بررسی وضعیت تعهد سازمانی در دانشجویان کارورز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (1401)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش هوشبری، گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 3. دانشجوی دکتری پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران. 1. مربی،

4 مربی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: برخورداری از کارکنانی متعهد، آگاه و وفادار T مهمترین عامل موفقیت سازمان است. تعهد سازمانی به باورها، ارزش ها و عقاید کارکنان نسبت
به ماندن در سازمان اشاره دارد. با توجه به اهمیت تعهد سازمانی، این مطالعه به بررسی، وضعیت تعهد سازمانی دانشجویان کارورز هوشبری دانشگاه علوم
پزشکی جندی شاپور اهواز ) 1401 (، پرداخته است .
روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی است. جامعۀ مورد بررسی، شامل 23 نفر دانشجویان کارورز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپور اهواز در سال 1401 ، بودند . ابزار پژوهش، پرسشنامۀ تعهد سازمانی Allen و Meye و اطلاعات دموگرافیک بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده
از نرم افزار SPSS نسخۀ 31 ، آمارهای توصیفی، آزمون های آماری و استنباطی انجام شد.
11 ، بود. نتایج نشان داد که میزان تعهد سازمانی دانشجویان، در حد متوسط بوده است؛ همچنین /24 ±5/ یافتهها: میانگین نمرۀ تعهد سازمانی 1
=0/ میانگین تعهد سازمانی بر اساس جنسیت، سن و سابقۀ بالینی معنادار نبوده؛ اما میانگین تعهد سازمانی بر اساس وضعیت تأهل معنادار بود.) 01 p )
نتیجه گیری: یافتههای پژوهش نشان داد که وضعیت تعهد سازمانی دانشجویان کارورز هوشبری، از سطح مناسبی برخوردار نیست. بیشتر واحدهای
پژوهش، تعهد سازمانی در سطح متوسط دارند. با توجه به ارتباط مؤثر تعهد سازمانی بر نحوۀ عملکرد، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی در مورد
تعهد سازمانی و به صورت دورهای و مداوم، برای دانشجویان هوشبری آموزش داده شود .

روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است. جامعه مورد پژوهش شامل 32 نفر دانشجویان کارورز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1401 بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آمارهای توصیفی وآزمون های آماری استنباطی انجام شد

یافته‌ها: میانگین نمره تعهد سازمانی 9/7± 71/34 بود. نتایج نشان داد که میزان تعهد سازمانی دانشجویان در حد متوسط بود. همچنین، میانگین تعهد سازمانی بر اساس جنسیت، سن و سابقه بالینی معنادار نبود. اما میانگین تعهد سازمانی بر اساس وضعیت تاهل معنادار بود (0/01= p).

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش نشان داد که وضعیت تعهد سازمانی دانشجویان کارورز هوشبری از سطح مناسبی برخوردار نیست. اکثریت واحدهای پژوهش، تعهد سازمانی در سطح متوسط دارند، لذا باید درصدد ارائه راه‌حل‌هایی در جهت بهبود وضعیت تعهد سازمانی باشیم. با توجه به ارتباط موثر تعهد سازمانی بر نحوه عملکرد، پیشنهاد می‌شود که برنامه های آموزشی در مورد تعهد سازمانی و به صورت دوره‌ای و مداوم برای دانشجویان هوشبری آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the status of Organizational Commitment in senior anesthesia students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS) (2022)

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Albooghobeish 1
 • Siamak Nazari 2
 • Sara Adarvishi 3
 • Mohammad hosein Haghighizadeh 4

1 Lecturer, Department of Anesthesiology, School of Allied Medical Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

2 MSc Student of Anesthesiology Education, Department of Anesthesiology, School of Allied Medical Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 3. PhD Candidate in Nursing, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. 1. lecturer, Department of Anesthesiology, School of Allied Medical Sciences, Ahvaz Jundishapur Univ

4 Lecturer, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Allied Medical Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Science, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Introduction:
Having Committed, knowledgeable, and loyal employees are the most critical factors for the success of an organization. Organizational commitment refers to employees' beliefs, values, and opinions about staying in the organization. So, Considering the importance of Organizational commitment, this study has investigated the Organizational commitment status of senior anesthesia students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS) (2022).
Methods & Materials:
This research is a descriptive-cross-sectional study. The research community included 32 senior anesthesia students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2022. The research tools included the Meyer and Allen’s organizational commitment questionnaire and a demographic information questionnaire. Data analysis was performed using SPSS version 21 software, and Descriptive and inferenced statistical tests were applied.
Results:
The average score of Organizational commitment was 71.34±9.7. The results showed that the level of organizational commitment of the students was moderate. Additionally, the average organizational commitment based on gender, age, and clinical experience was not significant. But, the average organizational commitment based on marital status was significant (p = 0.01).
Conclusion: 
The findings of the research showed that the Organizational commitment of senior anesthesia students is not at a suitable level. Most of the research units have a moderate level of organizational commitment. Considering the effective relationship of organizational commitment on performance, it is suggested that educational programs on organizational commitment be taught periodically and continuously for anesthesia students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • student
 • Anesthesia
 • Education
 • Organizational Commitment
 1.  

