بررسی نگرش دانشجویان کارورز پرستاری دربارۀ اتانازی در سال 1392

نویسندگان

چکیده

مقدمه: نگرش دانشجویان پرستاری دربارۀ اتانازی ممکن است عملکرد آینده گان را تحت تأثیر خود قرار دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نگرش دانشجویان کارورز پرستاری دربارۀ اتانازی انجام گرفت.
روش کار : این پژوهش ، تحقیقی توصیفی- تحلیلی است که بر روی 80 دانشجوی کارورز پرستاری مشغول به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در سال 1392 صورت گرفته است . داده های مربوط به نگرش آنان با استفاده از مقیاس نگرش به اتانازی (EAS) جمع آوری گردید. این مقیاس 20 گویه ای در چهار دامنۀ «ملاحظات اخلاقی، ملاحظات عملی، ارج نهادن به زندگی و باورهای طبیعت گرایانه» دسته بندی شده است.
داده ها در نرم افزار آماری(15) spss با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون های آماری مجذور کا (k)، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی (t) مستقل و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت .
یافته ها : پژوهش حاضر نشان داد که نمرۀ نگرش به اتانازی در دانشجویان مورد بررسی 54/092/2 (از محدوده نمره 5-1) بود و در مجموع 5/47 درصد (38 نفر) از آنها نسبت به اتانازی نگرش منفی، 8/3 درصد (3 نفر) نگرش خنثی و 8/48 درصد (39 نفر) نگرش مثبت داشتند . همچنین در بین متغیّرهای زمینه ای مورد بررسی تنها متغیر سن بود که با آن ارتباط آماری معنا دار داشت به نحوی که با افزایش سن دانشجویان ، نگرش مثبت نسبت به اتانازی افزایش می یافت (035/0 P < 236/0 r=).
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد بسیاری از دانشجویان سال آخر کارشناسی پرستاری در ایران نسبت به اتانازی نگرش مثبتی ندارند (3/51%) با این وجود تعداد افراد موافق با این پدیده هم کم نیستند (8/48%) بنابراین مسئولان و دست اندرکاران برنامه های آموزش پرستاری باید به این امر مهم توجه بیشتری نمایند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of final years nursing students’ attitude regards euthanasia in 2013

نویسندگان [English]

  • L Naseh
  • RA Sheykhi
  • R Rafiei
  • H Jafari

چکیده [English]

Introduction:
Nursing students' attitudes concerning euthanasia may affect their future performance. The present study was conducted with the aim of investigating the attitudes of nurse practitioner students in relation to euthanasia.
Method and Material:
80 nurse practitioner students studying in Islamic Azad University of Shahrekord Branch in 1392 constituted the descriptive-analytical type of this study and the data relating to their attitude have been collected using Euthanasia Attitude Scale (EAS). The 20-point scale has been classified in four dimensions including "moral considerations, practical considerations, honoring the life and naturalistic beliefs". The data were statistically analyzed in the SPSS 15 statistical software using descriptive statistics (mean ± SD) and the chi-square test, Pearson correlation, independent t-test and ANOVA.
Results:
Results showed that the score of subjects' attitudes toward euthanasia was 54.092.2 (within a score range of 5-1), and totally of 47.5 percent (38 persons) had negative attitude towards euthanasia,3.8 percent (3%) had neutral attitude and 8/48 percent (n = 39) had positive attitude. Moreover, among the studied demographic variables, only age had a statistically significant association with it, to the extent that the student’s positive attitudes toward euthanasia increased as they got older (035/0 P

کلیدواژه‌ها [English]

  • euthanasia
  • Attitude
  • Nursing Students
  • Final phase of life care process