شالوده صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در کارآموزی عرصه و ارائه ی مراقبت های انسانی بیمارمحور

نویسندگان

چکیده

مقدمه: کسب صلاحیت بالینی برای ارائه ی مراقبت به بیماران، هدف اصلی آموزش دانشجویان پرستاری محسوب می گردد؛ به ویژه در دوره ی کارآموزی عرصه، که آخرین دوره ی آموزش لیسانس پرستاری در ایران محسوب می گردد و دانشجویان برای ورود به مرحله‌ی بالینی به عنوان پرستاران تازه کار آماده می شوند. هدف از این پژوهش ؛ تبیین ابعاد صلاحیت بالینی دانشجویان پرستاری در این دوره می باشد.
روش کار: در این تحقیق کیفی، از روش تحلیل محتوایی از نوع متعارف استفاده گردید. 16 نفر از دانشجویان، مربیان و پرسنل با تجربه در آموزش بالینی دوره ی عرصه از دانشگاه های مختلف کشور، پس از رعایت ملاحظات اخلاقی، مورد مصاحبه ی عمیق نیمه ساختاری قرار گرفتند. داده های به دست آمده، پس از ضبط و نسخه برداری با نرم افزار «Maxqda2007»بررسی شده و مضامین به صورت استقرایی بر اساس مراحل 7 گانه، آنالیز محتوایی از نوع قراردادی ارزیابی شدند.
یافته ها: طی تحلیل داده ها یک درون مایه ی اصلی ( مراقبت انسانی بیمارمحور ) و 4 طبقه ، شامل : داشتن نگاه انسانی به بیمار، ارتباط با بیمار و خانواده، ارائه ی مراقبت علمی بر اساس نیازها و شرایط بیمار و حفظ ایمنی بیمار مشخص شدند.
نتیجه گیری: توصیه می شود؛ در دوره ی عرصه به عنوان آخرین زمان آموزش، دانشجویان تدابیر خاصی در جهت کسب صلاحیت ارائه ی مراقبت انسانی بیمارمحور را به دست آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The essence of nursing student`s clinical competency in Internship period: Humanistic patient-centered care

نویسندگان [English]

  • Mina Jouzi
  • Zohreh Vanak
  • Eisa Mohammadi

چکیده [English]

Introduction:
The essential goal of the nursing education is acquiring the clinical competency for safe care delivery to patients, especially in the internship period, the final phase of nursing education, that students are prepared for entry to clinic as newly graduated nurses. This study aimed to determine the nursing student`s competencies during the internship period.
Materials and Methods:
In this qualitative study, conventional content analysis was used.16 persons from different universities that participated to clinical education in internship period, interviewed semi-structured. Obtained data from participants was recorded and analyzed by Maxqda2007 software and themes were extracted inductively by 7-steps content analysis method.
Results:
During data analysis, one essential theme (humanistic patient-centered care) and 4 categories were developed: "humanistic view to patient, communication with patient and family, scientific care based on the patient needs and patient safety"
Conclusion:
We suggest that Special programs be taken in order to acquire humanistic patient-centered care competency in the internship period as the final time for the nursing students education.

Key words: competency, ethics, patient-centered care, content analysis, nursing student