دیدگاه اعضای هیأت علمی، دستیاران، کارآموزان و کارورزان گروه اطفال در زمینۀ گراند راندهای برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی جهرم (1402)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

2 گروه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

3 دانشیار گروه طب اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

4 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

5 استادیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران.

6 استادیار گروه اطفال، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

7 استادیار گروه پوست، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران

چکیده

مقدمه: گراند راند، شکل ویژه­ای از آموزش بالینی است که در طی آن اعضای هیأت علمی، دستیاران و دانشجویان بخش، به بحث در مورد بیماران و اقدامات بالینی کمیاب، جالب، چالش برانگیز و یا پیچیده می­پردازند؛ بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان گروه اطفال، در زمینۀ گراند راندهای برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی جهرم، بوده است.
روش­ کار: پژوهش حاضر از نوع مقطعی – تحلیلی، بر روی 113 نفر از اعضای هیأت علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان، در بخش کودکان انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل: دو پرسشنامۀ اطلاعات دموگرافیک و استاندارد شدۀ گراند راند، می­ باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات، با استفاده از نرم افزار spss نسخۀ 21 و آماری توصیفی (فراوانی و درصد)، در سطح معناداری 0/05>p انجام گرفت.
یافته‌ها: میان اعضای هیأت ‌علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان گروه اطفال، در زمینۀ گراند راندهای برگزار شده (0/001=p) و حضور کارورز، در گراند راند مفید و لازم، تفاوت معناداری وجود دارد.(0/016=p) بیشتر اعضای هیأت‌ علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان گروه اطفال، حضور دستیار تخصصی را در گراند راند، مناسب دانسته‌اند. اغلب دانشجویان معتقد بودند که موارد شایع بیمار، لازم است که برای معرفی، در جلسات گراند راند انتخاب شود؛ اما بیشتر رزیدنت‌ها (57/1%) و اعضای هیأت‌ علمی (100%)، معتقد بودند که موارد کمیاب، از اهمیت زیادتری برخوردار است.
نتیجه ­گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که بیشتر اعضای هیأت ‌علمی، دستیاران، کارورزان و کارآموزان گروه اطفال، حضور دستیار تخصصی را در گراند راند، مناسب دانسته‌اند. علاوه بر این در ارتباط با نحوۀ برگزاری گراند راند، زمان و اهداف برگزاری آن نیز تفاوت­ هایی میان اعضای هیأت علمی با دانشجویان وجود داشت؛ اما این تفاوت ­ها از لحاظ آماری معنادار نبودند؛ بنابراین برای نزدیک شدن دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان، نیاز به بررسی­ های دقیق ­تر در ارتباط با چالش ­های موجود در این مسیر، می­باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of the views of faculty members, assistants, interns and externs of the Pediatrics Department of Jahrom University of Medical Sciences regarding the grand rounds held (2023)

نویسندگان [English]

 • Ehsan Rahmanian 1
 • Nafiseh Esmaealpou 2
 • Vahid Mogharab 1
 • Esmaeal Rayat Dost 3
 • Nasim Esmaealpour 4
 • Masoud Ghanei 5
 • Sara Matin 6
 • Mohammad Darayesh 7

1 Assistant Professor of Pediatrics, Department of Pediatrics, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

2 . Department of Nursing, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

3 Associate Professor of Emergency Medicine, Department of Emergency Medicine, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

4 Student Research Committee, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

5 Assistant Professor of Anesthesiology, Department of Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

6 Assistant Professor of Pediatrics, Department of Pediatrics, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

7 Assistant Professor of Dermatology, Department of Pediatrics, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

چکیده [English]

