کلیدواژه‌ها = معیارهای اخلاقی
ارتقاء سطح معیارهای اخلاقی در فرآیند تحویل شیفت پرستاران بر اساس یک مطالعۀ اقدام‌ پژوهی

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 68-78

راحله ثابت سروستانی؛ زهرا هادیان شیرازی


بررسی موانع رعایت معیارهای اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری ازدیدگاه پرستاران بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سراب (1398)

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 20-25

رضا کریمی جوهنی؛ فریدون کریمی جوهنی؛ مریم حمداللهی میاندوآب؛ نرگس عباسی


بررسی میزان عمل به مصادیق اخلاق حرفه ای در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی جهرم در سال 1393

دوره 4، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 33-39

زهره بادیه پیمای جهرمی؛ عفیفه رحمانیان؛ فرزاد پورغلامی؛ نحله پرندآور


بررسی موانع رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاران از دیدگاه مدیران پرستاری بیمارستان های شهر قم در سال 1392

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 57-63

زهره قمری زارع؛ زهرا علیزاده برمی؛ حمیده سادات صادق الوعد؛ مجید اسماعیلی؛ منیره رموزی