تأثیر آموزش سبک زندگی بر آگاهی و عملکرد بیماران مبتلا به پرفشاری خون

نویسندگان

چکیده

مقدمه: پرفشاری خون یکی از مهمترین عوامل ایجاد کننده بیماری های قلبی عروقی است، لذا بهبود شیوه زندگی مبتلایان به فشارخون بالا، نیاز به آموزش موثر دارد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی بر آگاهی و عملکرد بیماران مبتلا به پرفشاری خون انجام شد.
روش کار: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 40 نفر از بیماران مبتلا به فشارخون اولیه که به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند در سال90-91 در بیمارستان پیمانیه جهرم اجرا شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و چک لیست محقق ساخته بود که قبل از مداخله و 1 ماه بعد قبل و یک ماه بعد از مداخله توسط نمونه های مورد پژوهش تکمیل گردید. مداخله به صورت آموزش مدون کتبی و شفاهی انجام شد. یافته ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 17و آزمون آماری تی مزدوج تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نمونه ها شامل 24 نفر زن(60%) و 16 نفر مرد(40%) با میانگین سنی70/11± 50/64 بودند. میانگین آگاهی و عملکرد نمونه ها قبل از آموزش به ترتیب 91/± 59/5 و 65/2±89/11 و همچنین بعد از آموزش نیز به ترتیب 15/1±58/6 و 87/1±28/13 بود که تفاوت معنی داری را نشان می دهد(05/0p < ). همچنین بین میانگین فشارخون افراد قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معنی داری وجود داشت(05/0p < ).
نتیجه گیری: آموزش سبک زندگی توسط پرستاران باعث ارتقاء سطح آگاهی و عملکرد بیماران مبتلا به پر فشاری خون می شود. لذا استفاده از برنامه های آموزشی تغذیه، ورزش، استرس، دخانیات، بیماری و مصرف منظم دارو برای بهبود آگاهی و اصلاح رفتارهای این بیماران پیشنهاد می-گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of lifestyle education on the knowledge and performance of patients affected by hypertension

نویسندگان [English]

  • Mehdi Karimiyar Jahromy
  • Hojatolah Yousefi Maghsoudbeiki
  • Afzal Shamsi
  • saeid Hamedizadeh
  • shabnam Zarafshar
  • Mitra Sadeghi
  • Maryam Charkhandaz

چکیده [English]

Introduction:
Hypertension is a major risk factor for cardiovascular diseases thus, effective education is required in order to enhance hypertensive patients’ lifestyles. This study aimed to evaluate the effectiveness of lifestyle education on hypertensive patients’ knowledge and performance.
Materials and Methods:
This quasi-experimental study was performed on 40 patients with essential hypertension who were selected by convenient sampling in Peymanieh Hospital in Jahrom City during 2011-2012. The data collection tool consisted of a researcher-made questionnaire and cheek list which were completed by the patients one month before and after the intervention. Intervention was conducted by written and oral educational programs. Findings were analyzed by SPSS 17.0 and paired T-test.
Results:
Participants consisted of 24 women (60%) and 16 men (40%) with the mean age of 64.50±11.70. The means of patients’ knowledge and performance were respectively 5.59±0.91 and 11.89±2.65 before educational intervention. The same means changed to 6.58±1.15 and 13.28±1.78 after the educational intervention which revealed a significant relationship (P>0.05). The difference between the means of blood pressure before and after the intervention were statistically significant (P>0.05).
Conclusion:
Lifestyle education enhances hypertensive patients’ knowledge and Performance. Hence, it is suggested to employ educational programs targeting nutrition, exercise, stress, smoking, disease and the regular use of medicines among these patients in order to improve their knowledge and behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hypertension
  • lifestyle
  • education