معرفت شناسی اثبات گرایی در آموزش دانشجویان پرستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پرستاری، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماری های مزمن، دانشکدۀ پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: استفاده از مبانی معرفت شناسی اثبات گرایی، در آموزش مراقبت از بیمار،  مستلزم قابل حس بودن، تجربه پذیر بودن و آزمون پذیری ابعاد مراقبتی است؛  این در حالی می باشد که دانشجوی پرستاری، در حیطۀ کاری خود، با فردی در ارتباط است که دارای ابعاد ناملموس می باشد. ابعادی که ممکن است برای فرد، تجارب حیطه های آن تبلور خارجی نداشته باشند. هدف این تحقیق، بررسی معرفت شناسی اثبات گرایی، در آموزش دانشجویان پرستاری است.
روش کار: پژوهش حاضر، از نوع مروری - روایتی است، که  با جستجوی کلید واژگان اصلی به زبان فارسی، از جمله: اثبا گرایی، فلسفه، پرستاری، آموزش و همچنین کلید واژگان انگلیسی philosophy, Nursing, Education  Positivism, در پایگاه های داده ای PubMed, Google Scholar, Science Direct, Ovid, Wiley, Web of Science, Magiran and SIDs,  و در مجلات داخلی و خارجی( 2000 - 2023)، انجام شده است.
یافته ها: معرفت‌شناسی اثبات‌گرایی، به عنوان یک مکتب فلسفی، در آموزش دانشجویان پرستاری، فراوان دیده می‌شود؛ به همین دلیل دانشجویان، در دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد، با این مکتب فلسفی آشنا نمی شوند و جایگاهی در کوریکولوم آموزشی آن ها ندارد و از طرفی، یکی از معایب عمدۀ کاربرد این مکتب در آموزش دانشجویان پرستاری، آن است که این مکتب فلسفی، به بعد فیزیولوژیک انسان توجه دارد و به دیگر ابعاد انسان از جمله: بعد روحی- روانی و معنوی، به دلیل انتزاعی و ناملموس بودن، توجه خاصی ندارد.
نتیجه گیری: با توجه به استفادۀ متعدد از این مکتب فلسفی، در بررسی و ارزیابی بعد فیزیولوژیک در بیماران، اگر چه به نظر می رسد که دانشجویان پرستاری، در دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد، باید با مبانی این مکتب فلسفی آشنا شوند؛ اما از طرفی آشنایی آن ها با دیگر مکاتب فلسفی، جهت ارزیابی و مدیریت جنبه‌های غیرفیزیولوژیک بیماران، ضروری می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Positivism Epistemology Critique in Nursing Students Education

نویسندگان [English]

 • Farzaneh Mohamadnejad 1
 • Simin Jahani 2
 • Shahram Molavynejad 2
 • Asad Imani 1

1 PhD Nursing Student, Student Research Committee, Department of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 Nursing Care Research Center in Chronic Disease, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: The use of positivist epistemology in patient care education requires perceptibility, experienceability, and testability of care dimensions. This is while the nursing student, in his work area, is in contact with a person who has intangible dimensions. Dimensions that may not have external perspectives for a person's experiences. The purpose of the present study is to criticize the role of positivist epistemology in the education of nursing students.
Materials and Methods: The present study is a narrative review that by searching the key words including positivism, Philosophy, Nursing, Education in PubMed, Google Scholar, Science Direct, Ovid, Wiley, Web of Science, Magiran and SIDs databases and in domestic and foreign journals was done from 2000 to 2023.
Result: The positivism epistemology as a philosophical approach, is widely seen in the education of nursing students. This is while undergraduate and graduate students are not familiar with this philosophical approach; and it has no place in their educational curriculum. On the other hand, one of the main disadvantages of using this approach alone in the education of nursing students is that this philosophical approach deliberately pays attention to the physiological dimension of persons and does not pay special attention to other aspects of them; including the mental-psychological and spiritual dimension due to its abstractness and intangibility.
Conclusion: Considering the multiple use of this philosophical approach in examining and evaluating the physiological dimension in patients, although it seems necessary that nursing students in the bachelor's and master's degree should be familiar with the basics of this philosophical approach. But on the other hand, their familiarity with other Philosophical approach is a necessity to evaluate and manage the non-physiological aspects of patients.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Positivism
 • Philosophy
 • Nursing
 • Education
 • Research
 1. 1. Bluhm RL. The (dis)unity of nursing science. Nurs Philos. 2014;15(4):250-60.
