نویسنده = فرزانه محمدنژاد
معرفت شناسی اثبات گرایی در آموزش دانشجویان پرستاری

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 103-110

10.22034/ethic.2022.706778

فرزانه محمدنژاد؛ سیمین جهانی؛ شهرام مولوی نژاد؛ اسد ایمانی