دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، مهر 1395 
آیا جنبه های هنری و ظریف مراقبت در بخش مراقبت ویژه به فراموشی سپرده شده اند؟

10.52547/ethicnurs.5.3.1

عصمت سعیدی؛ اکرم ثناگو؛ لیلا جویباری


بررسی نقش اخلاق حرفه ای بر مسئولیت اجتماعی پرستاران

صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.5.3.2

عالمه کیخا؛ ابوالفضل زرهی؛ ابراهیم حدادی


بررسی میزان هوش اخلاقی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم

صفحه 9-16

10.52547/ethicnurs.5.3.3

مرضیه رئیسی؛ هدی احمری طهران؛ ساره باکویی؛ عصمت جعفربگلو؛ سمیه مومنیان؛ زهرا عابدینی


دریافت هدیه از کودکان بستری در بخش انکولوژی: یک دیدگاه

صفحه 17-20

10.52547/ethicnurs.5.3.4

زهرا پایاب؛ نگار جهانشاهی؛ بتول آذرتاش؛ لیلا جویباری


فرایند تغییر ارزشیابی پایان‌ترم دانشجویان در بخش مراقبت ویژه از شیوه سنتی به شیوه آزمون عملی با ساختار عینی

صفحه 21-26

10.52547/ethicnurs.5.3.5

محسن تقدسی؛ فاطمه حسینی؛ علی اکبری


ارزیابی هوش اخلاقی و مؤلفه های سازنده آن: دیدگاه حرفهمندان پرستاری شهرستان ملایر در سال 1395

صفحه 27-34

10.52547/ethicnurs.5.3.6

مرجان مردانی حموله؛ معصومه ایرانشاهی؛ طلیعه خلیفی؛ معصومه احمدی


رتینوپاتی نارسی و نابینایی دوقلوها بدنبال سهل‌انگاری آموزش بعد از ترخیص

صفحه 35-40

10.52547/ethicnurs.5.3.7

آتنا رضایی؛ لیلا جویباری