کلیدواژه‌ها = منشور حقوق بیمار
بررسی میزان رضایتمندی بیماران از رعایت منشور حقوق بیمار توسط پرستاران و پزشکان بیمارستان شهدای خلیج فارس شهر بوشهر

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-10

رقیه گشمرد؛ فائزه جهانپور؛ فاطمه موسوی؛ زهرا حیدری سروستانی؛ مرجان فقیه


دیدگاه پرستاران نسبت به اجرای منشور حقوق بیمار دربیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1392: یک مطالعه توصیفی- مقطعی

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 33-40

نوید کلانی؛ لطف اله دزکام؛ محمد جواد ضیاء


بررسی آگاهی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از منشور حقوق بیمار در سال 1390

دوره 2، شماره 2، تیر 1392

علیرضا جوادی نیا؛ محمد نجفی سمنانی؛ ناهید قنبر زاده؛ سیما سورگی