دانش دانشجویان در مورد احیای قلبی - ریوی : مروری روایی بر مطالعات انجام شده در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس، هرمزگان، ایران

2 دانشیار گروه بیهوشی، مرکز تحقیقات بیهوشی و کنترل درد، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

چکیده

مقدمه: احیای قلبی –ریوی (CPR)، یک روش نجات دهندۀ زندگی است که در مواقع اضطراری مانند ایست قلبی، مورد استفاده قرار
می گیرد. دانش CPR ، در میان دانشجویان علوم پزشکی، برای اجرای مؤثر آن ضروری است. در ایران، اطلاعات محدودی در مورد سطح دانش و آگاهی از CPR، در میان دانشجویان وجود دارد.
روش ­کار: این بررسی، روایتی با هدف ارائه مروری بر مطالعات انجام شده در ایران، بر اساس دانش و آگاهی از CPR ، در میان دانشجویان انجام شد. پایگاه داده­ های جستجو شده شامل: PubMed ، Scopus ، Web of Science ، Elmnet ،SID ، Iranmedex و موتور جستجوگر Google Scholar ، بود و کلیدواژه ­های مورد جستجوی از قبیل: «ایران»، «دانشجو»، «پزشکی»، «پرستاری»، «کارورز»، «رزیدنت»، «آگاهی» و «احیای قلبی- ریوی»، معادل انگلیسی آن بود.
یافته­ ها: 12 مقاله، در این مرور روایی گنجانده شدند، که همۀ آن­ها در مناطق مختلف ایران، انجام شده بود. نتایج نشان داد که سطح کلی دانش و آگاهی از CPR، در میان دانشجویان ایرانی، بسیار پایین بود. برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی، شرکت در دوره­های CPR، یک امر ضروری است. تأکید بر ارائه دوره ­ها و کارگاه­ های آموزشی با کیفیت، برای تمامی دانشجویان علوم پزشکی و ارزیابی مجدد مهارت­ ها برای آن­ ها لازم می ­باشد؛ همچنین آموزش عملی و نظری، با کیفیت پایین می‌تواند، منجر به دانش ناکافی CPR و مهارت­ های عملی گردد؛ با این حال توجه به آموزش CPR، برای تمامی افراد جامعه ضروری است.
نتیجه­ گیری: یافته ­های این بررسی، حاکی از عدم دانش و آگاهی از CPR، در میان دانشجویان ایرانی می ­باشد؛ بنابراین شامل آموزش CPR، به عنوان بخش اجباری از برنامۀ درسی برای همۀ دانشجویان در ایران، ضروری است. علاوه بر این، باید تلاش شود تا آگاهی عمومی از اهمیت CPR و فراهم کردن فرصت­ های آموزشی برای عموم مردم از جمله دانشجویان، انجام گردد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Students' knowledge about cardiopulmonary resuscitation: a narrative review of studies conducted in Iran

نویسندگان [English]

 • Tayyebeh Zarei 1
 • Majid Vatankhah 2
 • Samira Zanbagh 1
 • Bibi Mona Razavi 1
 • Pourya Adibi 1

1 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology , Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

2 Associated Professor, Department of Anesthesiology, Anesthesiology, Critical Care and Pain Management Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran

چکیده [English]