 2. 2. McCurry MK, Revell SM, Roy SC. Knowledge for the good of the individual and society: linking philosophy, disciplinary goals, theory, and practice. Nurs Philos. 2010;11(1):42-52.
 3. 3. Cheraghi F, Yousefzadeh MR, Goodarzi A. The Role and Status of Philosophy in Nursing Knowledge, Insight and Competence. 2019;8(2):e90762.
 4. 4. Ryan G. Introduction to positivism, interpretivism and critical theory. Nurse researcher. 2018;25(4):41-9.
 5. 5. Mills J, Chapman Y, Bonner A, Francis K. Grounded theory: A methodological spiral from positivism to postmodernism. Journal of advanced nursing. 2007;58(1):72-9.
 6. 6. Ward K, Hoare KJ, Gott M. Evolving from a positivist to constructionist epistemology while using grounded theory: Reflections of a novice researcher. Journal of Research in Nursing. 2015;20(6):449-62.
 7. 7. Kennedy TJ, Lingard LA. Making sense of grounded theory in medical education. Medical education. 2006;40(2):101-8.
 8. 8. Coleman P. An examination of positivist and critical realist philosophical approaches to nursing research. International Journal of Caring Sciences. 2019;12(2):1218-24.
 9. 9. Ryan GS. Postpositivist critical realism: philosophy, methodology and method for nursing research. Nurse researcher. 2022;30(3).
 10. 10. Corry M, Porter S, McKenna H. The redundancy of positivism as a paradigm for nursing research. Nursing Philosophy. 2019;20(1):e12230.
 11. 11. Weaver K, Olson JK. Understanding paradigms used for nursing research. Journal of advanced nursing. 2006;53(4):459-69.
 12. 12. Bloomfield J, Fisher MJ. Quantitative research design. Journal of the Australasian Rehabilitation Nurses Association. 2019;22(2):27-30.
 13. 13. Sahin MD, Öztürk G. Mixed Method Research: Theoretical Foundations, Designs and Its Use in Educational Research. International Journal of Contemporary Educational Research. 2019;6(2):301-10.
 14. 14. Ball E, McLoughlin M, Darvill A. Plethora or paucity: A systematic search and bibliometric study of the application and design of qualitative methods in nursing research 2008–2010. Nurse Education Today. 2011;31(3):299-303.
 15. 15. Cha C, Hwang H, An B, Jeong S, Yang SJ. Nursing student and faculty competency improvement through a nurse-bridging program in Cambodia. Nurse education today. 2020;93:104523.
 16. 16. Cutler NA, Halcomb E, Sim J. Using naturalistic inquiry to inform qualitative description. Nurse researcher. 2022;30(3).
 17. 17. Paley J. Positivism and qualitative nursing research. Scholarly inquiry for nursing practice. 2001;15(4):371-87.
 18. 18. Morley G, Briggs E, Chumbley G. Nurses' experiences of patients with substance-use disorder in pain: a phenomenological study. Pain management nursing. 2015;16(5):701-11.
 19. 19. Levett-Jones T, Cant R, Lapkin S. A systematic review of the effectiveness of empathy education for undergraduate nursing students. Nurse Education Today. 2019;75:80-94.
 20. 20. Kalyani MN, Jamshidi N, Molazem Z, Torabizadeh C, Sharif F. How do nursing students experience the clinical learning environment and respond to their experiences? A qualitative study. BMJ open. 2019;9(7):e028052.
 21. 21. Hunter JL. Applying constructivism to nursing education in cultural competence: A course that bears repeating. Journal of Transcultural Nursing. 2008;19(4):354-62.
 22. 22. Whall AL, Hicks FD. The unrecognized paradigm shift in nursing: Implications, problems, and possibilities. Nursing Outlook. 2002;50(2):72-6.
 23. 23. Krishnan P. A philosophical analysis of clinical decision making in nursing. Journal of Nursing Education. 2018;57(2):73-8.
 24. 24. Poucher ZA, Tamminen KA, Caron JG, Sweet SN. Thinking through and designing qualitative research studies: A focused mapping review of 30 years of qualitative research in sport psychology. International Review of Sport and Exercise Psychology. 2020;13(1):163-86.
 25. 25. Lee RC, Fawcett J. The influence of the metaparadigm of nursing on professional identity development among RN-BSN students. Nursing Science Quarterly. 2013;26(1):96-8.
 26. 26. Amsrud KE, Lyberg A, Severinsson E. Development of resilience in nursing students: A systematic qualitative review and thematic synthesis. Nurse education in practice. 2019;41:102621.
