دوره و شماره: دوره 12، 3-4، مهر 1402 
کاربرد هوش مصنوعی در پرستاری و جنبه ‌های اخلاقی آن

صفحه 1-3

علی مرادی؛ زهرا شیبانی؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری


معرفی یک رویکرد آموزش بهداشت بر اساس ارزش‌های مذهبی- فرهنگی بیماران در جهت پیشگیری از بروز افت فشار خون وضعیتی

اکرم سادات سادات حسینی؛ محمد مهدی رجبی


بررسی میزان اگاهی دانشجویان پزشکی در ارتباط با احیای قلبی ریوی بر اساس آخرین تغییرات پورتکل احیاء

رضا صحرایی؛ فاطمه افتخاریان؛ محمد رضا افتخاریان؛ شهرام شفا


بررسی وضعیت تعهد سازمانی در دانشجویان کارورز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1401

معصومه آلبوغبیش؛ سیامک نظری؛ سارا آدرویشی؛ محمد حسین حقیقی زاده


بررسی سطح نگرش، رضایتمندی، اثربخشی و چالش‌های آموزش مجازی از دیدگاه دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در پاندمی کووید19

فاطمه ربانی؛ اعظم سعیدی کیا؛ اندیشه حامدی


مقایسه تحلیلی دیدگاه کل نگری متفکرین اسلامی به مفهوم محیط در متاپارادایم پرستاری با رویکردهای فلسفی رایج در پرستاری

صدیقه فرضی؛ نصراله علیمحمدی؛ محسن حجت