کلیدواژه‌ها = کارورزان
دیدگاه اعضای هیأت علمی، دستیاران، کارآموزان و کارورزان گروه اطفال در زمینۀ گراند راندهای برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی جهرم (1402)

دوره 12، 1-2، فروردین 1402، صفحه 82-91

احسان رحمانیان؛ نفیسه اسماعیل پور؛ وحید مقرب؛ اسماعیل رعیت دوست؛ نسیم اسماعیل پور؛ مسعود قانعی؛ سارا متین؛ محمد درایش


مقایسۀ دانش کارورزان طب اورژانس در مدیریت تندتپشی‌های شایع قبل و بعد از آموزش به روش مدل محور و سخنرانی: یک مطالعۀ نیمه تجربی قبل و بعد از مداخله

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 42-49

سید رضا حبیب زاده؛ حسین کریمی مونقی؛ الناز وفادار مرادی؛ احسان بلوردی؛ فاطمه ملکی؛ امیر تیموری؛ مهدی فروغیان