study. J Mazandaran Univ Med Sci 2021; 31(198):159-168.
 6. Anthony-Pillai R, Ahluwalia S. Medical professionalism. Clinics in Integrated Care 2020 Sep 1;2:100014.

­15. Selvakumar D, Joseph LB. The importance of including bio-medical ethics in the curriculum of health education institutes. Educ Health 2004;17(1): 93–96.

­­­­16. Lehmann LS, Kasoff WS, Koch P, Federman DD. A survey of medical ethics education at U.S. and Canadian medical schools. ACAD MED 2004; 79(7): 682–689.

 1. Nagata S, Gregg MF, Miki Y, Arimoto A,Murashima S, Kim MJ. Evaluation of doctoral nursing education in Japan by students, graduates, and faculty: a comparative study based on a cross-sectional questionnaire survey. Nurse Educ today 2012;32(4):361-7.
 2. Pourabbas A, Amini A, Asghari Jafarabadi M. The status of accountable education in clinical education departments of Tabriz University of Medical Sciences. RME 2020; 12 (2) :71-82. [In Persian].
 3. Hojjat, M; Moslinejad, L. Nursing clinical education book: challenges, methods and strategies. 1391.
 4. Entezari A, Jalili Z, Mohagheghi MA, Momtazmanesh N. Challenges of Community Oriented Medical Education in Iran. Teb Tazkiyeh 2010; 19(2): 52-64. [In Persian].
 5. Gharaei Sh, Kargoza S, Amirchakhmaghi M, Gholami H. Students’ Viewpoints of Mashhad Dental School about Educational Problems a Qualitative Study. Educ Strategy Med Sci 2015; 8 (2) :123-130. [In Persian].
 6. Sayed-Hassan RM, Bashour HN, Koudsi AY. Patient attitudes towards medical students at Damascus University teaching hospitals. BMC medical education 2012;12(1):1-8.
 7. Yaghoobi T, Saleme F. Assessment of clinical education problem and improving strategies from the viewpoint of medical student at Mazandaran medical university 2003-4. 7th National Congress of Medical Education 2005 ;12-15; Tabriz, Iran. [In Persian]
 8. Nematbakhsh M, Sabet B, Rezaei P, Shekarchizadeh A, Nadji H. The opinion of clinical faculty members about the effects of fee-for-service (caraneh) program on medical education in educational hospitals of Isfahan University of medical sciences. SDME 2006; 3(2): 69-77. [In Persian].