کلیدواژه‌ها = دانشجو
بررسی وضعیت تعهد سازمانی در دانشجویان کارورز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (1401)

دوره 12، 3-4، مهر 1402، صفحه 4-11

معصومه آلبوغبیش؛ سیامک نظری؛ سارا آدرویشی؛ محمد حسین حقیقی زاده


تبیین چالش های فرهنگی دانشجویان بعنوان حلقه مفقوده آموزش در دانشگاه علوم پزشکی جهرم: یک تحلیل محتوای کیفی

دوره 12، 3-4، مهر 1402، صفحه 23-30

علی دهقانی؛ علی صنعتی؛ محسن حجت


رابطه شرایط دانشگاهی و تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی ایران نسبت به افت تحصیلی: مروری نظام‌مند و مقایسه ای با نظرات استادان دانشگاه

دوره 8، 1-2، فروردین 1398، صفحه 1-13

10.52547/ethicnurs.8.1.2.1

رضوان انصاری؛ علی اکبر حقدوست؛ طاهره چنگیز


بررسی عوامل استرس‌زای آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی فردوس

دوره 7، 3-4، مهر 1397، صفحه 8-15

10.52547/ethicnurs.7.3.4.8

ملیحه داودی؛ هادی احمدی چناری؛ الناز یزدان پرست؛ ساجده حسینی


مقایسه آموزش اصول اخلاق پرستاری به دو روش مبتنی بر حل مشکل و آموزش مرسوم

دوره 7، 3-4، مهر 1397، صفحه 16-22

10.52547/ethicnurs.7.3.4.16

شهرام پیری؛ محمد عبدی؛ رباب محمدیان؛ مریم اسعدی


بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی و رضایت از رشته تحصیلی در دانشجویان مامایی و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، 1396

دوره 7، 3-4، مهر 1397، صفحه 33-42

10.52547/ethicnurs.7.3.4.33

رویا نیکجو؛ زهرا اعتباری اصل؛ شهلا فرضی پور؛ راحله محمدی؛ فرزانه اعتباری اصل


بررسی مقایسه ای نگرش پرستاران و دانشجویان کارآموز در عرصه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان به معنویت و مراقبت معنوی در سال 93

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 8-15

10.52547/ethicnurs.5.2.2

اکرم ثناگو؛ عابد نوری؛ لیلا جویباری؛ مریم عظیمی؛ مهین ادیب؛ عبدالحلیم رجبی


چالش های ارزشیابی بالینی و راهکارهای بهبود آن از دیدگاه دانشجویان پرستاری یک مطالعه کیفی

دوره 5، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 27-33

10.52547/ethicnurs.5.1.27

صدیقه فرضی؛ فریبا حقانی؛ صبا فرضی


بررسی دیدگاه دانشجویان از محیط یاددهی و یادگیری بر اساس مدل DREEM در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در سال 1393

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 1-10

ربابه زروج حسینی؛ حسین ابراهیمی؛ موسی ابوالحسنی


بررسی وضعیت عملکرد اساتید راهنمای دانشگاه علوم پزشکی لرستان از دیدگاه دانشجویان

دوره 2، شماره 2، تیر 1392

نسرین گله دار؛ سهیلا جعفری میانایی؛ سپیده محمدی