نویسنده = مرتضی شمسی زاده
راه کارهای موثر در بهبود رعایت اخلاق حرفه ای : ارائه بهترین راه کار عملیاتی

دوره 2، شماره 4، دی 1392، صفحه 13-19

علی دهقانی؛ مرتضی شمسی زاده


تعیین عوامل مدیریتی مرتبط با اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

علی دهقانی؛ رسول اسلامی اکبر؛ علی محمد پروینیان نسب؛ مرتضی شمسی زاده؛ افضل شمسی