کلیدواژه‌ها = آگاهی
بررسی میزان آگاهی دانشجویان پزشکی جهرم در ارتباط با احیای قلبی - ریوی بر اساس آخرین تغییرات پروتکل احیا

دوره 12، 3-4، مهر 1402، صفحه 40-47

10.22034/ethic.2023.709710

فاطمه افتخاریان؛ محمد رضا افتخاریان؛ شهرام شفا؛ رضا صحرایی


بررسی میزان آگاهی پرستاران از حقوق بیمار بر اساس یک مرور نظام مند در پژوهش‌های انجام شده در ایران

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 56-67

حسین حکیم الهی؛ عرفانه راسخ جهرمی؛ منصور تقویضی؛ نوید کلانی؛ ناصر حاتمی؛ لطف الله دژکام


مقایسه تاثیر آموزش استانداردهای حفاظت مدیریت خدمات شیمی درمانی، به وسیله کتابچه و برنامه تلفن همراه بر آگاهی و پیروی پرستاران

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 79-86

مهدی موذنی؛ مریم مقیمیان؛ نرگس صادقی؛ مینا محمدی


بررسی آگاهی و رعایت حقوق بیمار درپرسنل اتاق عمل بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جهرم-1393

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 49-56

زهرا پیشگر؛ راضیه پرنیان؛ سعیده رحمانیان


بررسی آگاهی پرستاران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از منشور حقوق بیمار در سال 1390

دوره 2، شماره 2، تیر 1392

علیرضا جوادی نیا؛ محمد نجفی سمنانی؛ ناهید قنبر زاده؛ سیما سورگی


بررسی آگاهی دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم از منشور حقوقی زنان باردار

دوره 2، شماره 2، تیر 1392

هدی احمری طهران؛ زهرا عابدینی؛ نرگس اسکندری؛ احمد کچویی؛ زهرا علیپور