بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های مثبت‌نگری بر رضایت از زندگی خانواده‌های دارای بیمار مبتلا به اختلالات روان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 مرکز تحقیقات مراقبت های روان جامعه نگر، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: اختلالات روانی، از مهم­ترین مشکلات بهداشتی می­ باشد که فشار بالایی را بر مراقبت­ کنندگان خانوادگی این بیماران تحمیل کرده است، که در نهایت رضایت از زندگی آن­ها را متأثر می سازد. یکی از مداخلات، در جهت ارتقای سطح رضایت­مندی از زندگی، روانشناسی مثبت ­نگر می­ باشد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت­ های مثبت ­نگری، بر رضایت از زندگی خانواده­ های دارای بیمار مبتلا به اختلالات روان، انجام شد.
روش ­کار: تحقیق حاضر از نوع شبه تجربی است، که بر روی خانوادۀ بیماران مبتلا به اختلالات روانی بستری در مراکز درمانی شهر اصفهان(1399)، انجام گرفت. شرکت­ کنندگان 60 نفر از خانواده ­های بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی بودند، که با روش نمونه‌گیری آسان انتخاب و سپس به روش تخصیص تصادفی ساده، در دو گروه مداخله (30 نفر) و کنترل (30 نفر)، قرار گرفتند؛ آن­گونه­ که گروه مداخله، 6 جلسه را تحت­ عنوان آموزش­های مثبت ­نگری، در این حیطه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده­ ها، پرسشنامه­ های دو  قسمتی که شامل؛  خصوصیات دموگرافیک  و رضایت­مندی از زندگی (SWLS) بود، که تحلیل داده ­ها در نرم افزار  SPSS 22، انجام گرفت.
یافته ­ها: میانگین نمرۀ رضایت از زندگی، در گروه مداخله بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله، افزایش داشته است؛(001/P<0) اما در گروه کنترل، این افزایش مشاهده نشد.(0/05<P)
نتیجه­ گیری: نتایج این پژوهش، حاکی از تأثیر آموزش مهارت­ های مثبت ­نگری بر رضایت از زندگی، در میان اعضای خانوادۀ بیماران، به اختلالات روان می ­باشد؛ به­ طوری­که آموزش مهارت­ های مثبت­ نگری،  به عنوان یک روش ساده، در افزایش رضایت از زندگی این گروه از مددجویان، توصیه می ­گردد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of teaching positivity skills on life satisfaction of families with patients with mental disorders

نویسندگان [English]

  • Mahdye Hadian 1
  • Malek Fereidooni-Moghadam 2
  • Jahangir Maghsoodi 1

1 M.Sc in Psychiatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Based Psychiatric Care Research Center; School of Nursing and Midwifery; Shiraz University of Medical Sciences; Shiraz; Iran.

چکیده [English]

