نویسنده = فریده معارفی
بررسی میزان رعایت اصول جراحی ایمن بر طبق چک لیست سازمان جهانی بهداشت در اتاق عمل بیمارستان های آموزشی جهرم در سال 1395

دوره 6، 3-4، مهر 1396، صفحه 14-21

10.52547/ethicnurs.6.3.4.14

محمد علی منتصری؛ زهرا شادفرد؛ محبوبه تقی زادگان زاده؛ فریده معارفی؛ زهرا پیشگر


بررسی میزان رعایت کدهای اخلاق حرفه ای پرستاری در حیطه ی ارائه ی خدمات بالینی از دیدگاه بیماران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 27-33

فریده معارفی؛ طاهره اشک تراب؛ عباس عباس زاده؛ مجید علوی مجد؛ رسول اسلامی اکبر