نویسنده = محسن حجت
تبیین چالش های فرهنگی دانشجویان بعنوان حلقه مفقوده آموزش در دانشگاه علوم پزشکی جهرم: یک تحلیل محتوای کیفی

دوره 12، 3-4، مهر 1402، صفحه 23-30

علی دهقانی؛ علی صنعتی؛ محسن حجت


تبیین تجربه های بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم نسبت به حضور دانشجویان پزشکی بر اساس یک مطالعۀ تحلیل محتوا

دوره 10، 1-2، فروردین 1400، صفحه 36-42

منصور تفویضی؛ الهام پرموز؛ محسن حجت؛ طاهره عبدیان؛ مهسا خرم کیش؛ ناصر حاتمی؛ نوید کلانی


نیاز به پاسخ سریعتر سیستم آموزش و پژوهش به covid-19

دوره 9، 3-4، مهر 1399، صفحه 95-97

10.52547/ethicnurs.9.3.4.95

محسن حجت


ضرورت های اخلاقی و قانونی احراز صلاحیت بالینی پرستاران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 35-40

10.52547/ethicnurs.5.1.35

محسن حجت


سلامت معنوی چالشی جدید در آموزش علوم پزشکی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 41-44

10.52547/ethicnurs.5.1.41

محسن حجت


چالش‌های آموزش بالینی در نظام سلامت

دوره 2، شماره 3، مهر 1392

فریبا حقانی؛ محسن حجت


مقایسه تاثیر دو روش آموزشی روتین و برنامه ای بر عملکرد پرستاران تازه فارغ التحصیل

دوره 2، شماره 2، تیر 1392

میترا صادقی؛ محسن حجت


گرایش به رفتار جنس مخالف: یک هنجار شکنی اخلاقی– اجتماعی یا اختلال در هورمون‌های جنسی

دوره 2، شماره 2، تیر 1392

سعید سبحانیان؛ محسن حجت؛ لیلی مصلی نژاد


مقایسه دو روش تک مربی و چندمربی: یک مطالعه خودارزیابی عملکرد بالینی دانشجویان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-5

محمد علی منتصری؛ محسن حجت؛ مریم چرخ انداز


رضایتمندی بیماران بعنوان شاخص اخلاقی در بیمارستان ها: یک مطالعه طولی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-5

محسن حجت؛ مریم چرخ انداز؛ شهره جوادپور؛ مهسا ایمانیان


بررسی اولویت‌های موانع آموزشی دستیابی به اهداف آموزشی کارآموزی های بالینی پرستاری از دیدگاه اساتید ، سر پرستاران و دانشجویان پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دوره 1، شماره 1، آذر 1391، صفحه 8-13

رسول اسلامی اکبر؛ محسن حجت؛ فریده معارفی؛ مریم چرخ انداز