نویسنده = لیلا طاهری
عوامل مرتبط با تسهیل رعایت اخلاق حرفه ای پرستاران به عنوان یک پژوهش توصیفی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 51-57

لیلا طاهری؛ علی دهقانی؛ رسول اسلامی اکبر


موانع برقراری ارتباط موثر پرستار- بیمار از دیدگاه پرستاران

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 1-6

سمیه رمضانلی؛ مرضیه کارگر جهرمی؛ ملیحه طالبی زاده؛ لیلا طاهری؛ راضیه زاهدی