بررسی نگرش پرستاران نسبت به مراقبت از بیمار در حال مرگ در بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده مقدمه و هدف : مراقبت از بیمار رو به مرگ از دشوارترین تجارب پرستاری است که مستلزم داشتن نگرش مثبت است. نگرش منطقی پرستاران نسبت به مرگ می تواند در مراقبت از بیماران رو به مرگ و خانواده انان موثر باشد . لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش پرستاران بیمارستانهای تامین اجتماعی استان گلستان نسبت به مراقبت از بیماران در حال مرگ در سال 1393انجام گرفت. روش : در این مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 106 پرستار شاغل در بیمارستان های تامین اجتماعی استان گلستان به روش نمونه گیری سرشماری از بین افراد واجد شرایط مطالعه انجام گرفت. اطلاعات توسط پرسشنامه استاندارد نگرش به مرگ فروملت ( FATCOD ) جمع آوری و توسط نرم افزار آماری 16spss به کمک آمار توصیفی (فراوانی ، میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی ( آنالیز واریانس و آزمون رگرسیون خطی) تجزیه تحلیل شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که میزان نگرش به مرگ پرستارن با میانگین و انحراف معیار( 9 + 108) بالاتر از میزان میانگین بود. همچنین آزمون آماری رگرسیون چندگانه ، بین نگرش به مرگ و آموزش پرستاران، همبستگی معنی داری را نشان داد (05/0p

کلیدواژه‌ها