کلیدواژه‌ها = بیمارستان
بررسی ارتباط بین رعایت اصول اخلاقی با انگیزش شغلی و پرخاشگری در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر اهواز(1398)

دوره 10، 3-4، مهر 1400، صفحه 31-41

مائده رهنورد؛ کوروش زارع؛ احمد فخری؛ سعید قنبری


نگرش پرستاران در خصوص دستور عدم احیا: یک مطالعه توصیفی مقطعی

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-8

10.52547/ethicnurs.5.4.1

محمد شجاعی


بررسی همبستگی تعهد سازمانی با حساسیت اخلاق حرفه‌ای در پرستاران غرب استان گلستان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 25-32

علی صدرالهی؛ زهرا خلیلی


خشونت کلامی و فیزیکی علیه پرستاران در بیمارستان های شهر سبزوار در سال 1393

دوره 3، شماره 2، تیر 1393، صفحه 29-35

شهربانو طالبی؛ فاطمه رهنما رهسپار؛ سمیه طالبی؛ هادی شهرآبادی؛ احسان صفاری


تعیین مهم‌ترین علل ترخیص با رضایت شخصی از دیدگاه بیماران، در بیمارستان شهید رجایی گچساران در نیمسال اول 1392

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 1-7

مریم روانی پور؛ سمیه توسل نیا؛ فائزه جهان پور؛ سمیه حسینی


رضایتمندی بیماران بعنوان شاخص اخلاقی در بیمارستان ها: یک مطالعه طولی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-5

محسن حجت؛ مریم چرخ انداز؛ شهره جوادپور؛ مهسا ایمانیان