   

  1. 1. Nabizadeh Gharghozar Z. The role of delegation and organizational commitment in hospital management. 2nd Ed. Tehran: Heidary; 2014. (Persian)
  2. 2. Yarigholi B, Golmohammadnejad Bahrami GR, Fazli M. The relationship between perceived ethical climate, organizational justice and job involvement with the mediation role of professional ethics of schools teachers. School Administration. 2019;7(3):251-35. (Persian)
  3. 3. Amirkabiri A, Amirahmadi A. The effective factors on organizational commitment. Business management 2010 Sep 23; 2(7):22-40. (Persian)
  4. 4. Sheikhzakaryaie N, Atashzadeh-Shoorideh F. The relationship between professional ethics and organizational commitment of faculty members in Kurdistan University of Medical Sciences. Advances in Nursing & Midwifery 2016; 25(91):21-30. (Persian)
  5. 5. Mohammad Davoudi AH, Akbari Olaghi A. The Relationship Between Professional Ethics of Teachers and Organizational Virtue and Organizational Commitment of Teachers (Case Study: Primary Teachers of Education in Tehran District 5). New Approach in Educational Sciences 2021; 3(2):1-8 (Persian).
  6. 6. Haghighat MJ, Ousat HA, Mirzazadeh H. A Study of the Effects of Organizational Commitment on Employee Performance (Case Study in West Azerbaijan Province Gas Company) 2010. (Persian)
  7. 7. Niazazari K, Enayati T, Behnamfar R, Kahroodi Z. Relationship between professional ethics and job commitment. Iran Journal of Nursing 2014; 27(87):34-42. (Persian)
  8. 8. Moradi F, Tavassoli E. The Relationship between Professional Ethics and Organizational Commitment Mediated by Organizational culture in schools. Journal of Pouyesh in Education and Consultation (JPEC) 2018; 1397(9).39-21. (Persian)
  9. 9. Bahroodi P, Kh S. Organizational Commitment of Iranian Nurses: A Systematic Review. Quarterly Journal of Nursing Management (IJNV) Orginal Article 2022; 11(1). (Persian)
  10. 10. Yaghoubi M, Saghaian Nejad S, Abolghasem Gorji H, Norozi M, Rezaie F. Organizational justice, job satisfaction and organizational commitment in the hospital staffs medical university of Isfahan (MUI). Journal of Health Administration 2009; 12(35):25-32. (Persian)
  11. 11. Eftekhari H, Bakhshayesh AR, Rahimi M. Modeling of the relationship between the quality of work life and organizational commitment by means of job satisfaction among elementary school teachers of Neyriz. The Journal of Modern Thoughts in Education 2017; 12(3):46-29. (Persian)
  12. 12. Delgoshaei B, Tofighi S, Kermani B. The relationship between organizational climate and organizational commitment in teaching hospitals of Hamedan University of medical sciences. Internal Medicine Today 2009; 14(4):60-8. (Persian)
  13. 13. Rezaei L, Saatchi M. The Relationship between Leadership styles with Organizational Commitment among the Employees of Iran Telecomunication Company. Journal of Instruction and Evaluation 2009; 2(6):99-117. (Persian)
  14. 14. Shakeri M. Effectiveness Of Professional Ethics Training On Job Involvement And Organizational Commitment Among Elementary School Teachers 2021. (Persian)
  15. 15. Siew P, Chitpakdee B, Chontawan R. Factors predicting organizational commitment among nurses in state hospitals, Malaysia. IIUM Medical Journal Malaysia 2011; 10(2).
  16. 16. Hadizadetalasaz Z, Noranisadedin S, Shakeri M. Relationship between quality of work life and organizational commitment of Midwives in health centers and maternity hospitals in Mashhad University of Medical Sciences. Irainian Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 2015; 17(129):1-9. (Persian)
  17. 17. Shoorideha F, Nabizadehb Z, Khazaeic N, Alavi-Majdd H. Correlation between nursing managers’ delegation and nurses’ organizational commitment from the viewpoint of nurses working in teaching hospitals of isfahan university of medical sciences (year 2012). Scientific Journal of Pure and Applied Sciences 2014; 3(8):735-40. (Persian)
  18. 18. Nabizadeh Gharghozar Z, Atashzadeh Shoorideh F, Khazaei N, Alavi-Majd H. Assessing organizational commitment in clinical nurses. Quarterly Journal of Nursing Management 2013; 2(2):41-8. (Persian)
  19. 19. Akbari Haghighi F, Koohi Rostamkalaee Z, Pourreza A, Rahimi Forshani A. Surveying the employed nurses’ organizational commitment in selected Tehran university of medical sciences hospitals. Journal of Hospital 2014; 13(2):63-73. (Persian)
  20. 20. Labrague LJ, McEnroe–Petitte DM, Tsaras K, Cruz JP, Colet PC, Gloe DS. Organizational commitment and turnover intention among rural nurses in the Philippines: Implications for nursing management. International journal of nursing sciences 2018; 5(4):403-8.
  21. 21. Cherian S, Alkhatib AJ, Aggarwal M, Cherian S. Relationship between organizational commitment and job satisfaction of nurses in Dubai hospital. Journal of Advances in Social Science and Humanities 2018; 4(1):36373-400.
  22. 22. Hsu CP, Chiang CY, Chang CW, Huang HC, Chen CC. Enhancing the commitment of nurses to the organisation by means of trust and monetary reward. Journal of nursing management 2015; 23(5):567-76.