کلیدواژه‌ها = حساسیت اخلاقی
بررسی تأثیر یادگیری تأملی مبتنی بر سناریوهای بالینی بر حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 39-46

مریم باقری؛ اکرم محمدی پلارتی؛ شهناز کریمی


تأثیر روایت گویی از طریق شبیه سازی بر استدلال و حساسیت اخلاقی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 55-64

آرزو فرد؛ اکرم السادات سادات حسینی؛ انوشیروان کاظم نژاد


مقایسه حساسیت اخلاقی دانشجویان ترم اخر پرستاری و پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 30-36

10.52547/ethicnurs.8.3.4.30

زهرا مصطفویان؛ جواد غلامپور؛ آرزو فرج پور؛ سمیه اکبری فارمد؛ محمدعلی راه چمنی


بررسی همبستگی تعهد سازمانی با حساسیت اخلاق حرفه‌ای در پرستاران غرب استان گلستان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 25-32

علی صدرالهی؛ زهرا خلیلی


ارتباط حساسیت اخلاقی با تمایل به ترک کار پرستاران

دوره 3، شماره 4، دی 1393، صفحه 25-32

علیرضا نیک جو؛ فرهاد کامرانی؛ زهرا مشتاق عشق؛ محمد فشارکی