کلیدواژه‌ها = ایمنی بیمار
قصور در حفظ ایمنی بیمار دچار ترومای دست بر اساس گزارشی اخلاقی

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 18-22

10.52547/ethicnurs.9.1.2.18

کبری رشیدی؛ اکرم ثناگو


خطاهای اخلاقی در پرستاران بیمارستان شهید بهشتی یاسوج در سال 1393

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 16-23

10.52547/ethicnurs.5.2.3

عصمت نوحی؛ محمد ذوالعدل؛ ابوالفضل دهبانی زاده؛ حسن عبیدی؛ جلال پوران فرد


بررسی همبستگی بین وقوع تأخیر در ارائه مراقبت به بیمار و شرایط محیط کار پرستاران

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 67-75

محبوبه شالی؛ سودابه جولائی؛ منصوره سپهری نیا؛ عباس هوشمند؛ حمید حقانی


بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از دیدگاه پرسنل درمانی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم سال 1393

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 49-57

ناهید زندگانی؛ نبی اله زارع زاده؛ محمد علی منتصری؛ سوسن ربیعی