کلیدواژه‌ها = کلبرگ
بررسی تأثیر دوره های بازآموزی (به روش ارائه سمینارهای دوره ای و پوستر) بر میزان تکامل اخلاقی پرستاران

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 1-12

گلشن افشاری؛ شهلا اسدی حویزیان؛ سعید حسام؛ رضا ارجمند؛ سیمین همایونی؛ لیلا حصیمی؛ سارا سروندیان


بررسی سطح تکامل اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ( 1396)

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 22-30

مهری سیدجوادی؛ آرزو میرزایی؛ مریم میرزایی؛ راحله محمدی