کلیدواژه‌ها = پزشکی
تبیین چالش های فرهنگی دانشجویان بعنوان حلقه مفقوده آموزش در دانشگاه علوم پزشکی جهرم: یک تحلیل محتوای کیفی

دوره 12، 3-4، مهر 1402، صفحه 23-30

10.22034/ethic.2023.712468

علی دهقانی؛ علی صنعتی؛ محسن حجت


امکان سنجی استفاده از ابزار در اخلاق پزشکی؛ یک مطالعه مروری روایی

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 15-22

10.22034/ethic.2022.703187

علی اکبر شاکری؛ لطف الله دژکام؛ مجید توکل


مروری روایتی بر بایدها و نبایدهای انتخاب هدایتگران همتا در آموزش علوم پزشکی

دوره 11، 3-4، مهر 1401، صفحه 91-102

10.22034/ethic.2022.705676

امین دلیلی؛ حمید زمانی مقدم؛ فاطمه ملکی؛ سیدمجید صدرزاده؛ بهرنگ رضوانی کاخکی؛ مهدی فروغیان؛ روحیه فرزانه


ارزشیابی برنامه آموزش درمانگاهی بر اساس الگوی ارزشیابی مبتنی بر مشارکت کنندگان علوم پزشکی کاشان (۱۳۹۷)

دوره 9، 1-2، فروردین 1399، صفحه 30-41

10.52547/ethicnurs.9.1.2.30

سعیده دریازاده؛ مریم یاوری