 27. 27. Giske T. How undergraduate nursing students learn to care for patients spiritually in clinical studies–a review of literature. Journal of nursing management. 2012;20(8):1049-57.
 28. 28. Terry D, Peck B, Smith A, Nguyen H. Occupational self-efficacy and psychological capital amongst nursing students: a cross sectional study understanding the malleable attributes for success. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education. 2019;10(1):159-72.
 29. 29. Joolaee S, Jafarian Amiri SR, Farahani MA, varaei S. Iranian nursing students' preparedness for clinical training: A qualitative study. Nurse Education Today. 2015;35(10):e13-e7.
 30. 30. Tineke Water R, Shayne Rasmussen R, Debra Gerrard R. Nursing's duty of care: From legal obligation to moral commitment. Nursing Praxis in New Zealand. 2017;33(3):7-20.
 31. 31. Valizadeh L, Zamanzadeh V, Gargari RB, Ghahramanian A, Tabrizi FJ, Keogh B. Pressure and protective factors influencing nursing students' self-esteem: A content analysis study. Nurse education today. 2016;36:468-72.
 32. 32. Håkansson Eklund J, Holmström IK, Kumlin T, Kaminsky E, Skoglund K, Höglander J, et al. Same same or different? A review of reviews of person-centred and patient-centred care. Patient education and counseling. 2019(1):3-11.
 33. 33. Tobiano G, Bucknall T, Marshall A, Guinane J, Chaboyer W. Nurses' views of patient participation in nursing care. Journal of advanced nursing. 2015;71(12):2741-52.
 34. 34. Hameed RY, Allo RR. Assessment of nurses' knowledge about nursing documentation. Journal of Kufa for Nursing Science Vol. 2014;4(1).
 35. 35. Cooper KL, Chang E, Sheehan A, Johnson A. The impact of spiritual care education upon preparing undergraduate nursing students to provide spiritual care. Nurse education today. 2013;33(9):1057-61.
 36. 36. Lewis S, Rogers M, Naef R. Caring-human science philosophy in nursing education: Beyond the curriculum revolution. International Journal of Human Caring. 2006;10(4):31-8.
 37. 37. Foss C, Ellefsen B. The value of combining qualitative and quantitative approaches in nursing research by means of method triangulation. Journal of advanced nursing. 2002;40(2):242-8.
 38. 38. DiCicco‐Bloom B, Crabtree BF. The qualitative research interview. Medical education. 2006;40(4):314-21.
 39. 39. Arghode V. Qualitative and Quantitative Research: Paradigmatic Differences. Global Education Journal. 2012;2012(4).
 40. 40. Squires A, Dorsen C. Qualitative research in nursing and health professions regulation. Journal of Nursing Regulation. 2018;9(3):15-26.
 41. 41. Pathak V, Jena B, Kalra S. Qualitative research. Perspectives in clinical research. 2013;4(3):192.
 42. 42. Lewinson LP, McSherry W, Kevern P. Spirituality in pre-registration nurse education and practice: A review of the literature. Nurse education today. 2015;35(6):806-14.
 43. 43. Halcomb E, Peters K. Nursing student feedback on undergraduate research education: Implications for teaching and learning. Contemporary Nurse. 2009;33(1):59-68.
 44. 44. Khait A, Menger A, Hamaideh SH, Al-Modallal H, Abdalrahim A. Nursing students' knowledge about behavioral and biopsychosocial domains of dementia: A cross-sectional survey study. International Journal of Nursing Knowledge. 2021.
 45. 45. Considine J, Trotter C, Currey J. Nurses' documentation of physiological observations in three acute care settings. Journal of clinical nursing. 2016;25(1-2):134-43.
 46. 46. McEwen M. Spiritual nursing care: state of the art. Holistic Nursing Practice. 2005;19(4):161-8.
 47. 47. Timmins F, Caldeira S. Understanding spirituality and spiritual care in nursing. Nursing Standard. 2017;31(22).
 48. 48. Ramezani M, Ahmadi F, Mohammadi E, Kazemnejad A. Spiritual care in nursing: a concept analysis. International nursing review. 2014;61(2):211-9.
 49. 49. Lor M, Crooks N, Tluczek A. A proposed model of person-, family-, and culture-centered nursing care. Nursing Outlook. 2016;64(4):352-66.
 50. 50. Mackey A, Bassendowski S. The history of evidence-based practice in nursing education and practice. Journal of professional nursing. 2017;33(1):51-5.