کلیدواژه‌ها = آموزش پرستاری
مقایسۀ تأثیر آموزش از طریق تلفن همراه و کارگاه آموزشی بر یادگیری تفسیر آزمایش گازهای خون شریانی در دانشجویان پرستاری علوم پزشکی ایرانشهر(1397)

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 101-110

جعفر دورک زاده؛ پروین منگلیان؛ نظر قنبرزهی؛ سکینه سبزواری


بررسی جایگاه نقش حمایتی و آموزشی سیستم های تصمیم یار بالینی در پرستاری: مقاله مروری روایی

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 1-14

روح ا... شیخ ابومسعودی؛ مریم ورزش نژاد؛ مریم هاشمی


یادگیری مبتنی بر عملکرد، یادگیری مبتنی بر تمرین و چالش های آن در پرستاری

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 59-67

فریبا حقانی؛ فریماه شیرانی


آموزش الکترونیک و آموزش پرستاری

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1-11

مریم ورزش نژاد؛ فریبا حقانی؛ مریم هاشمی