Introduction:
Grand Rounds is a special form of clinical education in which faculty members, residents, and department students discuss rare, interesting, challenging, or complex patients and clinical procedures. Therefore, the purpose of this study is to examine the views of faculty members, assistants, interns and externs of the pediatric department regarding the grand rounds held at Jahrom University of Medical Sciences.
Materials and Methods: This analytical cross-sectional study was conducted on 113 faculty members, assistants, interns and externs in the pediatric department in 2023. The data collection tool in this study includes two demographic information questionnaires and a standardized Grand Rand questionnaire. Data analysis was done using spss software version 21 and descriptive statistics (frequency and percentage) at a significant level of P<0.05.
Results: There is a significant difference between faculty members, assistants, interns and externs of pediatric department regarding the grand rounds held (p=0.001) and the stager's presence in the grand rounds being useful and necessary (p=0.016). The majority of faculty members, assistants, interns and externs of the pediatric department have found it appropriate to have a specialized assistant in the Grand Round. The majority of students believed that common patient cases should be chosen as the representative in the Grand Round meetings; but the majority of residents (57.1%) and faculty members (100%) believed that rare cases are more important.
Conclusion: The results of this study showed that the majority of faculty members, assistants, interns and externs of the pediatric department considered the presence of a specialized assistant in Grand Round appropriate. In addition, there were differences between faculty members and the students regarding the manner of holding the Grand Round and the time and objectives of the Grand Round, but these differences were not statistically significant. Therefore, in order to approach the views of faculty members and students, more detailed investigations are needed in relation to the challenges in this direction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Grand Round
 • Pediatrics
 • Assistants
 • Interns
 • Externs
 • Faculty members
 1. Fasihiharandi T, Soltaniarabshahi S, Tahami S. Mohammadalizadeh S. Viewpoints of medical students about the quality of clinical education. Journal of Inflammatory Diseases 2004. 8(30):4-9.
 2. Stanyon M, Khan SA. Requiem for the grand round. Clinical Medicine (Lond) 2015 Feb;15(1):10-21.
 3. Adibi P, Alizadeh R. The Effects of Clinical Rounds on Patients in Internal Wards of Hospitals Affiliated to Isfahan University of Medical Sciences: The Viewpoints of Clinical Care Team. Iranian Journal of Medical Education 2007; 7(1): 15-21.
 4. Ghelmani SY, Souleymani MH, Mirbagheri AE, Barghon R, Keshmiri F. Night time educational round: A tool for developing clinical education. Journal of Medical Education Development 2018; 13(3): 209-216.
 5. Adibi P, Anjevian M. The Clinical Rounds on Patients’ Bedside in Internal Ward from Patients’ Viewpoints. Iranian Journal of Medical Education 2006; 6(1): 15-20.
 6. Cantillon P, Wood DF, Yardley S. ABC of learning and teaching in medicine: John Wiley & Sons; 2017.
 7. Soltani Arabshahi K, Kouhpaye zadeh J, Sobuti B. The Educational Environment of Main Clinical Wards in Educational Hospitals Affiliated to Iran University of Medical Sciences: Learners' Viewpoints Based on DREEM Model. Iranian Journal of Medical Education 2008; 8(1):43-50.
 8. Rahimi A, Ahmadi F. The obstacles and improving strategies of clinical education from the viewpoints of clinical instructors in Tehran’s Nursing Schools. Iranian Journal of Medical Education 2006; 5(2): 73-79.
 9. Mogharab M, Khazaei T, Amuzeshi Z, Soruri M, Sharifzadeh Gh. Assessing clinical training fields from the perspective of nursing students and instructors in 2010-2011. Modern Care Journal 2011; 8(2): 94-99.
 10. Yablon CM, Wu JS, Slanetz PJ, Eisenberg RL. A Report on the Current Status of Grand Rounds in Radiology Residency Programs in the United States. Academic Radiology 2011;18(12):1593-7.
 11. Sandal S, Iannuzzi MC, Knohl SJ. Can we make grand rounds "grand" again? Journal of Graduate Medical Education. 2013 Dec;5(4):560-3.
 12. Hebert RS, Wright SM. Re-examining the value of medical grand rounds. Academic Medicine 2003; 78:1248- 1252.