Introduction:
Mental disorders are one of the most important health problems that have imposed a high pressure on the family caregivers of these patients, which ultimately affects their life satisfaction. One of the interventions, in order to improve the level of satisfaction with life, is positive psychology. The present study was conducted with the aim of investigating the effect of teaching positivity skills on the life satisfaction of families with patients with mental disorders.
Methods & Materials:
The current research is of quasi-experimental type, which was conducted on the families of patients with psychiatric disorders admitted to medical centers in Isfahan city (2019). The participants were 60 people from the families of patients with psychiatric disorders, who were selected by easy sampling method and then by simple random allocation method, they were placed in two intervention groups (30 people) and control group (30 people); As the intervention group had 6 sessions under the title of positivity training, they were in this area. The data collection tool was a two-part questionnaire that included demographic characteristics and life satisfaction (SWLS), and data analysis was done in SPSS 22 software.
Results:
The average score of life satisfaction increased in the intervention group immediately and one month after the intervention compared to before the intervention (P<0.001), but this increase was not observed in the control group (P>0.05).
Conclusion:
The results of this research indicate the effect of teaching positivity skills on life satisfaction among family members of patients with mental disorders; So that teaching positivity skills is recommended as a simple method to increase the life satisfaction of this group of patients.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positivity
  • Education
  • Life Satisfaction
  • Mental Disorders
1- Tamizi Z, Fallahi-Khoshknab M, Dalvandi A, Mohammadi-Shahboulaghi F, Mohammadi E, and Bakhshi E. Caregiving burden in family caregivers of patients with schizophrenia: A qualitative study. Journal of education and health promotion 2020; 9: 12.
2- Velligan DI, Brain C, Bouérat Duvold L, and Agid O. Caregiver burdens associated with treatment-resistant schizophrenia: a quantitative caregiver survey of experiences, attitudes, and perceptions. Frontiers in psychiatry 2019; 10: 584.
3- Akbari M, Alavi M, Irajpour A, Maghsoudi J. Challenges of Family Caregivers of Patients with Mental Disorders in Iran: A Narrative Review. Iranian journal of nursing and midwifery research 2018 Sep-Oct;23(5):329-337.
4- Noorbala AA, Namani F, Yahyavi DJ, Anvari S, Mahmood Pour Azari M. Burden of Mental Disorders: A Study of the Middle East Countries for the Period 2000-2017. Journal of Medical Council of I.R.I 2020;38(1):19-26.
5- Khosravi F, Fereidooni-Moghadam M, Mehrabi T, Moosavizade SR. The Effect of a Spirituality-Based Program on Stress, Anxiety, and Depression of Caregivers of Patients with Mental Disorders in Iran. J Relig Health 2022 Feb; 61(1):93-108.
6- Li Y, Wang K, Yin Y, Li Y, and Li S. Relationships between family resilience, breast cancer survivors’ individual resilience, and caregiver burden: A cross-sectional study. International journal of nursing studies 2018; 88:79-84.
7- Lolaty HA, Ramezani A, Bastani F, Haghani H. Family caregivers burden and its related factors among iranian elderly psychiatric patients' caregivers. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences 2018; 12 (2):
8- Shamsaei F, Cheraghi F, and Esmaeilli R. The family challenge of caring for the chronically mentally ill: A phenomenological study. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences 2015; 9:34-40.
9- Ntsayagae EI, Poggenpoel M, and Myburgh C. Experiences of family caregivers of persons living with mental illness: A meta-synthesis. Curationis 2019; 42(1): e1-e9.
10- Delahaij R, Gaillard AW, and van Dam K. Hardiness and the response to stressful situations: Investigating mediating processes. Personality and Individual Differences 2010; 49(5): 386-390. 
11- Rashid T, Seligman M. Positive psychotherapy: A treatment manual. Research and Therapy 2014; 49 (1): 855-91.
12- Cohn MA, and Fredrickson BL. In search of durable positive psychology interventions: Predictors and consequences of long-term positive behavior change. The journal of positive psychology 2010; 5(5): 355-366.
13- Kirmani MN, Sharma P, Anas M, Sanam R. Hope, resilience and subjective well-being among college going adolescent girls. International Journal of Humanities & Social Science Studies 2015: 2 (1): 262-270.
14- Stewart ME, Watson R, Clark A, Ebmeier KP, and Deary IJ. A hierarchy of happiness? Mokken scaling analysis of the Oxford Happiness Inventory. Personality and Individual Differences 2010; 48: 845-848.
15- Glynn SM, Cohen AN, Niv N. New challenges in family interventions for schizophrenia. Expert review of neurotherapeutics 2017; 7(2):33-43.
16- Alyafei AH, Alqunaibet T, Mansour H, Ali A, Billings J. The experiences of family caregivers of people with severe mental illness in the Middle East: A systematic review and meta-synthesis of qualitative data. PLoS One. 2021 Jul 9;16(7):e0254351.
17- Cheng WL, Chang CC, Griffiths MD, Yen CF, Liu JH, Su JA, Lin CY, Pakpour AH. Quality of life and care burden among family caregivers of people with severe mental illness: mediating effects of self-esteem and psychological distress. BMC Psychiatry 2022 Oct 31;22(1):672.
18- Diener ED, Emmons R, Larsen R, and Griffin S. The Satisfaction With Life Scale. Journal of Personality Assessment 1985; 1: 71-75.
19- Ghayour Baghbani A, Azadi M, Talebian Sharif J. 'The Effectiveness of Islamic Dignity Therapy on Life Satisfaction and Depression of Patients with Depression', Journal of Isfahan Medical School 2023; 41(731): 674-681.
20- Tagharrobi Z, Sharifi K, Sooki Z, Tagharrobi L. Psychometric Evaluation of the Satisfaction with Life Scale (SWLS) in the Students of Kashan Nursing & Midwifery Faculty, Kashan, Iran, Qom University of Medical Sciences Journal 2012; 6(1); 89-98.
21- Sujoodi A, Masoomi Rad R, Avardide S, Abdi F. Examining social factors affecting life satisfaction (case study students Payame Noor University unit of the shaft). Rooyesh 2015; 4 (3):19-30
22- Khodabakhsh R, Khosravi Z, Zarrinpour N. Effect of positive psychotherapy in depression symptoms and character strengths in cancer affected patients. Positive Psychology Research 2015;1(1 (1):35-49.
23- Farnam A. The effect of positive thinking training in enhancement of quality and hope of life among the elderly. Positive Psychology Research 2016; 2 (5):75-87.
24- Sheikhi M, Ali HH, Ahadi H, Sepah Mansour M. Psychometric Properties Of Satisfaction With Life Scale. Journal Of Thought & Behavior In Clinical Psychology 2011; 5(19):15-26.
25- Dockray S, Steptoe A. Positive affect and psychobiological processes. Neuroscience & Biology-Behavioral Reviews 2010; 35 (1): 69-75.
26- Schrank B, Riches S, Coggins T, Rashid T, Tylee A, Slade M. Wellfocus PPT - modified positive psychotherapy to improve well-being in psychosis: study protocol for a pilot randomised controlled trial. Trials 2014;15: 203.
27- Aghajani MJ, Hosain Khanzadeh A, Akbari B, Mirarzgar MS. The effect of the Islamic Positive Thinking Training on Anger Management and Life Satisfaction in Mothers of Exceptional children. Middle Eastern Journal Of Disability Studies 2017; 7 (13) :32-32
28- Maghsoodloo F, Amoopour M. 'Effectiveness of positive thinking training on resilience and life satisfaction in divorced women heading households supported by Welfare Organization in district 5 of Tehran', Journal of Fundamentals of Mental Health 2017; 19 (special issue): 337-343.
29- Dastgheyb SM, Alizadeh H, Farrokhi N. The effect of positive thinking skills training on the creativity of high school freshman female students. Innovation and creativity in humanities 2012; 1(4): 1-17.