Introduction: Cardiopulmonary resuscitation (CPR) is a life-saving method used in emergencies such as cardiac arrest. Knowledge of CPR among medical students is essential for its effective implementation. In Iran, there is limited information about the level of knowledge and awareness of CPR among students.
Materials and Methods: This narrative review was conducted with the aim of providing an overview of the studies conducted in Iran regarding the knowledge and awareness of CPR among students. The databases searched included
PubMed, Scopus, Web of Science, SID, Elmnet, Iranmedex and Google Scholar search engine, and the
search terms used were "Iran", "student", "medicine", "nursing", "intern", "Resident", "awareness" and "cardiopulmonary resuscitation" are the English equivalents of them.
Result: Twelve studies were included in this narrative review, all of which were conducted in different regions of Iran. The results showed that the general level of knowledge and awareness of CPR among Iranian students was very low. For medical and paramedical students, participation in CPR courses is essential. It is necessary to emphasize on providing quality courses and workshops for all medical students and to re-evaluate their skills. Also, poor quality practical and theoretical training can lead to insufficient CPR knowledge and practical skills. However, attention to CPR training is necessary for all members of the community.
Conclusion: The findings of this study indicate a lack of knowledge and awareness of CPR among Iranian students.
Therefore, it is necessary to include CPR training as a mandatory part of the curriculum for all students in Iran. In addition, efforts should be made to raise public awareness of the importance of CPR and provide educational opportunities to the general public, including students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cardiopulmonary Resuscitation
 • Students
 • Iran
 1. Nassar BS, Kerber R. Improving CPR performance. Chest 2017 Nov 1;152(5):1061-9.
 2. Plant N, Taylor K. How best to teach CPR to schoolchildren: a systematic review. Resuscitation 2013 Apr 1;84(4):415-21.
 3. Lurie KG, Nemergut EC, Yannopoulos D, Sweeney M. The physiology of cardiopulmonary resuscitation. Anesthesia & Analgesia 2016 Mar 1;122(3):767-83.
 4. Ong EH. Improving the quality of CPR in the community. Singapore medical journal 2011 Aug 1;52(8):586.
 5. Moser DK, Coleman S. Recommendations for improving cardiopulmonary resuscitation skills retention. Heart & lung: the journal of critical care 1992 Jul 1;21(4):372-80.
 6. Oermann MH, Kardong-Edgren SE, Odom-Maryon T. Competence in CPR. AJN The American Journal of Nursing 2012 May 1;112(5):43-6.
 7. Fratta KA, Bouland AJ, Vesselinov R, Levy MJ, Seaman KG, Lawner BJ, Hirshon JM. Evaluating barriers to community CPR education. The American Journal of Emergency Medicine 2020 Mar 1;38(3):603-9.
 8. Swor R, Khan I, Domeier R, Honeycutt L, Chu K, Compton S. CPR training and CPR performance: do CPR‐trained bystanders perform CPR?. Academic Emergency Medicine 2006 Jun;13(6):596-601.
 9. Schmid KM, Mould-Millman NK, Hammes A, Kroehl M, García RQ, McDermott MU, Lowenstein SR. Barriers and facilitators to community CPR education in San Jose, Costa Rica. Prehospital and Disaster Medicine 2016 Oct;31(5):509-15.
  1. Tanaka H, Nakao A, Mizumoto H, Kinoshi T, Nakayama Y, Takahashi H, Shimazaki S. CPR education in Japan--past, present and future. Nihon Rinsho. Japanese Journal of Clinical Medicine 2011 Apr 1;69(4):658-69.
  2. Akhlaghdoust M, Safari S, Davoodi P, Soleimani S, Khorasani M, Raoufizadeh F, Karimi H, Etesami E, Hamzehloei Z, Sadeghi SS, Heidaresfahani L, Ebadi Fard Azar T, Afshari Badrloo H. Awareness of Iranian Medical Sciences Students Towards Basic Life Support; a Cross-Sectional study. Arch Acad Emerg Med [Internet]. 2021May20 [cited 2023Mar.15];9(1):e40. Available from: https://journals.sbmu.ac.ir/aaem/index.php/AAEM/article/view/1231
  3. Pooranaraki M, Neamatipoor E, Shahrezaie M. Assessment of Knowledge of Medical Staff about Cardiopulmonary Ressucitation (CPR). Tehran Univ Med J 1998;56(1):99-102.URL: http://tumj.tums.ac.ir/article-1-5520-en.html
  4. Eshaghi Z, Changizi A, Azarasa M. Iranian medical students' knowledge about in hospital cardiopulmonary resuscitation. International Journal of Nursing Critical Care 2020 Nov 3;6(2):77-81.
  5. Saffari Mohsen, Amini Ajmemolouk, Pakpour Hajiagha Amir, Sanaeinasab Hormoz, Rashidi Jahan hojat. Assessment the medical sciences students’ knowledge and skill about basic cardiopulmonary resuscitation (cpr) in accidents and disasters. Journal of health education and health promotion [internet] 2013;1(1):41-50. Available from: https://sid.ir/paper/242441/en
  6. Adib-Hajbaghery M. Longitudinally investigation of the skills of cardiopulmonary resuscitation in nurse interns of Kashan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Cardiovascular Nursing 2014 Jun 10;3(1):6-17.
  7. Hosseini Nejad S M, Bozorgi F, Taleshi Z, Montezer S H, Amini Ahi dashti H, Goli Khatir I, et al . Levels of Knowledge and Skills of Medical Interns in Mazandaran University of Medical Sciences about Cardio-Pulmonary Resuscitation, 2011. J Mazandaran Univ Med Sci 2013; 22(97):98-103.
  8. Razavi S, (MD), Momenzadeh S, (MD), Rashidy MF, (MD), Niknafas N, Mortazavi M, (MD). Assessment of cardiopulmonary resuscitation skills in interns of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Hakim 2007; 10(3) :28-35.
  9. Ghahreman M. Examining the level of knowledge of interns (interns) of Kerman University of Medical Sciences about cardiopulmonary resuscitation. PhD Thesis; Kerman;2000.
  10. Jafari Chokan, N. M., Reihani, H., Kamandi, M., Feiz Disfani, H. Assessment of Medical residents’ knowledge and familiarity with cardiopulmonary resuscitation. medical journal of mashhad university of medical sciences 2017; 60(1): 409-417.
  11. Ravari, H. and Abrishami, M. and Ghezel-Sofla, M. and Vahedian-Shahroodi, M. and Abrishami, M. (2012) Knowledge of Iranian medical interns regarding Cardio-Pulmonary Resuscitation. Trauma Monthly 17(1):242-244.
  12. Darabiyan P, Rafi A, Arash N, Geravandian R, Nazari H, Raiesifar Z. Awareness of Basic Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Related Factors in Patients Referred to Shahidzadeh Hospital in Behbahan: A Study in Southwestern Iran. International Research in Medical and Health Sciences 2021 Jun 21;4(3):6-13.
  13. Saraei S, Rahmani F, Teymuri E, Alipasandi K, Nomali M. Knowledge Regarding Cardiopulmonary Resuscitation of Pregnant Women among Iranian Medical SciencesStudents during Internship: A Cross-sectional study. The Journal of Medical Research 2018;4(6):279-82.
  14. Lim XM, Liao WA, Wang W, Seah B. The Effectiveness of Technology-Based Cardiopulmonary Resuscitation Training on the Skills and Knowledge of Adolescents: Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Medical Internet Research 2022 Dec 15;24(12):e36423.
  15. GOALS Workgroup. Global prevalence of basic life support training: A systematic review and meta-analysis. ARTICLES IN PRESS, 109771.
  16. Mohammed Z, Arafa A, Saleh Y, Dardir M, Taha A, Shaban H, AbdelSalam EM, Hirshon JM. Knowledge of and attitudes towards cardiopulmonary resuscitation among junior doctors and medical students in Upper Egypt: cross-sectional study. International journal of emergency medicine 2020 Dec;13(1):1-8.