 13. Heidari E, Ahsani F, Rakhshanizadeh F, Emadzadeh M, Faramarzi Garmroudi R, et al. Comparison of the views of faculty members, assistants, interns and stagers of the Pediatrics Department of Mashhad University of Medical Sciences regarding the grand rounds held in this department. Horizon of Medical Education Development 2020;11(3):20-32.
 14. Gonzalo JD, Masters PA, Simons RJ, Chuang CH. Attending rounds and bedside case presentations: medical student and medicine resident experiences and attitudes. Teaching and Learning in Medicine 2009 Apr-Jun; 21(2):105-10.
 15. Van Hoof TJ, Monson RJ, Majdalany GT, et al. A case study of medical grand rounds: are we using effective methods? Academic Medicine 2009; 84(8): 1144 -51.
 16. Lewkonia RM, Murray FR. Grand rounds: a paradox in medical education. Canadian Medical Association Journal 1995; 152:371-376.
 17. Dolcourt JL, Zuckerman G, Warner K. Learners’ decisions for attending pediatric grand rounds: a qualitative and quantitative study. BMC Medical Education 2006;6:26.
 18. Parrino TA, White AT. Grand rounds revisited: results of a survey of U.S. Departments of Medicine. The American Journal of Medicine 1990; 89:491-495.
 19. Kuo D, Klainer AS. Improving attendance at medical grand rounds. Mayo Clinic Proceedings 2003; 78:922.
 20. Tarala R, Vickery AW. Hospital grand rounds in Australia. The Medical Journal of Australia 2005; 183:592-594.
 21. Segovis CM, Mueller PS, Rethlefsen ML. If you feed them, they will come: a prospective study of the effects of complimentary food on attendance and physician attitudes at medical grand rounds at an Academic edical Center. BMC Medical Education. 2007; 7:22.
 22. Iran Pour Mobarakeh Z, Yazdani Nejad H, Amiri M, Taheri F. Virtual Grand Rounds in Medical Education During COVID-19 Pandemic: A Review. Acta Medica Iranica 2022;60(8):437-478.
 23. Meybodi H, Baradaran H, Ala M. Factors affecting the quality of the Grand Rounds training glands of clerkship students, interns, technical aides. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism 2012. 12(2):160-166
 24. Hebert RS, Wright SM. Re-examining the value of medical grand rounds. Academic Medicine 2003;78(12):1248-1252.
 25. Sandal S, Iannuzzi MC, Knohl SJ. Can we make grand rounds “grand” again? Journal of Graduate Medical Education 2013;5(4):560-563.
 26. Mueller PS, Segovis CM, Litin SC, Habermann TM, Parrino TA. Current status of medical grand rounds in departments of medicine at US medical schools. Mayo Clinic Proceedings 2006;81(3):313-321
 27. Heidari E, Ahsani F, Rakhshanizadeh F, Emadzadeh M, Faramarzi Garmroudi R, Peyvandi Najjar A. Comparison of the views of faculty members, assistants, interns and stagers of the Pediatrics Department of Mashhad University of Medical Sciences regarding the grand rounds held in this department. Horizon of Medical Sciences Education Development 2020;11(3):20-32
 28. Rohani M, Baradaran HRB, Sanagoo A, Sarani M, Yazdani S, Alizadeh HR. Attitudes of Medical Students , Interns, Residents and Attending Professors Toward Morning Report. Razi Journal of Medical Sciences 2016;23(147):115-24.
 29. Ratelle JT, Gallagher CN, Sawatsky AP, Kashiwagi DT, Schouten WM, Gonzalo JD, Beckman TJ, West CP. The effect of bedside rounds on learning outcomes in medical education: a systematic review. Academic Medicine 2022 Jun;97(6):923.
 30. Peters M, ten Cate O. Bedside teaching in medical education: A literature review. Perspectives on Medical Education 2014;3:76–88.
 31. Aldeen AZ, Gisondi MA. Bedside teaching in the emergency department. Academic Emergency Medicine 2006;13:860–866.
 32. Faustinella F, Jacobs RJ. The decline of clinical skills: a challenge for medical schools. Iranian Journal of Medical Education 2018;9:195.
 33. Raiman L, Antbring R, Mahmood A. WhatsApp messenger as a tool to supplement medical education for medical students on clinical attachment. BMC Medical Education 2017;17:7.
 34. Mohanakrishnan K, Jayakumar N, Kasthuri A, Nasimuddin S, Malaiyan J, Sumathi G. Whatsapp enhances medical education: Is it the future? International Journal of Medical Science and Public Health 2017;6:353–8.
 35. Dolcourt JL, Zuckerman G, Warner K. Learners’ decisions for attending Pediatric Grand Rounds: a qualitative and quantitative study. BMC Medical Education 2006;6:26.
 36. Claridge A. What is the educational value of wardrounds? A learner and teacher perspective. Clinical Medicne 2011; 11(6): 558-62.
 37. Beigzadeh AM, Bahaadinbeigy K, Adibi P, Yamani N. Identifying the challenges to good clinical rounds: A focus-group study of medical teachers. Journal of Advances in Medical Education & Professionalism 2019 Apr;7(2):62.