کلیدواژه‌ها = اتاق عمل
تبیین تجارب بالینی دانشجویان هوشبری و اتاق عمل از اخلاق حرفه ای در اتاق عمل: یک مطالعه کیفی

دوره 11، 1-2، فروردین 1401، صفحه 74-88

سمانه عبیری؛ مهسا خرم کیش؛ مجتبی زینی؛ طاهره عبدیان؛ نوید کلانی


بررسی تاثیر بکارگیری دانشجویان عرصه در تیم آموزش بالینی ( طرح پیرمنتورینگ ) بر میزان استرس بالینی دانشجویان اتاق عمل

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 12-19

مریم تولیت؛ مرضیه هلال بیرجندی


درک پرستاران اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی گلستان از ارزش‌های حرفه‌ای (1396)

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 68-75

علی اکبر آقایی نژاد؛ جواد گلیج؛ زهرا رویانی؛ زهرا سبزی؛ معصومه مهدوی فر


بررسی میزان خطاهای انسانی در فرآیند پذیرش بیماران در اتاق عمل در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (1396)

دوره 8، 3-4، مهر 1398، صفحه 1-6

10.52547/ethicnurs.8.3.4.1

سعید جزینی درچه؛ محمد قاسم بندی؛ جابر ذبیحی راد


بررسی ارتباط بین جو اخلاقی و تمایل به حضور فعال در میان پرسنل اتاق عمل و هوشبری جهرم (1397): بر اساس یک پژوهش توصیفی- مقطعی

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 45-53

10.52547/ethicnurs.8.1.2.45

موسی زارع؛ نوید کلانی؛ اسماعیل رعیت دوست


بررسی جو اخلاقی اتاق عمل از دیدگاه دانشجویان اتاق عمل و هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جهرم: یک مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1397

دوره 5، شماره 4، دی 1395، صفحه 26-33

10.52547/ethicnurs.5.4.26

نوید کلانی؛ منصور تفویضی


بررسی نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در دانشجویان پرستاری و اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی و بهداشت شهرستان فردوس در سال تحصیلی 94-1393

دوره 4، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 43-50

الناز یزدان پرست؛ الهام بهرامی؛ سید حسن قربانی؛ ملیحه داودی؛ هادی احمدی چناری


وضعیت آموزش بالینی رشته ی کارشناسی اتاق عمل از نظر دانشجویان و مربیان این رشته در دانشگاه های علوم پزشکی استان سمنان

دوره 3، شماره 3، مهر 1393، صفحه 39-46

سعید خزایی جلیل؛ ربابه ربابه زروج حسینی2؛ علی عباس