هنجاریابی مقیاس سنجش ارزش های حرفه ای پرستاری در دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی مشهد

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی گناباد

2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

مقدمه: حرفه علوم پزشکی، تنها محدود به کسب دانش و مهارت مورد نیاز نیست بلکه مستلزم برخورداری از ویژگیهای انسانی خاصی است که برای
پرداختن به این حرفه ضروری است. پرستاران مسئولیت دارند در حیطه شغلی خود بر مبنای ارزشهای حرفه ای تصمیم گیری و فعالیت کنند. هدف
پژوهش حاضر هنجاریابی پرسشنامه ارزش های حرفه ای پرستاری در دانشجویان است.
روش کار: در این تحقیق پیمایشی همبستگی، 220 نفر از دانشجویان ترم شش تا هشت دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در سال 1394 به شیوه
سرشماری در پژوهش شرکت کردند. روایی سازه این ایزار به روش تحلیل عاملی بررسی شد. در تحلیل عوامل پرسشنامه، ارزشهای حرفهای پرستاری
از روش تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی استفاده گشت. تحلیل عاملی اکتشافی، مؤلفه های اصلی،آزمون اسکری و روش چرخش متعامد از نوع
واریماکس استفاده شد.
یافته ها: در تحلیل عوامل پرسشنامه ارزشهای حرفهای پرستاری، از روش تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی،
مؤلفههای اصلی، آزمون اسکری و روش چرخش متعامد از نوع واریماکس استفاده گشت. سرانجام با توجه به نتایج معنادار آزمون کیزر مایر- الکین و
کرویت بارتلت، سه عامل به دست آمد. این سه خرده مقیاس عبارتند از؛ خرده مقیاس مراقبت، حرفه ای شدن و عملگرایی.
نتیجه گیری: طبق نتایج تحقیق حاضر، پرسشنامه ارزشهای حرفهای فرم اصلاح شده برای اندازه گیری ارزشهای حرفهای دانشجویان واجد شرایط
لازم میباشد. این پرسشنامه قدری متفاوت از پرسشنامهای است که توسط ویس و شانک تدوین شده است و تعداد سؤالات کمتری دارد که مانع
خستگی آزمون شونده می گردد. بنابراین این پرسشنامه جهت سنجش ارزشهای حرفه ای پرستاران مناسب می باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Standardization of Nursing Professional Values Scale in Mashhad School of Nursing Students

نویسندگان [English]

  • Moossa sajjadi 1
  • raheleh baradaran 2
  • Abbas Sadeghian 1
  • Kokab Basiri moghaddam 1

1

2

چکیده [English]

Introduction:
The medical science profession is not only restricted to acquiring the required knowledge and skills
but also demands specific human attributes that are necessary to pursue this profession. Nurses have a
responsibility to make and act on their professional values based on their profession. The purpose of
the present study was to standardize the Nursing Professional Values Questionnaire.
Method and Materials:
In this correlational survey study, 220 junior and senior students of Mashhad Nursing and Midwifery
Faculty in 2015 were enrolled in the study through the census method. The construct validity of this
assay was determined by factor analysis. Factor analysis and confirmatory factor analysis were used
to analyze the factors of the nursing professional values questionnaire. Exploratory factor analysis,
principal components, Scree test, and varimax orthogonal rotation method were used.
Results:
Confirmatory and exploratory factor analyses were used in factor analysis of the nursing professional
values questionnaire. Exploratory factor analysis, principal components, Scree test, and varimax
orthogonal rotation method were used. Finally, according to the significant results of the Kaiser-
Meyer- Alkin test and Bartlett's sphericity Olkin; three factors were obtained. These three subscales
include the subscales of care, professionalism, and pragmatism.
Conclusion:
According to the results of this study, the modified version of the Professional Values Questionnaire
is a necessary form to measure the professional values of students. This questionnaire is somewhat
different from the one developed by Weis and Schank and has fewer questions that prevent the tester
from getting bored. Therefore, this questionnaire is suitable for assessing nurses' professional values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • standardization
  • Adaptation
  • Professional Values
  • Professional Nursing
  • Nursing Students