دیدگاه بیماران در زمینۀ رعایت رفتار حرفهای توسط پزشکان متخصص: یک مطالعۀتوصیفی - مقطعی در جنوب ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زنان و نازایی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 استادیار، مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

چکیده

مقدمه: حرفه­ گرایی پزشکی، یک سیستم هنجاری است که مراقبت­ های بهداشتی را سازماندهی و ارائه می ­دهد. استانداردها و ارزش­ هایی که پزشکان خود را نسبت به آن متعهد می­ سازند، تضمین کنندۀ آن است که تمام متخصصان پزشکی، مراقبت ­های با کیفیت را به بیماران خود ارائه می ­دهند؛ بنابراین پژوهش حاضر، با هدف بررسی دیدگاه بیماران مراجعه کننده به کلینیک ­های درمانی دانشگاه علوم پزشکی جهرم، در زمینۀ رعایت رفتار حرفه ­ای توسط پزشکان متخصص، انجام شد.
روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی - مقطعی می­ باشد، که نمونه گیری در این مطالعه به صورت تصادفی انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، شامل دو پرسشنامۀ اطلاعات دموگرافیک و رعایت رفتار حرفه ­ای توسط پزشکان متخصص می ­باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این بررسی، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخۀ 21، آزمون­های آماری توصیفی (میانگین، درصد و انحراف معیار) و استنباطی (کای دو و تی تست) در سطح معناداری (p<0.05) انجام شده است.
یافته‌ها: از 295 نفر از بیماران مراجعه‌کننده، 52.5 % مرد و بقیۀ آن­ها زن بودند. در میان گویه­ های پرسشنامه، رعایت رفتار حرفه‌ای توسط پزشکان متخصص، بالاترین رضایت از گویه مربوط به «پزشکان معالج با بیمار و خانواده‌ام با احترام رفتار می‌نمایند» و کم­ترین رضایت از گویه متعلق به «پزشکان معالج من در صورت نارضایتی من از عملکرد سایر پزشکان و درخواست من از جهت پیگیری قانونی، من را راهنمایی می‌نمایند»، بوده است. آزمون تی تست مستقل نشان داد که میان جنسیت و رعایت رفتار حرفه‌ای توسط پزشکان متخصص ارتباط وجود دارد (0.023=p). میزان رضایت از رفتار حرفه‌ای پزشکان متخصص در زنان، بالاتر از مردان بوده است. نتایج آزمون آنوا نشان داد که میان سن، تحصیلات، تأهل و رعایت رفتار حرفه‌ای توسط پزشکان متخصص، ارتباط وجود ندارد (0.05<p).
نتیجه‌گیری: یافته ­های این پژوهش بر رعایت آموزش و توانمندسازی متخصصان بالینی بر رفتار حرفه ­ای، در زمینه هایی که نیازمند ارائه بازخوردهای تخصصی است، تأکید دارد؛ چنان که می ­توان آن را در برنامه ­های آموزش متوالی مورد توجه قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the patients' views on professional behavior by specialist Physicians: a cross-sectional descriptive study in southern Iran

نویسندگان [English]

  • Hajar Taghizadeh 1
  • Athar Rasekh Jahromi 1
  • Nilofar Derakhshan 2
  • Majid Tavakol 3

1 Department of Obstetrics and Gynecology, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

2 Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

3 Assistant Professor, Medical Ethic Research Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

چکیده [English]

Introduction: Medical professionalism is a normative system that organizes and provides health care. The standards
and values that doctors commit themselves to; it ensures that all medical professionals provide quality care to their patients. Therefore, this study was conducted with the aim of investigating the views of patients referring to the treatment clinics of Jahrom University of Medical Sciences regarding the observance of professional behavior by specialist Physicians.
 Materials & Methods: This is a cross-sectional descriptive study. Sampling in this study was done randomly from all patients referred to Imam Reza Clinic of Peymaniyeh Hospital and Honari Clinic of Motahari Hospital of Jahrom city in 2023. The data collection tool in this study includes two demographic information questionnaires and a professional behavior questionnaire by specialist physisians. Demographic information questionnaire which includes information such as: age of patients, gender of patients, level of education and marital status). Data analysis in this study using SPSS software version 21 and using descriptive statistical tests (mean, percentage and standard deviation) and inferential statistical tests (chi-square and t-test) at a significance level of P<0.05.
Results: Out of 295 patients, 52.5% were male and the rest were female. Among the items in the questionnaire
regarding professional behavior by specialist physisians, the highest satisfaction is from the item "The treating doctors treat my patient and family with respect." Also, the least have been satisfied with the item "My treating doctors guide me legally in case of my dissatisfaction with the performance of other doctors and my request for follow-up." The independent t-test showed that there is a relationship between gender and compliance with professional behavior by specialist physisians (P=0.023). The
level of satisfaction with the professional behavior of specialist physisians is higher in women than in men. But the results of ANOVA test showed that there is no relationship between age, education, marriage and compliance with professional behavior by specialist physisians (P<0.05).
Conclusion: The findings of this research point to the necessity of training and empowering clinical experts on professional behavior in fields that require providing expert feedback; which can be considered in continuous education programs.